Zesentwintigste zondag door het jaar a

bij: Ez. 18, 25-28 en Fil. 2, 1-11 en Mt. 21, 28-32 Wij voelen ons, medechristenen, nette, keurige mensen, die de plichten van onze godsdienst zo goed mogelijk nakomen. Over het algemeen zijn we tamelijk tevreden over onszelf: we doen het nog niet zo slecht. Kijk maar eens naar die anderen, denken we dan -want…

Vijfentwintigste zondag door het jaar a

bij: Jes. 55, 6-9 en Fil.1, 20c-24.27a en Mt. 20, 1-16a Het is mij meerdere malen overkomen, dat als je de naam van iemand in lovende zin gebruikte en zei: dat is toch ‘nen aardige mens; dat er dan iemand zei: ja maar, die is in de oorlog fout geweest, weet u dat niet. Of:…

Vierentwintigste zondag door het jaar a

bij: Sir. 27, 30-28, 7 en Rom. 14, 7-9 en Mt. 18, 21-35 De vraag, die Petrus vandaag aan Jezus stelt is ons uit het hart gegrepen: vergeving dat is allemaal goed en wel, maar er zijn toch zeker wel grenzen. Sommige mensen kunnen je zo diep beledigen, zo diep kwetsen en dat nog wel…

Drieëntwintigste zondag door het jaar a

bij: Ez. 33, 7-9 en Rom. 13, 8-10 en Mt. 18, 15-20 Geloven kun je niet alleen; ja natuurlijk, je kunt wel iets geloven, maar als het gaat over christelijk geloven, dan kun je dat alleen binnen en in verbondenheid met een gemeenschap. In het Oude Testament is het heilshandelen van God gericht op zijn…

Tweeëntwintigste zondag door het jaar a

bij: Jer. 20, 7-9 en Rom.12, 1-2 en Mt. 16, 21-27 Ik wil niet zo aanmatigend zijn om te vergelijken met de profeet Jeremia, maar ik kan zijn verzuchtingen in de eerste lezing van deze zondag heel goed aanvoelen. De profeet heeft namens God geen vrolijke dingen te verkondigen. Hij moet schreeuwen: “geweld en onderdrukking”,…

Eenentwintigste zondag door het jaar a

bij: Jes. 22, 19-23 en Rom. 11, 33-36 en Mt. 16, 13-20 Er werd en er wordt van alles over Jezus beweerd. Dat was in Jezus’ tijd, toen sommigen zeiden: Hij is Johannes de Doper of Jeremia, die teruggekomen is of één van de profeten. En dat is ook nu het geval. Er worden talloze…

Twintigste zondag door het jaar a

bij: Jes. 56, 1.6-7 en Rom. 11, 13-15.29-32 en Mt. 15, 21-28 In het oude testament gaat het over de uitverkiezing van het volk van Israël. God heeft met Abraham en zijn nakomelingen een verbond gesloten en dat verbond later in de woestijn bij de Sinaï vernieuwd en bevestigd: “Onder alle volkeren der aarde zult…

Negentiende zondag door het jaar a

bij: 1 Kon. 19, 9a.11-13a en Rom. 9, 1-5 en Mt. 14, 22-33 Jezus, wandelend op het stormende meer van Galilea. Vertelt Matteüs ons dit verhaal als een demonstratie van Jezus’ kunnen, als een blijk van zijn goddelijke macht toen in die vroege morgen op het meer nu bijna tweeduizend jaar geleden. Zo kunnen we…

Achttiende zondag door het jaar a

bij:  Jes. 55, 1-3 en Rom. 8, 35.37-39 en Mt. 14, 13-21 Er is veel honger in de wereld. Allereerst lichamelijke honger. Een groot gedeelte van de wereld heeft nauwelijks te eten. We kennen de verschrikkelijke beelden van de televisie. Die hongerige mensen op die eenzame plek in Galilea zijn een beeld van die hongerende…

Zeventiende zondag door het jaar a

bij: 1 Kon. 3, 5.7-12 en Rom. 8, 28-30 en Mt. 13, 44-52 Evenals de vorige zondagen verhaalt Jezus vandaag hele gewone duidelijke voorbeelden die passen in het alledaagse leven van zijn toehoorders. Een dagloner zoals er zoveel zijn in Israël, doet uur na  uur zijn routinewerk op de akker van zijn heer. Niets is…

Zestiende zondag door het jaar a

bij: Wijsh. 12, 13.16-19 en Rom. 8, 26-27 en Mt. 13, 24-43 Met de parabel van het onkruid tussen de tarwe wil Jezus aangeven dat Gods rijk hier op aarde nooit in zijn zuivere vorm voorkomt. De tarwe van het rijk Gods, van goedheid, van de Godsliefde, van de rechtvaardigheid is altijd vermengd met het…

Vijftiende zondag door het jaar a

bij: Jes. 55, 10-11 en Rom. 8, 18-23 en Mt. 13, 1-23 U kent wel de uitdrukkingen: “geen woorden maar daden” en “praatjes vullen geen gaatjes”. En we bedoelen dan dat we aan woorden alleen niet veel hebben. Bij mensen zijn woorden vaak gemakkelijk en daden moeilijk. We praten veel en doen weinig. Als de…

Veertiende zondag door het jaar a

bij: Zach. 9, 9-10 en Rom. 8, 9.11-13 en Mt. 11, 25-30 Een kenmerk van de christen, zegt Paulus in zijn brief aan de Romeinen, is dat zijn leven beheerst wordt door de heilige Geest, door de Geest van God. En die heilige Geest is een geest van liefde, van jezelf vergeten en gericht zijn…

Dertiende zondag door het jaar a

bij: 2 Kon. 4, 8-11.14-16a en Rom. 6, 3-4. 8-11 en Mt. 10 37-42 Gastvrijheid staat in het Oosten en dus ook in Bijbel hoog aangeschreven. Maar toch gaat het in de eerste lezing en op het eind van het evangelie van deze zondag om meer dan simpele gastvrijheid. Elisa wordt door de Sunamitische vrouw…

Twaalfde zondag door het jaar a

bij: Jer. 20, 10-13 en Rom. 5, 12-15 en Mt. 10, 26-33 Wij leven in een vrij land, wat moeten we dan aan met de lezingen van deze zondag, die duidelijk slaan op een situatie van kerkvervolging, op benarde tijden voor de gelovige. In de eerste lezing de profeet Jeremia, die er zich over beklaagt,…

Elfde zondag door het jaar a

bij: Ex. 19, 2-6 en Rom. 5, 6-11 en Mt. 9, 36-10, 8 Vanaf het begin de wereld, vanaf het moment dat de mensheid als zodanig zich van God afkeerde en zijn eigen weg ging, roept God mensen om zich los te maken uit een omgeving die tot hun ondergang leidt om vrienden te worden…

Tiende zondag door het jaar a

bij: Hos. 6, 3-6 en Rom. 4, 18-25 en Mt. 9, 9-13 Farizeeën waren keurige en uiterst godsdienstige mensen, medechristenen. Ze wilden trouw zijn aan de God van het Verbond, aan de God, die hen uit Egypte had geleid, aan de God die beloofd had hen te zullen redden. Juist omdat ze zo godsdienstig waren,…

Achtste zondag door het jaar a

bij: Jes. 49, 14-15 en 1 Kor. 4, 1-5 en Mt. 6, 24-34 Wat is het belangrijkste in je leven? Voor die vraag stelt Jezus ons in het evangelie van vandaag. Wie of wat komt op de eerste plaats in de praktijk van alledag? Is dat God, is dat het Koninkrijk en zijn gerechtigheid? Of…

Zevende zondag door het jaar a

bij: Lev. 19, 1-2.17-18 en 1 Kor. 3, 16-23 en Mt. 5, 38-48 Er wordt misschien nergens zo gemakkelijk en lichtvaardig over gepraat als over de naastenliefde. De meeste mensen zijn er toch wel van overtuigd, dat ze het in dat opzicht niet zo slecht doen. En het excuus dat je vaak hoort van mensen,…

Zesde zondag door het jaar a

bij: Sir. 15, 15-20 en 1 Kor. 2, 6-10 en Mt. 5,17-37 Zoals u misschien weet, publiceer ik nog wel eens iets op het internet als er vreemde dingen over het katholieke geloof worden beweerd door zogenaamde katholieken. Ik krijg dan steevast van allerlei kanten het verwijt: u bent iemand van regeltjes, net als de…