Liturgie van het huwelijk

Bij de viering van het huwelijk zijn de volgende onderdelen: Inleidende vragen Trouwbelofte Bevestiging van het huwelijk Lofprijzing Zegening van de ringen Overreiking van de ringen Danklied Voorbede Voor elk van deze onderdelen vindt u hierna de keuzemogelijkheden. Zorg dat u alle onderdelen in uw boekje opneemt. Inleidende vragen 1 N. en N., jullie zijn…

Liturgie van het Woord

In de Liturgie van het Woord kan men kiezen voor twee of drie lezingen. Minstens één van de lezingen moet uitdrukkelijk over het huwelijk handelen. Die staan hieronder met een * aangegeven. Men dient dus minstens één lezing met een * te kiezen. Er zijn twee mogelijke schema’s: A. Met twee lezingen  – Eerste lezing…

Openingsriten

Het inleidende gedeelte van de viering noemen we de openingsriten. Bij de samenstelling van een boekje, dient men rekening te houden met de volgende kopjes. Hieronder vindt men dan bij iedere kopje de mogelijkheden waaruit men kan kiezen. OPENINGSRITEN Welkom aan bruid en bruidegom In het portaal begroet de priester bruid en bruidegom en heet…

Inleiding op Huwelijk met eucharistie

Deze werkmap is verdeeld in 5 hoofddelen: 1. openingsritus 2. dienst van het woord 3. de huwelijksviering 4.de heilige eucharistie 5 de slotritus. Elke van die hoofddelen heeft enkele vaste onderdelen. Voor de meeste van die onderdelen zijn verschillende keuzemogelijkheden aangegeven. Met behulp van deze map kunt u bij ieder van de onderdelen uw eigen…

Inleiding op het huwelijk

Het huwelijk tussen twee gedoopten is volgens de leer van de katholieke Kerk en ook van de Oosters orthodoxe kerken een sacrament.  Een huwelijk kan wanneer een van de partijen katholiek is alleen geldig gesloten worden voor de pastoor van de parochie waar men elkaar het jawoord geeft én twee getuigen.  De betreffende pastoor kan…

Slotriten

De indeling is als volgt: Het Gebed des Heren Zegen en wegzending Toewijding aan Maria. Gebed des Heren Allen trekken nu naar het altaar, tenzij de doop in de altaarruimte wordt toegediend. Staande voor het altaar zegt de celebrant: Beste ouders, peter en meter, uw kinderen zijn door het doopsel herboren, ze zijn kinderen van…

Verklarende riten

De indeling is als volgt: Zalving met chrisma Het doopkleed De doopkaars Effetaritus Zalving met chrisma De almachtige God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die jullie heeft bevrijd uit de zonde en het nieuwe leven heeft gegeven uit het water en de heilige Geest, heeft jullie opgenomen in zijn volk. Hij zalft jullie…

De viering van het Doopsel

In de eigenlijke viering van het doopsel kunnen we de volgende onderdelen onderscheiden: Zegening of aanroeping van God over het water Afzwering en geloofsbelijdenis Doopsel Die onderdelen komen hierna met hun keuzemogelijkheden aan bod. Zegening of aanroeping van God over het water Alleen in de paastijd wordt het doopwater gebruikt dat in de paasnacht gezegend…

Deel 2: Liturgie van het Woord

De onderdelen van dit deel zijn: Lezingen uit de Heilige Schrift Homilie Voorbede Aanroeping van de heiligen Exorcismegebed Zalving met de olie van de geloofsleerlingen Lezingen uit de Heilige Schrift Voor de viering van de liturgie van het Woord zijn er verschillende mogelijkheden. Het minimale is één lezing uit de heilige Schrift. Maar men kan…

Deel 1: Ontvangst van de kinderen

De priester/diaken gaat naar de ingang van de kerk waar de ouders, peter en meter met de dopeling wachten. De priester/diaken verwelkomt hen. Daarna vraagt hij aan de ouders: Welke naam hebt u aan uw kind gegeven? De ouders noemen de naam van het kind. Moge deze namen geschreven staan in het boek des levens…

Inleiding op het doopsel

U vindt hier de officiële teksten en riten voor de kinderdoop in de katholieke Kerk. Er circuleren soms nog vreemde teksten die door een particuliere werkgroep of een individuele priester zijn samengesteld. Zij hebben echter geen enkele autoriteit en doen afbreuk aan de eenheid van sacramentenbediening in de Kerk. Iedere gelovige heeft het recht van…

Uitvaart algemeen

INLEIDING OP DE VIERING VAN DE UITVAART De hierna volgende teksten zijn de officiële teksten voor de uitvaartliturgie van de katholieke Kerk. U vindt de diverse teksten voor: 1. De eucharistieviering bij een uitvaart. 2. De viering van het woord bij een uitvaart. 3. De gebeden bij het graf 5. De gebeden in een crematorium…

Wie ben ik?

Mijn naam is Cor Mennen. Ik ben geboren te Liessel in de Peel op 12 maart 1945. Ik heb van 1957 tot 1967 het kleinseminarie en het grootseminarie van het bisdom Den Bosch gevolgd. Van 1967 tot 1969 studies aan de theologische faculteit in Tilburg. Later eind jaren tachtig heb ik in opdracht van Mgr.…