Pinksteren

Voor veel mensen is de heilige Geest een beetje een vaag begrip. Maar misschien helpt het, als we er een paar andere woorden bij gebruiken, die kunnen verhelderen wie de heilige Geest is: Gods mentaliteit, Gods geestkracht, Gods spirit, de bezielende kracht van God. Maar misschien helpt het nog meer, als we zien hoe de…

Zevende zondag van Pasen c

Als wij door een plotselinge dood een dierbare verliezen, dan wordt ons op heel pijnlijke wijze duidelijk, hoezeer we met deze wereld en vooral met de mensen van wie we houden, verbonden zijn. En tegelijk ervaren we smartelijk hoe broos en voorlopig deze wereld is en ook onze verbondenheid met elkaar. Die ervaring van verliezen…

Hemelvaart des Heren c

De hemel lijkt zover weg, medechristenen, zover van onze aarde verwijderd, dat de mensen hem zich altijd achter die onbereikbare hoogte van zon, maan en sterren hebben voorgesteld. De hemel is immers de plaats waar God woont, die onvoorstelbaar grote God, die hemel en aarde gemaakt heeft en bij wie vergeleken wij ,mensen maar prutsers…

Zesde zondag van Pasen c

Er is een zekere dubbelheid in ons geloof, broeders en zusters. Sinds Pasen geloven wij, dat Jezus verrezen is en zit aan de rechterhand van de Vader en tegelijk geloven wij dat Hij bij ons is en ons niet alleen heeft gelaten. We geloven met Johannes in de tweede lezing in Gods toekomst: in de…

Vijfde zondag van Pasen c

Geen woord wordt zo gemakkelijk en lichtzinnig in de mond genomen, denk ik, als het woord “liefde”. De meeste liedjes die je op de radio hoort gaan op een of andere manier over de liefde. Maar bijna altijd gaat het dan over een soort natuurlijke aantrekkingskracht tussen mensen, over verliefdheid of sympathie, al dan niet…

Vierde zondag van Pasen c

In het 9de hoofdstuk van het Matteüsevangelie staat: “Bij het zien van die menigte mensen werd Jezus door medelijden bewogen, omdat ze afgetobd neerlagen als schapen zonder herder. Toen sprak Hij tot zijn leerlingen: de oogst is wel groot maar arbeiders zijn er weinig. Vraagt daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om…

Derde zondag van Pasen c

Als we de evangelieverhalen horen, en zeker de verhalen uit het vierde evangelie, het evangelie van Johannes, zoals vandaag, moeten we erg op ons qui-vive zijn. Er staat altijd meer dan zomaar een verhaal. De evangelist heeft altijd meer bedoelingen. Als we het evangelie van vandaag wat nauwkeuriger bekijken, ontdekken we een heel rijke boodschap,…

Tweede zondag van Pasen c

Zalig, die niet gezien en toch geloofd hebben. Deze zaligspreking van Jezus richt zich tot de gelovigen van alle tijden, tot ons, die geloven op het getuigenis van de apostelen, die zeggen: wij hebben de Heer gezien, zonder dat we zelf met eigen ogen hebben gezien. Het paasgeloof, het geloof in de verrezen Heer is…

Paaszondag

De Kerk jubelt het vandaag in alle toonaarden uit: de Heer is waarlijk verrezen, alleluja. Het is het feest der feesten; want zonder de verrijzenis van de Heer zou er geen Kerk bestaan; zou er geen reden voor ons zijn ons christen te noemen en rond Hem samen te komen in de eucharistie. Het is…

Paaswake

Slaven in Egypte waren ze geweest. Dat zijn ze nooit vergeten. Hoe ze geen leven hadden onder de zweep van farao. Hoe zelfs de jongetjes die er geboren werden in de Nijl moesten worden gegooid, omdat het volk niet mocht groeien. Die slavernij in Egypte stond bij de Joden model voor iedere keer dat ze…

Witte Donderdag

Vanavond begint de Kerk over de hele wereld de viering van het Paasmysterie van onze Heer: het Paastriduum. Enerzijds begeleidt de Kerk haar Heer van dag tot dag op zijn weg langs kruis en lijden naar de heerlijkheid van de verrijzenis, is er een soort voortschrijdend gedenken waarbij ieder van die drie dagen zijn eigen…

Vijfde zondag Veertigdagentijd c

Ik  krijg nogal eens het verwijt dat ik hard zou zijn; dat ik zou oordelen en veroordelen, terwijl Jezus dat niet zou doen. En als ik dan zeg: ik zeg probeer zo zorgvuldig mogelijk  namens en in opdracht van de Kerk te doen, dan wordt de Kerk tegen Jezus uitgespeeld zo in de trant van…

Vierde zondag Veertigdagentijd c

In de parabel die Jezus ons vandaag vertelt, valt vooral de persoon van de vader op, waarin Jezus ons God, de hemelse Vader voorhoudt. Hij is enerzijds geen dwingeland, die zonen de vrijheid ontneemt, ze dwingt bij Hem te blijven. Anderzijds is Hij oneindig barmhartig. De verloren zoon die de liefde van zijn vader misbruikt…

Derde zondag Veertigdagentijd c

In de eerste lezing hoorden we een van de belangrijkste verhalen uit het oude testament. God laat zien wij Hij is. Hij openbaart hier zijn wezen. En in die openbaring kunnen we drie belangrijke elementen onderscheiden. Allereerst: ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Izaäk en de God…

Tweede zondag Veertigdagentijd c

Ze hebben het nodig, de apostelen, die ervaring met Jezus boven op de berg. Want ze zijn nu bijna drie jaar met Hem rondgetrokken. Ze geloven in Hem, ze willen bij Hem blijven. Maar soms overvalt hen de twijfel, snappen ze er eigenlijk niks van. Natuurlijk, Jezus doet wonderen, keer op keer. Hij geeft onderricht…

Eerste zondag Veertigdagentijd c

De grote en constante bekoring voor de mens is: niet God maar zichzelf in het middelpunt van de wereld te stellen. De mens en zijn vrouw in het begin konden al niet aan die verleiding weerstaan. In plaats van God en zijn gebod niet van de boom te eten plaatsten ze zichzelf met hun begeerten…

Sacramentsdag c

In tijden van crisis in de Kerk is ook altijd de eucharistie bedreigd. Zo was het in de tijd van de Reformatie. Zo is het nu. Er waren in die tijd talloze afwijkende opvattingen en praktijken rond de eucharistie. En die zijn er nu ook. Daarom is het goed wat we vandaag op Sacramentsdag, nu…

Drie-eenheid c

Als we het mysterie van de Drievuldigheid overdenken, medechristenen, dan worden ons twee dingen heel duidelijk. Op de eerste plaats dat God de totaal andere is, een mysterievolle werkelijkheid, die ons menselijk begrip te boven gaat. Maar tegelijk op de tweede plaats, dat dat Goddelijk mysterie ons ontzagwekkend nabij is. God openbaart zich in het…

Christus Koning c

Het lijkt met elkaar te vloeken om op het feest van Christus Koning het evangelie te lezen van Christus, die aan het kruis hangt. Een koning immers moet macht bezitten en wie is er nou machtelozer dan een gekruisigde? Een koning moet overwinnaar zijn, anders is hij koning af. Een gekruisigde is toch geen overwinnaar…

Drieëndertigste zondag door het jaar c

We gaan langzamerhand naar het einde van het kerkelijke jaar. Het is eigenlijk heel gewoon, dat de liturgie van de Kerk onze gedachten vandaag richt op het einde van alle dingen, op de voltooiing van de wereld. Wij weten en geloven immers, dat Christus op het einde van de tijden zal terugkomen om zijn rijk…