De indeling is als volgt:

  • Zalving met chrisma
  • Het doopkleed
  • De doopkaars
  • Effetaritus

Zalving met chrisma

De almachtige God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die jullie heeft bevrijd uit de zonde en het nieuwe leven heeft gegeven uit het water en de heilige Geest, heeft jullie opgenomen in zijn volk.

Hij zalft jullie nu met het heilzame chrisma. Zoals Christus is gezalfd tot priester, koning en profeet, zo mogen jullie als ledematen van zijn Lichaam voor altijd delen in het eeuwig leven.

Amen.

Nu zalft de celebrant de gedoopte met chrisma op de kruin.

Indien een leek de bedienaar is van de doop, blijft de zalving met chrisma achterwege. De bedienaar zegt dan:

De almachtige God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die jullie heeft bevrijd uit de zonde en het nieuwe leven heeft gegeven uit het water en de heilige Geest: Hij heeft jullie bestemd om volgeling te zijn van Jezus Christus nu jullie zijn opgenomen in zijn volk.

Zoals Christus is gezalfd tot priester, koning en profeet, zo mogen jullie als ledematen van zijn Lichaam voor altijd delen in het eeuwig leven.

Amen.

Het witte kleed

N. en N., jullie zijn bekleed met Jezus Christus en een nieuwe mens geworden. Moge dit witte kleed het teken zijn van wat jullie zijn geworden; houdt jullie verdere leven vrij van de besmetting van het kwaad tot in het eeuwig leven.

Wij wensen jullie toe, dat je hierin wordt geholpen door het woord en het voorbeeld van jullie ouders, familie en bekenden.

Het kind ontvangt nu het witte doopkleed.

De doopkaars

De priester/diaken neemt de paaskaars en zegt:

Ontvang het Licht van Christus.

De vader of de peter steekt de doopkaars aan aan de paaskaars.

1.

Beste ouders, peter en meter, aan u de taak dit licht brandend te houden. Zorgt ervoor, dat uw kinderen, die door Christus zijn verlicht, blijven leven in dit licht en in hun geloof volharden. Dan zullen ze bij de komst van de Heer met alle heiligen Hem tegemoet gaan en een plaats vinden in Gods woning.

2.

Beste ouders en peetouders, Jezus heeft gezegd dat Hij als een licht in deze wereld is gekomen, opdat al wie in Hem gelooft, niet in duisternis blijft. Gelooft in dit licht en houdt het brandend, zodat uw kind de glans en de warmte uitstraalt van een vaste levensovertuiging en een sterk geloof.

Effetaritus

Over het handhaven van deze ritus beslist de celebrant. Als een leek doopt vervalt deze ritus.

De celebrant raakt met zijn duim de oren en de mond van de gedoopte aan met de woorden:

Onze Heer Jezus, gaf aan doven het gehoor terug en stommen liet Hij spreken; moge Hij jou geven, dat je spoedig zijn woord kunt verstaan en je geloof kunt belijden tot eer van God onze Vader.

Amen.