Kerkwijding St.-Jan van Lateranen

Het is het diepe besef van het oude testament, dat God de verhevene, de eeuwige, de almachtige, de totaal andere is en tegelijk toch ook de nabije God, wiens Naam Jahweh is, dat betekent “Ik ben die bij jullie ben”. Daarmee correspondeert het besef dat God zijn wo­ning in de hoogste hemelen heeft, maar tegelijkertijd…

Allerzielen

Er zijn veel mensen, en u zult ze ook wel ontmoeten, die zeggen: met de dood is alles afgelopen. Er is geen leven na de dood. We moeten het hier en nu zien te halen. En ik ben bang dat het waar is, tenminste voor de mensen die zo praten en leven. Want als je…

Sint-Willibrord

Er zijn mensen, ook in de kerk, die nauwelijks belangstelling hebben voor het verleden. Wat geweest is, is geweest, we leven nu en we moeten vooral oog hebben voor de toekomst. Dat is een tamelijk bekrompen visie, want als je dat doet zul je slecht toegerust de toekomst ingaan. Wij leven immers bij de gratie…

Sacramentsdag a

bij: Deut. 8, 2-3.14b-16a en 1 Kor. 10, 16-17 en Joh. 6, 51-58 In iedere eucharistieviering roept de priester na de consecratie uit: het mysterie van het geloof. Om dit mysterie van het geloof viert de kerk vandaag feest. En dat mysterie van het geloof is niets anders dan de voortdurende aanwezigheid van de persoon…

Maria Tenhemelopneming

Bij: Apok. 11, 19a; 12, 1.3-6a.10ab en 1 Kor. 15, 20-26 en Lc 1, 39-56 In onze tijd is er nogal wat kritiek op de kerk, dat zij vrouwen zou onderwaarderen en daarbij wordt steeds de aandacht gericht op het feit dat vrouwen geen priester kunnen worden. Het is eigenlijk merkwaardig, dat men helemaal over…

Maria Lichtmis

bij: Mal. 3, 1-4 en Hebr. 2, 14-18 en Lc. 2, 22-40 Het gebeuren dat vandaag in het evangelie beschreven wordt, is eigenlijk op zich niets bijzonders. Talloze Joodse ouders brachten hun eerstgeboren zoon naar de tempel om hem aan God op te dragen. dat was voorschrift van de Wet van Mozes. En Maria en…

Kruisverheffing

bij: Num. 21, 4-9 en Fil. 2, 6-11 en Joh. 3, 13-17 Het kruis is het teken van het christendom. Het kruis hangt in onze huiskamers, het staat boven op koningskronen op wapenschilden; vele mensen dragen een kruis als sieraad om de hals. Als we als christenen bidden of samenkomen maken we het kruisteken. Het…

Heilige Drie-eenheid a

bij: Ex. 34, 4b-6.8-9 en 2 Kor. 13, 11-13 en Joh. 3, 16-18 Er zijn nogal wat mensen die zeggen: ik geloof, dat er wel iets is, dat er wel iets bestaat dat groter is dan wij. Dat is voor ons. christenen te weinig, veel te weinig:: wij geloven in de Vader de Zoon en…

Heilige Apostelen Petrus en Paulus

bij: Hand. 12, 1-11 en 2 Tim. 4, 6-8.17-18 In één feest viert de Kerk vandaag de marteldood van twee apostelen, zo verschillend van afkomst en opvoeding: Petrus, de visser uit Galilea, van eenvoudige afkomst en nauwelijks bestudeerd en Paulus, een lid van een vooraanstaande Joodse familie, een wetgeleerde die gestudeerd had in Jeruzalem. Petrus…

Gedaanteverandering des Heren a

bij: Dan. 7, 9-10.13-14 en 2 Petr. 1, 16-19 en Mt. 17, 1-9/Mc. 9, 2-10/Lc. 9, 28b-36 De geschiedenis van de mensheid, de geschiedenis van de kerk en ook onze eigen levensgeschiedenis verloopt niet altijd gladjes. Het kwaad is onze wereld volop aanwezig en veroorzaakt soms grote dieptepunten. Op bepaalde momenten in de wereldgeschiedenis denken…

Geboorte St.-Jan de Doper

bij: Jes. 49, 1-6 en Hand. 13, 22-26 en Lc. 1, 57-66.80 We vieren vandaag de geboorte van St. Jan de Doper. Dat is iets heel bijzonders. Immers van alle heiligen vieren we alleen de sterfdag, dat wil zeggen hun geboortedag in de hemel. Alleen van Jezus zelf en van Johannes de Doper vieren we…

Christus Koning jaar a

bij: Ez. 34, 11-12.15-17 en 1 Kor. 15, 20-26.28 en Mt. 25, 31-46 Christenen zijn optimistische mensen: ze geloven niet dat de wereld de speelbal is van kwade machten. Ze geloven niet, dat het definitieve einde van alles een wereldomspannende natuurramp en het definitieve einde van ieder mensenleven de dood is. Niet omdat we de…

Allerheiligen

In geweldige beelden en visioenen troost het boek Open­baring de christenheid. Want de christenheid van alle tijden leeft in een wereld, die lijkt beheerst te worden door boze machten. Telkens is er weer oorlog, dan hier dan daar. Onschuldige men­sen, ook oprecht levende chris­tenen worden er het slachtoffer van. Steeds opnieuw, heel de geschiedenis door…

Wie ben ik?

Mijn naam is Cor Mennen. Ik ben geboren te Liessel in de Peel op 12 maart 1945. Ik heb van 1957 tot 1967 het kleinseminarie en het grootseminarie van het bisdom Den Bosch gevolgd. Van 1967 tot 1969 studies aan de theologische faculteit in Tilburg. Later eind jaren tachtig heb ik in opdracht van Mgr.…