De indeling is als volgt:

  • Het Gebed des Heren
  • Zegen en wegzending
  • Toewijding aan Maria.
  • Gebed des Heren

Allen trekken nu naar het altaar, tenzij de doop in de altaarruimte wordt toegediend. Staande voor het altaar zegt de celebrant:

Beste ouders, peter en meter, uw kinderen zijn door het doopsel herboren, ze zijn kinderen van God; over een aantal jaren zullen zij in het sacrament van het vormsel de volheid van de heilige Geest ontvangen en naar het altaar gaan om deel te nemen aan de Maaltijd des Heren; te midden van de gemeenschap zullen zij God als hun Vader aanroepen.

Laten wij allen, hier aanwezig, nu in de naam van deze kinderen in de geest van het kindschap Gods die we allen hebben ontvangen, samen bidden zoals de Heer het ons heeft geleerd:

Onze Vader die in de hemel zijt,

uw Naam worde geheiligd,

uw rijk kome, uw wil geschiede

op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren

en breng ons niet in beproeving,

maar verlos ons van het kwade.

Zegen

1.

De Heer, de almachtige God, heeft ons zijn Zoon geschonken: die geboren is uit de maagd Maria; door Hem geeft Hij troost en vreugde aan alle moeders, omdat zij weten, dat voor hun kinderen het eeuwig leven is weggelegd:

Hij moge deze moeders met haar kinderen zegenen: dat ze zo dankbaar en gelukkig mogen blijven als op dit ogenblik, in Christus Jezus onze Heer.

Amen.

De Heer, de almachtige God, is de Gever van het leven hier op aarde, en van het leven in de hemel; Hij moge deze vaders zegenen: dat zij samen met hun echtgenoten door woord en voorbeeld laten zien dat zij geloven in het woord van Jezus Christus onze Heer.

Amen.

De Heer, de almachtige God, heeft ons door de heilige Geest nieuw leven gegeven, en heeft ons uit het water doen opstaan tot het eeuwig leven:

Hij moge alle gelovigen vervullen met zijn rijke zegen: dat zij als waarachtige leden altijd en overal behoren bij zijn volk; Hij schenke allen, hier aanwezig, zijn vrede, in Christus Jezus, onze Heer.

Amen.

Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon + en heilige Geest.

Amen.

Gaat nu allen heen in vrede.

Wij danken God.

2.

God, de oorsprong van het leven, moge uw gezinnen vreugde en dankbaarheid schenken vanwege de geboorte van uw kinderen.

Moge Hij uw geloof versterken en U nabij zijn in liefde voor elkaar.Door Christus onze Heer.

Amen.

Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon + en heilige Geest.

Amen.

Gaat nu allen heen in vrede.

Wij danken God.

3.

Indien de bedienaar een leek is, bidt hij/zij een van de volgende gebeden met gevouwen handen. Hij maakt geen zegengebaar.

U allen bevelen wij aan in de genade en de barmhartigheid van God, de almachtige Vader, zijn eniggeboren Zoon en de heilige Geest.

Hij moge uw leven beschermen. Zo kunnen wij het leven bereiken waarheen wij op weg zijn in het licht van het geloof.

Amen.

ofwel

U allen bevelen wij aan in de liefde van God de Vader, de Zoon en de heilige Geest.

Moge Hij jullie geloof versterken, vreugde en dankbaarheid schenken en jullie maken tot een zegen voor elkaar.

Amen.

Gaat nu allen heen in vrede.

 Wij danken God.

Toewijding aan Maria

Het is een goede gewoonte om na de doop naar het Mariabeeld te gaan. Men kan dan het volgende gebed bidden:

Heilige maagd Maria, wees gegroet. Gij zijt de moeder van God. Uit u is geboren de zon van de gerechtigheid, het waarachtige licht, onze Heer Jezus Christus;

Hem hebt gij gevoed en in uw armen gedragen, in vreugde en verdriet hebt gij Hem grootgebracht. Zo wilt gij ook onze moeder zijn en zijt gij onze voorspreekster bij uw Zoon. Gij staat ons bij in onze nood, gij, de troost en de steun van allen die u zoeken.

Wij vragen U: wees ook een moeder voor de kleine N. en N. zodat deze mensenkinderen kunnen opgroeien in goede gezondheid en in de gemeenschap met uw Zoon waartoe zij in het doopsel geheiligd zijn.

Laat deze kinderen in hun leven langs veilige wegen gaan, beschermd tegen alle gevaren, zodat zij ongeschonden het zegel van Gods Geest mogen bewaren.

Moge deze kinderen blijmoedig de mensen dienen en zich inzetten voor de komst van het koninkrijk van God, die leeft in de eeuwen der eeuwen.

Amen.