Er zijn nogal wat mensen die zeggen: ik geloof, dat er wel iets is, dat er wel iets bestaat dat groter is dan wij. Dat is voor ons. christenen te weinig, veel te weinig: wij geloven in de Vader de Zoon en de Geest. God is een persoonlijke God, niet zomaar iets, een of andere oerkracht. God is iemand. En die iemand mogen we kennen, niet omdat wij met ons verstand en al nadenkend in het mysterie van God zouden kunnen doordringen: nee omdat God zich aan ons openbaart, niet in een flits waarin alles omtrent God duidelijk wordt, nee in zijn omgaan met mensen, doorheen de geschiedenis waarin God zich met mensen inlaat, waarin Hij zich laat zien. Zoals een jongen en meisje elkaar leren  kennen in hun verkeringstijd door met elkaar om te gaan, zoals gehuwden elkaar leren kennen, steeds meer, steeds dieper door alles wat ze samen in liefde beleven, zo leren de mensen God kennen; doordat Hij met hen omgaat, in hun geschiedenis binnentreedt. De geschriften van het oude en het nieuwe testament openbaren ons zo wie God is: het is immers de geschiedenis van God met de mensen. En op het hoogtepunt van die geschiedenis blijkt, dat God niet alleen naar buiten toe liefde is  – dat hadden de Joden in  hun geschiedenis met God, met name in de uittocht uit Egypte al mogen ervaren  maar dat Hij ook zichzelf liefde is. Op het hoogtepunt van de geschiedenis geeft God ons een blik in zijn innerlijk leven. Hij toont zich als de Vader, die van eeuwigheid de Zoon voortbrengt en als één God in volmaakte liefde met Hem verbonden blijft door de heilige Geest, Het blijkt dat de goddelijke liefde voor ons mensen zijn oorsprong vindt in het wezen van God zelf, in de liefde van de Vader voor de Zoon, in de kracht van de heilige Geest. Drie Personen waar door binnen God een tegenover is die liefde mogelijk maakt en toch één in volmaakte liefde. Dat is het mysterie van God, dat ons wordt geopenbaard. Zo mogen wij God kennen. En wat meer is. Hij heeft zich zo aan ons geopenbaard om ons in dat mysterie van volmaakte liefde op te nemen. Hij heeft de Zoon gestuurd om mens te worden, om solidair te worden met ons. Als mens heeft Hij ons goddelijk gemaakt door ons op te nemen in zijn Lichaam, waarin Hij dwars door lijden en dood heen tot de Vader terugkeerde. In zijn Lichaam ingelijfd door het doopsel zijn allen met Christus Gods kinderen geworden, vol van goddelijk leven. Daarom heeft Hij aan zijn Lichaam met Pinksteren de liefde en de kracht geschonken die Hem met de Vader verbindt: de heilige Geest. Zo zijn we als gedoopte en gevormde leden van de Kerk opgenomen in het mysterie van de drie-ene God. In Christus zijn we kinderen van de Vader door de band en de kracht van de heilige Geest. Hier en nu moeten we dat nog beleven in geloof; eens zullen we het volledig zien, als alles voltooid is. Maar nu al beleven we die verbondenheid met de drie ene God in al ons doen en laten. Dagelijks bekruisen we ons vele malen in de naam van de Vader, de Zoon en de Geest. Dat heeft een diepe zin; daarmee plaatsen we ons leven in de liefde van God door Christus in de kracht van de heilige Geest. We doen ons werk ter ere Gods naar het voorbeeld van Jezus door de kracht van de Geest die liefde is. We moeten ons huwelijk, de liefde voor onze kinderen, voor onze naasten beleven in onze relatie tot de Drie-ene God. Dat is niet eenvoudig. Wij maken vaak voorbehoud en zeggen: dat kun je toch niet vragen. Kijkend naar de liefde van de Vader die zijn Zoon overleverde voor ons geluk; kijkend naar de Zoon, die zijn leven overhad voor ons; wetend dat de heilige Geest die ook ons geschonken is, hen daartoe aanzette; kunnen we meer dan we denken. Broeders en zusters, laten we leven in het mysterie van de Drie-ene God: Laten we in dat mysterie onze kracht zoeken, en met name daar waar we dat mysterie telkens opnieuw vieren in de eucharistie: waar de Vader eer en dank brengen door het offer van zijn Zoon, dat door de heilige Geest tegenwoordig komt en aangeboden wordt, en ‘waaraan we deel mogen hebben door de communie: tastbare gemeenschap met de Zoon en door Hem met de Vader, waardoor de heilige Geest in ons versterkt wordt. De eucharistie is het ontmoetingspunt met de drie drie-ene God en de krachtbron die ons doet leven in liefde, die komt van de Vader door de Zoon in de heilige Geest. Amen.