Het inleidende gedeelte van de viering noemen we de openingsriten. Bij de samenstelling van een boekje, dient men rekening te houden met de volgende kopjes. Hieronder vindt men dan bij iedere kopje de mogelijkheden waaruit men kan kiezen.

OPENINGSRITEN

Welkom aan bruid en bruidegom

In het portaal begroet de priester bruid en bruidegom en heet hen hartelijk welkom. Voor het geval de vader de bruid de kerk binnenbrengt en bij de zitplaats van het bruidspaar aan de bruidegom overdraagt, begeeft de priester zich daarheen.

In het portaal of bij hun zitplaats kan hij bruid en bruidegom wijwater aanbieden of hen ermee besprenkelen, waarbij hij zegt:

Met de dauw van zijn genade

die jullie bij het doopsel hebben ontvangen,

moge God jullie zegenen,

vandaag en alle dagen

tot in eeuwigheid.

Amen.

Openingszang

Kiest men in overleg met het koor.

Begroeting

1

In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.

Amen.

De genade van de Heer Jezus Christus,

de liefde van God

en de gemeenschap van de heilige Geest

zij met u allen.

En met uw geest.

2

In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.

Amen.

Genade zij u

en vrede van God onze Vader

en van de Heer Jezus Christus.

En met uw geest.

Kyrie

Zingt of bidt men de volgende teksten in het Nederlands, dan dient men uiteraard de Latijnse teksten weg te laten. Wordt er in het Latijn gezongen, dan kan men het beste beide teksten opnemen. Indien het Kyrie niet gezongen wordt, kan men het weglaten.

Heer, ontferm U over ons

Heer, ontferm U over ons.

Christus, ontferm U over ons.

Christus, ontferm U over ons

Heer, ontferm U over ons.

Heer, ontferm U over ons.

Kyrie eleison.

Christe eleison.

Kyrie eleison.

 

Gloria

Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen, die Hij liefheeft. Wij loven U. Wij prijzen en aanbidden U. Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor uw grote heerlijkheid. Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader. Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus. Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader. Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons. Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed. Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons. Want Gij alleen zijt de Heilige. Gij alleen de Heer. Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus, met de heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader. Amen

Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater omnipotens. Domine Fili, unigenite, Iesu Christe. Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus. Tu solus Altissimus Iesu Christe cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen.

Collectagebed

1

God, het huwelijk van man en vrouw

hebt Gij tot een heilig verbond gemaakt,

een geheim zo verheven en diep

dat het beeld en teken is

van de geheimvolle band tussen Christus en de kerk,

zijn bruid, in liefde met Hem verbonden.

Daarom bidden wij U voor N. en N.:

dat zij de kracht van deze liefdesband

vanuit hun geloof steeds inniger ervaren

en in hun omgaan met elkaar

van dag tot dag tot vollere ontplooiing brengen.

Dat vragen wij U

door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,

die met U leeft en heerst

in de eenheid van de heilige Geest,

God, door de eeuwen der eeuwen.

Amen.

2

God, Gij hebt de mens geschapen –

naar uw beeld, op U gelijkend;

man en vrouw hebt Gij hen geschapen

en hen voorbestemd tot onderlinge eenheid.

Daarom bidden wij U voor N. en N.,

nu zij op deze dag door het huwelijk

hun liefde gaan bezegelen;

houd hen vast in deze liefdesband,

versterk hun trouw jegens elkaar,

doe hen groeien in onderlinge liefde

en laat deze liefdesband vrucht dragen.

Mogen zij zo als christelijke echtgenoten

getuigen van de liefde die Gij zelf zijt.

Dat vragen wij U

door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,

die met U leeft en heerst

in de eenheid van de heilige Geest,

God, door de eeuwen der eeuwen.

Amen.

3

God, wees ons nabij en hoor ons gebed.

Voor uw altaar gaan deze bruid en bruidegom, N. en N.,

hun trouwbelofte uitspreken

en zich als man en vrouw binden aan elkaar.

Wij bidden U:

zie met welgevallen naar hen

en versterk in hen de liefde

die zij elkaar toedragen.

Dat vragen wij U

door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,

die met U leeft en heerst

in de eenheid van de heilige Geest,

God, door de eeuwen der eeuwen.

Amen.

4

God, groot en heilig is uw Naam,

deze bruid en bruidegom, N. en N.,

gaan in het sacrament van het huwelijk

hun leven met elkaar delen.

Wij bidden U:

laat hen groeien in het geloof dat zij belijden,

en in de trouw die zij elkaar beloven.

Mogen hun kinderen voor hen een zegen zijn

en voor uw geloofsgemeenschap toegewijde leden.

Dat vragen wij U

door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,

die met U leeft en heerst

in de eenheid van de heilge Geest,

God, door de eeuwen der eeuwen.

Amen.

5

God, wees hier aanwezig

en luister welwillend naar ons gebed.

Vanaf de schepping hebt Gij

het huwelijk van man en vrouw ingesteld,

om het voortbestaan te waarborgen

van het menselijk leven.

Daarom bidden wij U:

moge de eenheid van de huwelijksband

waarvan Gij de schepper zijt,

door uw helpende hand behouden blijven.

Dat vragen wij U

door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,

die met U leeft en heerst

in de eenheid van de heilige Geest,

God, door de eeuwen der eeuwen.

Amen.

6

God, sinds de dag van de schepping

rust uw zegen op ons;

onder uw zegenende hand

worden mensen vruchtbaar en talrijk,

groeit het welzijn op aarde

en wordt uw wereld bewoonbaar.

Hoor dan welwillend onze beden

en schenk aan deze bruid en bruidegom, N. en N.,

de rijkdom van uw zegen.

Mogen zij daardoor in hun verbondenheid als man en vrouw

groeien in een liefdevolle eensgezindheid

van hart en ziel

en het geestelijk welzijn van elkaar bevorderen.

Dat vragen wij U

door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,

die met U leeft en heerst

in de eenheid van de heilige Geest,

God, door de eeuwen der eeuwen.

Amen.

7

Getrouwe God, Gij behoedt de mensen met wie Gij U verbonden hebt;

Gij trekt met ons mee,

beschermt ons in gevaar

en wijst ons de weg.

Spreek een woord van leven

nu twee van uw mensen

met elkaar verder willen gaan

en sterk hen in deze samenkomst

met de genade van Jezus Christus, onze Heer,

die met U leeft en heerst

in de eenheid van de heilige Geest,

God, door de eeuwen der eeuwen.

Amen.

8

God, onze Vader,

vol vreugde zijn wij hier samengekomen

voor de huwelijkssluiting van N. en N.

Voor uw altaar gaan zij elkaar trouw beloven

en zij willen het huwelijksverbond aangaan

dat Gij vanaf het begin van de schepping hebt geheiligd.

Zo worden zij één vlees,

door U geschapen: mannelijk en vrouwelijk.

Wij bidden U:

wees in dit uur hier aanwezig,

wees in hun leven aanwezig,

ook wanneer zij U mochten vergeten

– uw trouw is sterker dan de dood -.

Beveilig hen

wanneer zij zich voor een valse keuze gesteld zien,

schenk hun standvastigheid en vertrouwen in elkaar.

Dat vragen wij U

door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,

die met U leeft en heerst

in de eenheid van de heilige Geest,

God, door de eeuwen der eeuwen.

Amen.

Kijk nu verder bij “De Liturgie van het Woord