Drieëndertigste zondag door het jaar b

Ik ben thuis de oudste en mijn moeder vertelde altijd, dat zij, toen ik pas geboren was, telkens als ik niet huilde maar rustig lag te slapen, eventjes op haar tenen ging kijken of ik nog wel in leven was. Zo gauw er leven is, bestaat er ook de angst om het te verliezen. Die…

Tweeëndertigste zondag door het jaar b

De vraag, de gewetensvraag die de lezingen van vandaag ons stellen is: is ons geloof echt, durven wij ons aan God en aan zijn beloften toe te vertrouwen, durven we daar ons leven van alledag op in te richten in de wetenschap dat Hij voor ons zorgt? Twee weduwen worden ons ten voorbeeld gesteld. En…

Eenendertigste zondag door het jaar b

“Vrees de Heer uw God door al zijn voorschriften en geboden na te komen”. Veel mensen in onze tijd zullen moeite hebben met deze zin uit de eerste lezing. Vrees voor God hebben doet denken aan de tijd dat God voor velen een boeman, alleen maar een straffende God was. Die tijd en dat beeld…

Dertigste zondag door het jaar b

Het verhaal van de blinde Bartimeüs is niet zomaar een genezingsverhaal, een illustratie van de goddelijke macht van Jezus. Het is verhaal is veel meer. De evangelist Marcus klemt het verhaal in tussen de onderwijzing aan de leerlingen over de werkelijke navolging: “wie onder u de grootste wil zijn moet de dienaar van allen wezen”,…

Negenentwintigste zondag door het jaar b

Ik wil de grootste zijn. Als kinderen dat zeggen, vinden we dat normaal. Maar als volwassenen zo praten, dan fronsen we toch wel onze wenkbrauwen. Ik wil de eerste zijn. In de sport mag het en ook in de politiek. Maar als een politicus ook nog zegt, dat hij op macht uit is, dan klinkt…

Achtentwintigste zondag door het jaar b

“Geld maakt niet gelukkig”, zegt het spreekwoord, en hoe dikwijls nemen dit spreekwoord niet in de mond: “Geld maakt niet gelukkig”. En terwijl we dat zeggen, kunnen we tegelijk twee dingen constateren. Ten eerste dat ondanks de wijsheid van het spreekwoord de meeste mensen er niet naar handelen. De meeste mensen getroosten zich erg veel…

Zevenentwintigste zondag door het jaar b

Nog steeds iedere dag, broeders en zusters, ervaren jonge mensen de verheven waarheid van het verhaal uit genesis, dat we hoorden in de eerste lezing. Op wonderlijke en onverklaarbare wijze voelen man en vrouw zich tot elkaar aangetrokken en zeggen: ja, hij is het; zij is het; die hulp die bij mij past. Met hem,…

Zesentwintigste zondag door het jaar b

Johannes denkt, dat hij van Jezus wel een complimentje en bijval zal krijgen: Meester, het is toch ongepermitteerd, we hebben iemand die niet bij ons hoort in uw naam duivels uit zien drijven. We hebben gezegd dat dat niet mocht. Maar ze deden het toch. Dat lijkt nergens op. Volgens Johannes kon er eigenlijk niets…

Vijfentwintigste zondag door het jaar b

Carrière maken, dat is wat telt in de wereld. Je telt mee als je ver schopt. En ver schoppen betekent dan veel geld verdienen, in de aandacht van de media staan. Dan hebben mensen bewondering voor je. Dan ben je een tycoon of een ster ongeacht wie je als mens bent en hoe je gedraagt.…

Vierentwintigste zondag door het jaar b

Als je aan de gemiddelde mens in onze tijd vraag: “Geloof je?”, dan zal hij hoogstwaarschijnlijk antwoorden: “ja, ik geloof wel dat er iets is”. Maar is aan de ene kant heel mager, want wat betekent nou dat “iets” waar ze in geloven? Wat houdt dat in? Ik ben bang: niet zo veel. En dat…

Drieëntwintigste zondag door het jaar b

Er zijn genoeg blinden in de wereld, mensen die niet kunnen zien. Maar wat nog erger is: er zijn nog veel meer mensen die hun ogen gesloten houden voor waar het werkelijk om gaat in het leven, die hun ogen geheel of grotendeels gesloten houden voor God en voor hun naaste. Er zijn veel doven…

Tweeëntwintigste zondag door het jaar b

Een kind voelt zich veilig bij de voorschriften en de regels, die het van zijn ouders ontvangt of die het op school krijgt. Als aan die regels de hand gehouden wordt, kan het kind binnen dat stramien gelukkig zijn. Het merkt dat zijn ouders of de onderwijzer op school tevreden zijn. Binnen die regels voelt…

Eenentwintigste zondag door het jaar b

Als er iets is waar mensen tegenwoordig moeite mee hebben, dan is het met het maken van een echte keuze. Want door een keuze moet je je ergens aan binden, moet je de consequenties van die keuze aanvaarden, ook al zijn die niet altijd gemakkelijk. Mensen zijn steeds meer geneigd de dingen alleen maar te…

Twintigste zondag door het jaar b

Eten en drinken zijn basisbehoeften voor de mens, basisbehoeften voor zijn lichamelijk leven. Maar eten en drinken zijn tegelijk symbolen van de diepere levensbehoeften, van de geestelijke dingen, want de mens heeft die even hard nodig en als het erop komt misschien zelfs nog wel harder dan dat lichamelijk eten en drinken. Want die geestelijke…

Negentiende zondag door het jaar b

Het was één tegen allen bij de profeet Elia. Hij was de enige die aan God had vastgehouden. Achab, de koning, en heel het volk van Israël waren een makkelijker een aantrekkelijker god achternagelopen: Baäl. En Elia had de strijd van één tegen allen aangedurfd. Op de berg Karmel had hij de koning en het…

Achttiende zondag door het jaar b

Brood en spelen, medechristenen, daar kun je mensen mee rustig houden. Dat wisten de oude Romeinse keizers al. Als je de mensen maar volop te eten geeft en je geeft ze vermaak, dan zijn ze tevreden. Dan komt er geen opstand. Dan vragen ze gewoonweg niet verder. Het omgekeerde zien we daar in de woestijn…

Zeventiende zondag door het jaar b

Op deze zondag en op de vier volgende zondagen horen we in de eucharistie het 6de hoofdstuk van het Johannesevangelie. Vandaag begon het met het verhaal van wonderbare broodvermenigvuldiging. Het gaat in heel het zesde hoofdstuk over brood. En dat woord brood heeft bij Johannes verschillende niveaus. Ik denk dat het goed is om even…

Zestiende zondag door het jaar b

Om de weg naar het geluk te vinden hebben mensen herders nodig; herders die de weg kennen en die weg kunnen wijzen. Uit zichzelf kan de mens die weg niet kennen. Uit zichzelf vindt hij het antwoord op alle vragen die het leven hem stelt, niet. Waar komen we vandaan? Waartoe zijn we bestemd? Hoe…

Vijftiende zondag door het jaar b

De eerste lezing voert ons terug naar de achtste eeuw voor Christus, toen het land der Joden verdeeld was in twee rijken, Israël en Juda. Het Noordrijk Israël is welvarend. Het gaat economisch goed. Op geestelijk gebied is men ruimdenkend geworden. Naast de verering van Jahweh gaat men ook andere goden vereren, met name de…

Veertiende zondag door het jaar b

Profeet zijn is geen gemakkelijke opgave. Echt profeet zijn, dat betekent immers Gods boodschap, Gods wil aan de mensen verkondigen, doorgeven. En Gods wil staat vaak haaks op wat mensen willen, op hun gemakzucht, op gemakkelijk toegeven aan slechte neigingen en gewoontes. God zegt het zelf tot Ezechiël in de eerste lezing van deze zondag:…