In de eigenlijke viering van het doopsel kunnen we de volgende onderdelen onderscheiden:

  • Zegening of aanroeping van God over het water
  • Afzwering en geloofsbelijdenis
  • Doopsel

Die onderdelen komen hierna met hun keuzemogelijkheden aan bod.

Zegening of aanroeping van God over het water

Alleen in de paastijd wordt het doopwater gebruikt dat in de paasnacht gezegend is. Buiten de paastijd wordt bij voorkeur telkens opnieuw doopwater gezegend. Overgebleven doopwater kan als wijwater worden gebruikt.

Als inleiding herinnert de celebrant aan de betekenis van het water in de heilsgeschiedenis. Daarna bidt hij een van de volgende gebeden over het water:

1. Zegengebed buiten de paastijd.

God, de grootheid waarmee Gij U in tekenen aan de wereld toont, is niet te meten; op vele wijze zien wij in het water uw kracht die mensen ten leven wekt. Want in het begin van de wereld joeg uw Geest als een storm over het water en het water ontving van U zijn levenskracht.

De grote overstroming was het begin van een nieuwe geboorte: door het geheim van hetzelfde water betekende de zondvloed het einde van een misvormde wereld en het ontstaan van nieuwe kracht.

Gij hebt, God, het nageslacht van Abraham droogvoets door de Rode Zee laten trekken toen zij uit de Egyptische slavernij waren bevrijd; zij zijn onze voorgangers, want ook wij willen bij de doop onder uw geleide door het water gaan.

Uw Zoon Jezus Christus werd gedoopt door Johannes in het water van de Jordaan, Hij werd aangeraakt, gezalfd door de heilige Geest.

Later, toen Hij aan het kruis hing, vloeiden water en bloed tezamen uit zijn zijde. Na zijn verrijzenis droeg Hij zijn leerlingen op: “Trekt uit en onderricht alle volkeren; doopt hen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest”.

Zie dan nu neer op uw volk dat hier voor U staat en open uw bron van leven voor hen. Stort in dit water de Geest uit van uw eengeboren Zoon en laat allen die toch geschapen zijn naar uw beeld, God en Heer, door het teken van de doop vrij zijn van al het kwaad dat hen raken kan en doe ze kinderen zijn van uw geslacht, herboren uit water en heilige Geest.

De celebrant raakt nu het water aan met zijn rechterhand en vervolgt:

Wij vragen U: laat door uw Zoon de levenskracht van de heilige Geest als een storm over dit water gaan, zodat allen die door de doop samen met Christus zijn begraven ook met Hem uit het graf zullen opstaan en leven door Christus onze Heer.

Amen.

2. Zegengebed buiten de paastijd.

Dit gebed staat in het rituale ook aangegeven als een leek de doop bedient en het water nog niet is gezegend. Hij maakt echter op het eind niet het zegengebaar over het water.

Goede Vader, uit de doopvont hebt Gij levend water naar ons laten stromen en ons leven vernieuwd.

allen: Gezegend zij God.

Gij laat allen die uit water en geest zijn gedoopt, samenkomen als één volk in Jezus Christus, uw Zoon.

allen: Gezegend zij God

Gij bevrijdt ons door uw Geest van liefde die in ons woont, en schenkt ons uw vrede.

allen: Gezegend zij God

Gij kiest U een volk om in de wereld voor alle naties te getuigen van de blijde boodschap van uw Gezalfde, Jezus onze Heer.

allen: Gezegend zij God

Wil dit water + zegenen, waaruit deze kinderen (N. en N.) herboren zullen opstaan, en schenk het eeuwig leven aan hen allen die Gij geroepen hebt in het geloof van de Kerk tot het bad van de wedergeboorte. Door Christus onze Heer.

Amen.

3. Zegengebed over het water buiten de paastijd

Gezegend zijt Gij, God, almachtige Vader, die het water hebt geschapen om te reinigen en leven te schenken.

allen: Gezegend zij God.

Gezegend zijt Gij, God eniggeboren Zoon, Jezus Christus: uit uw zijde vloeide water en bloed, en door uw dood en verrijzenis werd de Kerk geboren.

allen: Gezegend zij God.

Gezegend zijt Gij, God, Heilige Geest: Gij hebt Christus gezalfd bij zijn doop in de Jordaan; in U worden ook wij gedoopt.

allen: Gezegend zij God.

Kom, Heer God onze Vader, en heilig dit water, reinig allen die erin gedoopt worden van de zonde en neem hen aan als uw kinderen.

allen: Wij bidden U, verhoor ons, Heer.

Heilig dit water en laat hen, die hierdoor delen in de dood en de verrijzenis van Christus gelijk worden aan het beeld van uw Zoon.

allen: Wij bidden U, verhoor ons, Heer.

Heilig dit water, en laat hen, die Gij zelf kiest, herboren worden uit de heilige Geest en voeg hen bij uw volk.

allen: Wij bidden U, verhoor ons, Heer.

4. Dankgebed in de paastijd als het water al gezegend is

Gezegend zijt Gij, God, almachtige Vader, die het water hebt geschapen om te reinigen en leven te schenken.

allen: Gezegend zij God.

Gezegend zijt Gij, God eniggeboren Zoon, Jezus Christus: uit uw zijde vloeide water en bloed, en door uw dood en verrijzenis werd de Kerk geboren.

allen: Gezegend zij God.

Gezegend zijt Gij, God, Heilige Geest: Gij hebt Christus gezalfd bij zijn doop in de Jordaan; in U worden ook wij gedoopt.

allen: Gezegend zij God.

Heer, Gij hebt deze kinderen geroepen in het geloof van de Kerk tot het bad van de wedergeboorte; geef hun door het mysterie van dit gezegende water het nieuwe en eeuwige leven. Door Christus onze Heer.

Amen.

5. Dankgebed in de paastijd als het water gezegend is

Goede Vader, uit de doopvont hebt Gij levend water naar ons laten stromen en ons leven vernieuwd.

allen: Gezegend zij God.

Gij laat allen die uit water en geest zijn gedoopt, samenkomen als één volk in Jezus Christus, uw Zoon.

allen: Gezegend zij God.

Gij bevrijdt ons door uw Geest van liefde die in ons woont, en schenkt ons uw vrede.

allen: Gezegend zij God.

Gij kiest U een volk om in de wereld voor alle naties te getuigen van de blijde boodschap van uw Gezalfde, Jezus onze Heer.

allen: Gezegend zij God.

Heer, Gij hebt deze kinderen geroepen in het geloof van de Kerk tot het bad van de wedergeboorte; geef hun door het mysterie van dit gezegende waterhet nieuwe en eeuwige leven. Door Christus onze Heer.

Amen.

6. Dankgebed voor een leek die doopt wanneer het water reeds gezegend is.

God, bron van leven en liefde, Vader van onze Heer Jezus Christus, Gij zijt de ouders nabij in hun vreugde en hun verdriet, Gij maakt de geboorte van een kind tot teken van nieuw leven door uw Zoon: hoe groot is het wonder van de geboorte tot eeuwig leven.

Gij hebt het water gegeven: het wast ons schoon, verkwikt ons en geeft leven; Gij hebt het geheiligd en tot teken gemaakt van de geboorte tot het leven bij U door het doopsel van uw Gezalfde.

Wij bidden U: verhoor het gebed van deze ouders, het gebed van uw Kerk, omhels deze kinderen in uw liefde en laat de zonde niet over hen heersen, maar neem hen op in het rijk van uw Zoon: zij zijn immers ook door U geschapen.

Geef dat deze kinderen door de kracht van de Heilige Geest worden gedoopt in het mysterie van de dood en de verrijzenis van Jezus Christus, maak hen tot uw kinderen in uw Kerk; mogen zij eens voor altijd bij U zijn met uw Zoon en de heilige Geest in de eeuwen der eeuwen.

Amen.

Inleiding op de afzwering en de geloofsbelijdenis

1.

Beste ouders, peter en meter: u bent met uw kind hier gekomen voor de viering van het doopsel; dit betekent, dat uw kind in dit sacrament door Gods liefde nieuw leven zal ontvangen uit het water en de heilige Geest.

Zorgt ervoor, dat uw kind groeit in het geloof. Doet alles wat mogelijk is om dit van God ontvangen leven te vrijwaren van de besmetting van het kwaad en het te laten groeien in welbehagen bij God en bij de mensen.

Als u dus bereid bent in het licht van het geloof deze taak te aanvaarden: vernieuwt dan uw doopbeloften en verklaart opnieuw dat u wilt afzien van het kwaad en van de zonde; belijdt uw geloof in Jezus Christus, het geloof van de Kerk, waarin uw kind wordt gedoopt.

2.

Beste ouders, peters en meters, in heel het menselijk leven hebben wij te maken met goed en kwaad. de heilige Schrift vertelt over de zonde van de eerste mens, van Adam en Eva. Als hun nakomelingen delen wij allen in de gevolgen van die zonde.

Sterker dan de macht van de zonde in het begin is echter de genade van Jezus Christus. Door zijn leven, dood en verrijzenis is ons door God de nieuwe Adam geschonken.

Bij het doopsel worden wij opgenomen in Christus. Daarom wijzen wij eerst de macht van de zonde af om daarna ons geloof in Jezus Christus te belijden, het geloof waarin uw kind gedoopt wordt.

Afzwering en geloofsbelijdenis

1.

Ouders, peters en meters, wilt u kwaad en onrecht afwijzen om te leven in de vrijheid van Gods kinderen?

Ja, dat wil ik.

Wilt u de bekoringen van de zonde afwijzen om niet in de greep van het kwaad te komen?

Ja, dat wil ik.

Wilt u satan afwijzen, de aanstichter van alle zonde?

Ja, dat wil ik.

Gelooft u in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde?

Ik geloof.

Gelooft u in Jezus Christus, zijn eengeboren Zoon, onze Heer, die geboren is uit de maagd Maria, die geleden heeft, gestorven en begraven is, die uit de dood is opgestaan en zit aan God rechterhand?

Ik geloof.

Gelooft u in de heilige Geest, de heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven?

Ik geloof.

Dit is ons geloof, dit is het geloof van de Kerk, dat wij met overtuiging belijden in Jezus Christus onze Heer.

Amen.

2.

Verzaakt u aan de satan?

Ja, ik verzaak.

En al zijn werken?

Ja, ik verzaak.

En aan zijn verleiding?

Ja, ik verzaak.

Gelooft u in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde?

Ik geloof.

Gelooft u in Jezus Christus, zijn eengeboren Zoon, onze Heer, die geboren is uit de maagd Maria, die geleden heeft, gestorven en begraven is, die uit de dood is opgestaan en zit aan God rechterhand?

Ik geloof.

Gelooft u in de heilige Geest, de heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven?

Ik geloof.

Dit is ons geloof, dit is het geloof van de Kerk, dat wij met overtuiging belijden in Jezus Christus onze Heer.

Amen.

3.

Wilt u bijgelovige en magische praktijken afwijzen die u en uw kind afhouden van God?

Ja, dat wil ik.

Wilt u onrecht en geweld afwijzen, en iedere vorm van verslaving, die u overleveren aan de macht van het kwaad?

Ja, dat wil ik.

Wilt u de boze afwijzen, die ons verleidt tot de zonde?

Ja, dat wil ik.

Gelooft u in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde?

Ik geloof.

Gelooft u in Jezus Christus, zijn eengeboren Zoon, onze Heer, die geboren is uit de maagd Maria, die geleden heeft, gestorven en begraven is, die uit de dood is opgestaan en zit aan God rechterhand?

Ik geloof.

Gelooft u in de heilige Geest, de heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven?

Ik geloof.

Dit is ons geloof, dit is het geloof van de Kerk, dat wij met overtuiging belijden in Jezus Christus onze Heer.

Amen.

Doopsel

Wilt u dus dat N. wordt gedoopt in het geloof van de kerk, dat we zo juist hebben beleden?

Ja, dat willen wij.

N., ik doop u in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.

tijdens deze woorden begiet de bedienaar de dopeling drie maal of dompelt hem drie maal onder.

Naar Verklarende Riten