Gedaanteverandering des Heren b

De geschiedenis van de mensheid, de geschiedenis van de kerk en ook onze eigen levensgeschiedenis verloopt niet altijd gladjes. Het kwaad is onze wereld volop aanwezig en veroorzaakt soms grote dieptepunten. Op bepaalde momenten in de wereldgeschiedenis denken grote groepen mensen: het zal niet lang meer duren. De wereld is verloren. Het einde is nabij.…

Maria Lichtmis b

Het gebeuren dat vandaag in het evangelie beschreven wordt, is eigenlijk op zich niets bijzonders. Talloze Joodse ouders brachten hun eerstgeboren zoon naar de tempel om hem aan God op te dragen. dat was voorschrift van de Wet van Mozes. En Maria en Jozef waren wetsgetrouwe mensen. Het bijzondere aan de gebeurtenis kunnen we alleen…

Kerkwijding St.-Jan van Lateranen

Het is het diepe besef van het oude testament, dat God de verhevene, de eeuwige, de almachtige, de totaal andere is en tegelijk toch ook de nabije God, wiens Naam Jahweh is, dat betekent “Ik ben die bij jullie ben”. Daarmee correspondeert het besef dat God zijn wo­ning in de hoogste hemelen heeft, maar tegelijkertijd…

Maria Tenhemelopneming

Het centrale geheim van Maria is, dat zij de Moeder van God is. Zij heeft immers Gods eigen Zoon, God uit God, licht uit Licht, ware God uit de ware God, ter wereld gebracht. Bij de menswording van God, bij het begin van onze verlossing waardoor Christus ons maakte tot kinderen van God, speelt Maria…

Sacramentsdag b

Och, als je maar goed bent voor elkaar, dat is het belangrijkste. Dan ben je een goed christen. Dan hoef niet je per se zondags naar de mis. Dat is een geluid, medechristenen, dat we in onze dagen nogal eens horen. Maar die uitspraak is, waarschijnlijk onbedoeld, niet zo heel erg christelijk. Want als je…

Heilige Drie-eenheid b

Er zijn nogal wat mensen die zeggen: ik geloof, dat er wel iets is, dat er wel iets bestaat dat groter is dan wij. Dat is voor ons. christenen te weinig, veel te weinig: wij geloven in de Vader de Zoon en de Geest. God is een persoonlijke God, niet zomaar iets, een of andere…

Christus Koning b

Aan het eind van het kerkelijk jaar richt de Kerk onze ogen op Christus die na zijn verlossingswerk volbracht te hebben als Koning heerst over heel de schepping. Christus Pantokrator, de Albeheerser, zoals Hij zo treffend is uitgebeeld inde koepel van iedere oosterse kerk. In deze Christus geloven wij. Die Christus verwachten wij op de…

Pinksteren

Je zou kunnen zeggen, zusters en broeders, Pinksteren is het feest van de praktijk. Met kerstmis hebben we de liefde van God mogen zien voor de mensen, die gestalte rijgt in de geboorte van zijn Zoon te midden van de mensen. 1n het Paasmysterie hebben we de enorme kracht van die liefde gezien: die Christus…

Zevende zondag van Pasen b

Er wordt nogal eens gezegd: de Kerk gaat te weinig met haar tijd mee. Ze houdt vast aan dingen die de meeste mensen al lang achter zich gelaten hebben. De Kerk prijst zich uit de markt als ze aan al die dingen vasthoudt. Men snapt niet dat de Kerk zich niet aanpast aan de opvattingen…

Hemelvaart des Heren b

De betekenis van het feest van vandaag maakt dat heel duidelijk: staat heel duidelijk verwoord in de prefatie van dit feest: “Hij  (Christus) is ons Hoofd, wij vormen zijn lichaam. Waarheen Hij ons is voorgegaan zullen wij eenmaal volgen.” Het doel van de gelovige christen ligt niet op deze aarde, het ligt in de hemel.…

Zesde zondag van Pasen b

Het is algemeen bekend, zusters en broeders, dat een kind, dat van jongs af aan te weinig aandacht en liefde heeft gehad, veel moeilijker in staat in staat is zelf lief te hebben en zijn richting in het leven te vinden. Lief hebben, geborgenheid geven is voor een mens pas mogelijk als je liefde en…

Vijfde zondag van Pasen b

Het evangelie van vandaag maakt ons duidelijk, dat christen-zijn wezenlijk en ten diepste een persoonlijke relatie is met Christus, een delen in zijn leven. Christus navolgen, je door Hem laten inspireren, naar zijn woorden luisteren is niet genoeg: je moet in Christus zijn en Hij moet in jou zijn. Je moet persoonlijk in open verbinding…

Vierde zondag van Pasen b

Het beeld van de herder en de schapen, toegepast op mensen, is voor de moderne mens niet bepaald een aantrekkelijk beeld. De moderne mens wil zich niet graag geleid zien als een onnozel schaap. De moderne mens is mondig. Hij weet zelf zijn weg wel te bepalen. Niemand hoeft hem iets te vertellen of voor…

Derde zondag van Pasen b

Te beginnen met Jeruzalem moet gij van dit alles getuigen. Dat is de opdracht die de verrezen Heer aan zijn leerlingen meegeeft. Eenmaal tot geloof gekomen, moeten zij getuigen zijn van Christus en zijn verlossingswerk. En die opdracht gaat door en die geldt ook ons. Als we op grond van het getuigenis van de Schriften,…

Tweede zondag van Pasen b

Als je theologische literatuur leest, kun je de meest gekke dingen tegenkomen. Niet het bijbels getuigenis, niet het geloof van de Kerk is dan de leidraad maar eerder de vooropgezette mening dat er geen wonderen kunnen gebeuren. Dat alles moet verlopen zoals het meestal verloopt. Dit soort redeneringen zijn de vrucht van het zogenaamde Verlichtingsdenken.…

Paaszondag

“Gij zijt met Christus ten leven gewekt”, zegt Paulus in de tweede lezing en “Gij zijt immers gestorven en uw leven is nu met Christus verborgen in God.” Wat betekent dat? In de liturgie van de paasnacht hoorden we ongeveer hetzelfde: “Wij zijn met Christus begraven door de doop in zijn dood en zoals Christus…

Paaswake

En God zag, dat het heel goed was. Zo begon de schepping van de wereld, de schepping van de mens. En de mens werd geschapen als beeld van God, als kroon van de schepping. Hij had toegang tot de boom des levens. De mens was bestemd tot vriendschap met God en tot eeuwig leven. Een…

Witte Donderdag

“Wij roemen in ‘t kruis van de Heer Jezus Christus. In Hem is ons heil, ons leven en verrijzenis.” Zo zijn we zingend met de woorden van de apostel Paulus uit de Galatenbrief aan deze viering en daarmee aan de viering van de grote heilige drie dagen van ons geloof. “Wij roemen in ‘t kruis…

Vijfde zondag Veertigdagentijd b

De scène uit het evangelie begint heel gewoon. Een paar geïnteresseerde Grieken, buitenlanders die vanwege het Paasfeest in Jeruzalem waren en van die rabbi Jezus hadden gehoord, wilden Hem iets vragen. Ze durfden Hem blijkbaar niet rechtstreeks te benaderen maar doen dat via de apostelen, via Filippus en Andreas. Maar toch wel ongewoon is, dat…

Vierde zondag Veertigdagentijd b

Een verkeersbord: kijk uit, gevaar: en onmiddellijk daarachter een bord: einde van alle verboden. Een dergelijke situatie is op onze wegen niet helemaal onmogelijk maar wel erg verwarrend. Nog verwarrender en raadselachtiger zou het zijn, als er één bord stond, dat allebei de betekenissen tegelijk zou hebben. Mozes richt in de woestijn een dergelijk dubbelzinnig…