Vragen rond de uitvaartliturgie.

Cursusavond dekenaat Oss 22 november 2004 over uitvaartliturgie (feitelijk slechts een klein gedeelte behandeld) ALGEMEEN 1. Wat is liturgie? Kort gezegd is liturgie het actualiseren van het heilswerk van Christus. Wat Christus voor ons gedaan en betekend heeft in zijn eenmalig verlossend handelen, daaraan krijgen wij deel via de liturgie. De liturgie maakt het mogelijk…

Sacrale ruimten en kerkelijke kunst als middel tot evangelisatie

Lezing gehouden op 5 december 2003 op de interdiocesane ontmoetingsdag rond (her)inrichting van kerken voor bouwkundigen, deskundigen op het gebied van kerkelijke kunst en liturgisten georganiseerd door het bisdom ’s-Hertogenbosch in Oisterwijk Vooropmerking Het thema evangelisatie ligt onze bisschop erg aan na aan het hart. En het is daarom niet verwonderlijk dat hij als thema…

Is het huwelijk een blijvende zaak?

Als ik vanavond tot u spreek over het huwelijk, en meer in het bijzonder over de onverbreekbaarheid van het huwelijk, dan doe ik dat als canonist, als iemand die enigszins thuis is in het kerkelijk recht; niet dus als dogmaticus, al gaat het kerkelijk recht wel uit van de leerstellige uitgangspunten, die de dogmaticus bestudeert…

INSTRUCTIE MEDEWERKING VAN LEKENGELOVIGEN AAN HET DIENSTWERK VAN DE PRIESTERS (Ecclesiae de mysterio 1997) en NOTA MEEWERKEN IN HET PASTORAAT Nederlandse Bisschoppen 1999

Theologische principes en uitgangspunten Basisprincipe: “één uitverkoren volk van God, één Heer, één doop (Ef. 4,5)”. Het basisprincipe is de gelijkheid van alle gelovigen, gelijk in de genade van het kindschap, gelijk in de roeping tot heiligheid, gelijk ook in roeping tot het opbouw van het lichaam van Christus. Allen zijn door het doopsel leden…

HET WEIGEREN VAN SACRAMENTEN VOLGENS HET CANONIEKE RECHT

C. 843 § 1: “De gewijde bedienaren mogen de sacramenten niet weigeren aan hen die er redelijkerwijs om vragen, de juiste gesteltenis bezitten en door het recht niet verhinderd worden ze te ontvangen.” In deze canon wordt uitgegaan van het recht van de gelovigen de sacramenten te ontvangen. Er is een presumptie van de wetgever…

Het modernisme in de Kerk: een beproeving of een dodelijke ziekte?

lezing catholicadag 30 oktober 2010 Utrecht Het modernisme zoals we dat in de katholieke Kerk hebben leren kennen, is een rechtstreeks product van de Verlichting. De Verlichting is een wijze van denken in de 17de, 18de eeuw die zich bewust ontworsteld heeft aan wat men dan beschouwt als de “donkere” Middeleeuwen, met zijn standenmaatschappij, met…

Eucharistie als mysterieviering

Voordracht gehouden op de jaarvergadering van de Vereniging voor Latijnse Liturgie op 14 mei 2005 te Zutphen Inleiding In de jaren zestig van de vorige eeuw werd om plaats te maken voor de uitbreidingen van de fabriek van Organon de oude, rijke neogotische paterskerk waarin de zalige Titus Brandsma nog de eucharistie had gevierd, tot…

DE CANONIEKE IMPLICATIES VAN DE WIJDING VAN VROUWEN TOT HET PERMANENTE DIACONAAT

Rapport van de ad-hoc-commissie van de Canon Law Society of America 1995 Inleiding In een inleiding wordt gezegd dat twee Romeinse documenten uit de lente van 1994 betreffende deelname van vrouwen aan het ambtelijk dienstwerk van de Kerk belangrijk zijn. Op 14 april 1994 komt er een brief van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst…

DE HEILIGHEID VAN DE EUCHARISTIE

De wijze van communiceren voordracht ledendag Vereniging voor Latijnse Liturgie utrecht oktober 2013 “… wij moeten met grote aandacht ervoor te waken niets van de dimensies of volle betekenis van de eucharistie af te doen. Alleen zo laten we zien dat we ons werkelijk bewust zijn van de groot-heid van deze gave. Een ononderbroken overlevering…

Wie ben ik?

Mijn naam is Cor Mennen. Ik ben geboren te Liessel in de Peel op 12 maart 1945. Ik heb van 1957 tot 1967 het kleinseminarie en het grootseminarie van het bisdom Den Bosch gevolgd. Van 1967 tot 1969 studies aan de theologische faculteit in Tilburg. Later eind jaren tachtig heb ik in opdracht van Mgr.…