Kerkwijding St.-Jan van Lateranen

Het is het diepe besef van het oude testament, dat God de verhevene, de eeuwige, de almachtige, de totaal andere is en tegelijk toch ook de nabije God, wiens Naam Jahweh is, dat betekent “Ik ben die bij jullie ben”. Daarmee correspondeert het besef dat God zijn wo­ning in de hoogste hemelen heeft, maar tegelijkertijd…

Allerzielen

Er zijn veel mensen, en u zult ze ook wel ontmoeten, die zeggen: met de dood is alles afgelopen. Er is geen leven na de dood. We moeten het hier en nu zien te halen. En ik ben bang dat het waar is, tenminste voor de mensen die zo praten en leven. Want als je…

Sint-Willibrord

Er zijn mensen, ook in de kerk, die nauwelijks belangstelling hebben voor het verleden. Wat geweest is, is geweest, we leven nu en we moeten vooral oog hebben voor de toekomst. Dat is een tamelijk bekrompen visie, want als je dat doet zul je slecht toegerust de toekomst ingaan. Wij leven immers bij de gratie…

Sacramentsdag a

bij: Deut. 8, 2-3.14b-16a en 1 Kor. 10, 16-17 en Joh. 6, 51-58 In iedere eucharistieviering roept de priester na de consecratie uit: het mysterie van het geloof. Om dit mysterie van het geloof viert de kerk vandaag feest. En dat mysterie van het geloof is niets anders dan de voortdurende aanwezigheid van de persoon…

Maria Tenhemelopneming

Bij: Apok. 11, 19a; 12, 1.3-6a.10ab en 1 Kor. 15, 20-26 en Lc 1, 39-56 In onze tijd is er nogal wat kritiek op de kerk, dat zij vrouwen zou onderwaarderen en daarbij wordt steeds de aandacht gericht op het feit dat vrouwen geen priester kunnen worden. Het is eigenlijk merkwaardig, dat men helemaal over…

Maria Lichtmis

bij: Mal. 3, 1-4 en Hebr. 2, 14-18 en Lc. 2, 22-40 Het gebeuren dat vandaag in het evangelie beschreven wordt, is eigenlijk op zich niets bijzonders. Talloze Joodse ouders brachten hun eerstgeboren zoon naar de tempel om hem aan God op te dragen. dat was voorschrift van de Wet van Mozes. En Maria en…

Kruisverheffing

bij: Num. 21, 4-9 en Fil. 2, 6-11 en Joh. 3, 13-17 Het kruis is het teken van het christendom. Het kruis hangt in onze huiskamers, het staat boven op koningskronen op wapenschilden; vele mensen dragen een kruis als sieraad om de hals. Als we als christenen bidden of samenkomen maken we het kruisteken. Het…

Heilige Drie-eenheid a

bij: Ex. 34, 4b-6.8-9 en 2 Kor. 13, 11-13 en Joh. 3, 16-18 Er zijn nogal wat mensen die zeggen: ik geloof, dat er wel iets is, dat er wel iets bestaat dat groter is dan wij. Dat is voor ons. christenen te weinig, veel te weinig:: wij geloven in de Vader de Zoon en…

Heilige Apostelen Petrus en Paulus

bij: Hand. 12, 1-11 en 2 Tim. 4, 6-8.17-18 In één feest viert de Kerk vandaag de marteldood van twee apostelen, zo verschillend van afkomst en opvoeding: Petrus, de visser uit Galilea, van eenvoudige afkomst en nauwelijks bestudeerd en Paulus, een lid van een vooraanstaande Joodse familie, een wetgeleerde die gestudeerd had in Jeruzalem. Petrus…

Gedaanteverandering des Heren a

bij: Dan. 7, 9-10.13-14 en 2 Petr. 1, 16-19 en Mt. 17, 1-9/Mc. 9, 2-10/Lc. 9, 28b-36 De geschiedenis van de mensheid, de geschiedenis van de kerk en ook onze eigen levensgeschiedenis verloopt niet altijd gladjes. Het kwaad is onze wereld volop aanwezig en veroorzaakt soms grote dieptepunten. Op bepaalde momenten in de wereldgeschiedenis denken…

Geboorte St.-Jan de Doper

bij: Jes. 49, 1-6 en Hand. 13, 22-26 en Lc. 1, 57-66.80 We vieren vandaag de geboorte van St. Jan de Doper. Dat is iets heel bijzonders. Immers van alle heiligen vieren we alleen de sterfdag, dat wil zeggen hun geboortedag in de hemel. Alleen van Jezus zelf en van Johannes de Doper vieren we…

Christus Koning jaar a

bij: Ez. 34, 11-12.15-17 en 1 Kor. 15, 20-26.28 en Mt. 25, 31-46 Christenen zijn optimistische mensen: ze geloven niet dat de wereld de speelbal is van kwade machten. Ze geloven niet, dat het definitieve einde van alles een wereldomspannende natuurramp en het definitieve einde van ieder mensenleven de dood is. Niet omdat we de…

Allerheiligen

In geweldige beelden en visioenen troost het boek Open­baring de christenheid. Want de christenheid van alle tijden leeft in een wereld, die lijkt beheerst te worden door boze machten. Telkens is er weer oorlog, dan hier dan daar. Onschuldige men­sen, ook oprecht levende chris­tenen worden er het slachtoffer van. Steeds opnieuw, heel de geschiedenis door…

Drieëndertigste zondag door het jaar a

bij: Spr. 31, 10-13.19-20.30-31 en 1 Tess. 5, 1-6 en Mt. 25, 14-30 De dag des Heren’ komt als een dief in de nacht, zegt Paulus in de tweede lezing. En dan zijn we weer bij het thema van de laatste zondagen van het kerkelijk jaar. Het einde van de wereld, het einde van ons…

Tweeëndertigste zondag door het jaar a

bij: Wijsh. 6, 12-16 en 1 Tess. 4, 13-18 en Mt. 25, 1-13 Misschien, dat ik dat later nog wel eens doe: wat meer naar de kerk gaan, meer bidden, meer over God nadenken. Als je jong bent, heb je daar niet zo’n zin in. Dan heb je het zo druk met andere dingen. Wij…

Eenendertigste zondag door het jaar a

bij: Mal. 1, 14b-2, 2b.8-10 en 1 Tess. 2, 7b-9.13 en Mt. 23, 1-12 In de eerste lezing uit de profeet Maleachi gaat God nogal te keer tegen de priesters uit die tijd en in het evangelie vaart Jezus uit tegen de farizeeën en de Schriftgeleerden. De leiders van het volk van God komen er…

Dertigste zondag door het jaar a

bij: Ex. 22, 20-26 en 1 Tess. 1, 5c-10 en Mt. 22, 34-40 Voor het gevoel van veel mensen verdraagt zich het “gij zult, gij moet” uit het evangelie niet direct met beminnen, met liefhebben. Voor veel mensen zijn “moeten” en “liefhebben twee verschillende dingen. Liefde laat zich niet dwingen, zeggen ze dan. Men gaat…

Negentwintigste zondag door het jaar a

bij: Jes. 45, 1.4-6 en 1 Tess. 1, 1-5b en Mt. 22, 15-21 Voor de joden was het een godsdienstig probleem of je aan de keizer belasting mocht betalen of niet? Immers de joden kenden eigenlijk alleen maar tempelbelasting, alleen maar belasting aan God. Uit dat geld werden offers op gedragen. De joden kenden eigenlijk…

Achtentwintigste zondag door het jaar a

bij: Jes. 25, 6-10a en Fil. 4, 12-14.19-20 en Mt. 22, 1-14 Als één ding duidelijk wordt uit de lezingen van vandaag, dan is het wel, dat het grote Messiaanse bruiloftsfeest er komt. Er kan gebeuren wat wil, maar dat grote feest van God zal doorgaan. Veel mensen zijn somber gestemd wat betreft de toekomst…

Zevenentwintigste zondag door het jaar a

bij: Jes. 5, 1-7 en Fil. 4, 6-9 en Mt. 21, 33-43 Er is veel inspanning nodig om in de Bijbelse tijd woeste grond geschikt te maken voor de landbouw. Er waren nog geen technische hulpmiddelen. Alles moest met de hand gebeuren. In de brandende moet er gezwoegd worden om de helling vrij van stenen…