Bij de viering van het huwelijk zijn de volgende onderdelen:

  • Inleidende vragen
  • Trouwbelofte
  • Bevestiging van het huwelijk
  • Lofprijzing
  • Zegening van de ringen
  • Overreiking van de ringen
  • Danklied
  • Voorbede

Voor elk van deze onderdelen vindt u hierna de keuzemogelijkheden. Zorg dat u alle onderdelen in uw boekje opneemt.

Inleidende vragen

1

N. en N., jullie zijn naar de kerk gekomen

om voor de hier aanwezige geloofsgemeenschap

en haar bedienaar,

jullie wil om in het huwelijk te treden

te laten bezegelen door de Heer.

In het doopsel heeft Christus jullie leven al geheiligd.

Nu schenkt Hij overvloedig zijn zegen

aan jullie echtelijke liefde.

En aan de goede voornemens

om elkaar tot in lengte van dagen trouw te blijven

alsook om de andere plichten van het huwelijk te aanvaarden,

geeft Hij innerlijke kracht

door het sacrament van het huwelijk.

Daarom verzoek ik jullie

ten overstaan van deze kerkgemeenschap

van je bedoelingen te getuigen

en te antwoorden op de volgende vragen.

N. en N., jullie zijn hierheen gekomen

om met elkaar te trouwen.

Doen jullie dit uit vrije wil

en met de volle instemming van je hart?

Bruid en bruidegom: Ja (dat doen wij).*

Jullie gaan elkaar trouw beloven.

Zijn jullie bereid

elkaar lief te hebben en te waarderen

al de dagen van je leven?

Bruid en bruidegom: Ja (wij zijn daartoe bereid).*

Jullie gaan een gezin stichten.

Zijn jullie bereid

kinderen als geschenk uit Gods hand te aanvaarden,

hen in jullie liefde te laten delen

en hen in de geest van Christus en zijn kerk op te voeden?

Bruid en bruidegom: Ja (wij zijn daartoe bereid).*

2

Broeders en zusters,

de diepe zin van het huwelijk is

dat man en vrouw zich binden aan elkaar,

zonder daartoe door iemand gedwongen te zijn;

zij beloven elkaar trouw voor heel hun leven

en aanvaarden de verantwoordelijkheid

om in de geest van het evangelie

echtgenoten te zijn en ouders.

N. en N., willen jullie met deze bedoeling

en op deze wijze

jullie huwelijk beleven?

Bruid en bruidegom: Ja (dat willen wij).*

* Je moet hier kiezen: alleen maar “ja”, dan laat je de rest weg. Zeggen jullie ook de tekst tussen haakjes, dan laat je de haakjes weg.

De trouwbelofte

1

Met elkaar willen jullie

het huwelijksverbond aangaan.

Mag ik jullie dan vragen

elkaar de rechterhand te geven

en hier in deze gemeenschap

voor familie en vrienden,

voor kerk en God

jullie trouwbelofte uit te spreken.

De bruidegom zegt nu:

N. ik aanvaard je als mijn vrouw

en ik beloof je trouw te blijven

in goede en kwade dagen,

in armoede en rijkdom,

in ziekte en gezondheid.

Ik wil je liefhebben en waarderen

al de dagen van ons leven.

De bruid zegt nu:

N. ik aanvaard je als mijn man

en ik beloof je trouw te blijven

in goede en kwade dagen,

in armoede en rijkdom

in ziekte en gezondheid.

Ik wil je liefhebben en waarderen

al de dagen van ons leven.

2

Met elkaar willen jullie

het huwelijksverbond aangaan.

Mag ik jullie dan vragen

elkaar de rechterhand te geven

en hier in deze gemeenschap

voor familie en vrienden,

voor kerk en God

jullie trouwbelofte uit te spreken.

N. wil je N. aanvaarden als je vrouw

en beloof je haar trouw te blijven

in goede en kwade dagen,

in armoede en rijkdom,

in ziekte en gezondheid?

Wil je haar liefhebben en waarderen

al de dagen van je leven?

De bruidegom antwoordt:

Ja, ik wil.

N. wil je N. aanvaarden als je man

en beloof je hem trouw te blijven

in goede en kwade dagen,

in armoede en rijkdom,

in ziekte en gezondheid?

Wil je hem liefhebben en waarderen

al de dagen van je leven?

De bruid antwoordt:

Ja, ik wil.

De bevestiging

1.

Voortaan zal de kerkgemeenschap

jullie beschouwen als gehuwden.

Moge de Heer jullie huwelijksverbond bevestigen

en jullie leven zegenen.

Wat God verbonden heeft,

dat zal de mens niet scheiden.

2

Voortaan zal de kerkgemeenschap

jullie beschouwen als gehuwden.

Moge de God van Abraham en Sara,

de God van Isaak en Rebekka,

de God van Jakob en Rachel,

de God die in het begin

de eerste mensen aan elkaar geschonken heeft,

jullie huwelijksverbond in Christus bevestigen

en jullie leven zegenen.

Wat God verbonden heeft,

dat zal de mens niet scheiden.

Lofprijzing

1

Brengen wij allen dank aan God

samen met het bruidspaar en de getuigen,

hun familie en vrienden:

Prijzen wij de Heer.

Wij danken God.

Zo wijd als de hemel de aarde omspant,

zo alomvattend is zijn liefde.

Gods liefde blijft altijd en eeuwig

voor allen die trouw zijn verbond onderhouden.

Prijzen wij de Heer.

Wij danken God.

2

Brengen wij allen dank aan God

samen met het bruidspaar en de getuigen,

hun familie en vrienden:

Prijzen wij de Heer.

Wij danken God.

Het oog van de Heer rust op hen die Hem vrezen,

die op zijn liefde vertrouwen.

Om Hem is ons hart van vreugde vervuld,

zijn heilige Naam zal ons helpen.

Prijzen wij de Heer.

Wij danken God.

3

Brengen wij allen dank aan God

samen met het bruidspaar en de getuigen,

hun familie en vrienden:

Prijzen wij de Heer.

Wij danken God.

Gelukkig de mens die ontzag heeft voor God,

die vreugde vindt in zijn geboden.

De Heer is voor de vromen een licht in de nacht,

weldadig, barmhartig en rechtvaardig.

Prijzen wij de Heer.

Wij danken God.

4

Brengen wij allen dank aan God

samen met het bruidspaar en de getuigen,

hun familie en vrienden:

Prijzen wij de Heer.

Wij danken God.

De naam van de Heer zij geprezen,

vandaag en in eeuwigheid.

Van ochtendgloren tot avondrood

moet ieder die Naam aanbidden.

Prijzen wij de Heer.

Wij danken God.

Danklied

Dit lied moet het karakter hebben van een dankzegging jegens God. Dit kunt u samen met het koor uitzoeken.

Zegening van de ringen

1

Moge de Heer zijn zegen +

doen neerdalen op deze ringen,

want jullie geven ze elkaar

als teken van jullie liefde en trouw.

Amen.

2

Heer, zegen + deze ringen.

Mogen N. en N. dit sieraad dragen

onder de zegen van uw Naam

en hun trouw bewaren als een kostbaar goed.

Mogen zij naar uw bedoeling in uw vrede leven

en gelukkig zijn in hun liefde voor elkaar.

Door Christus onze Heer.

Amen

3

Heer, geef uw zegen + aan N. en N.

en heilig in hen de liefde voor elkaar.

Voor hen zijn deze ringen

een kostbaar symbool van hun trouw.

Mogen zij hen steeds weer opwekken

elkaar met genegenheid lief te hebben.

Door Christus onze Heer.

Amen.

Overreiking van de ringen

De bruidegom steekt de ring aan de vinger van de bruid en zegt:

N., draag deze ring

als teken van mijn liefde en trouw.

(In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.)

Dan steekt de bruid de ring aan vinger van de bruidegom en zegt daarbij:

N., draag deze ring

als teken van mijn liefde en trouw.

(In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.)

Voorbede

Men kan de voorbeden ook zelf formuleren. Wat hier volgt zijn slechts enkele voorbeelden die eventueel kunnen inspireren.

De inleiding en het slotgebed worden door de celebrant gebeden. De intenties kunnen door een lector (uit de familie) gebeden worden.

1.

Broeders en zusters, blij en dankbaar gedenken wij nu dat God met zijn bijzondere gave de trouw en de liefde van N. en N. heeft bevestigd en gezegend. Bidden wij dan voor hen tot de Heer en vertrouwen wij hun leven aan Hem toe.

Voor N. en N. bidden wij, ie nu door hun huwelijksbelofte met elkaar verbonden zijn, dat het hun steeds goed mag gaan in goede gezondheid naar lichaam en geest. Laat ons bidden:

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

 Moge de Heer aan hun samenleven zijn zegen schenken in goede en kwade dagen, zoals Hij ook in Kana een teken gaf van Gods heiligende kracht.  Laat ons bidden:

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Moge hun liefde voor elkaar toenemen en rijke vrucht dragen, zodat zij in vrede leven met aandacht en zorg voor elkaar als goede getuigen van Christus’ naam. Laat ons bidden:

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Moge het volk van God steeds meer toenemen in innerlijke kracht, zodat allen die in nood verkeren bij de wisselvalligheden van het leven van Godswege bijstand ervaren. Laat ons bidden:

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Mogen alle gehuwden onder ons door Gods Geest nieuwe kracht ontvangen, zodat zij hun liefde verinnigen in een liefdevol samenzijn en blijvende aandacht voor elkaar. Laat ons bidden:

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

God, uw Geest is liefde. Wees deze gehuwden nabij en schenk hun welwillend de Geest die één maakt. Mogen zij één van hart en geest het leven met elkaar delen: dat niets hen zal scheiden die Gij zelf verbonden hebt; dat niets hen zal bedroeven die Gij zelf gezegend hebt. Zo bidden wij U door Christus onze Heer.

Amen.

2.

Broeders en zusters, bidden wij dat de liefde mag groeien in het samenzijn van dit jonge echtpaar en moge ons gebed hen begeleiden. Bidden wij dat Gods goedheid de vaste grond en hoeksteen mag zijn voor alle gezinnen in onze wereld.

Bidden wij de Heer voor ons bruidspaar N. en N. dat het middelpunt is van deze blijde dag, om hun welzijn en dat van hun familie. Laat ons bidden:

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Bidden wij de Heer voor hun vrienden en bekenden en voor allen die in hun leven voor hen van betekenis waren. Laat ons bidden:

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Bidden wij de Heer voor jonge mensen die op weg zijn naar de dag van hun huwelijk, en voor allen die geroepen zijn tot een andere levensstaat. Laat ons bidden:

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons

Bidden wij de Heer voor alle gezinnen om geborgenheid in onze wereld, om bevordering van vrede onder alle mensen. Laat ons bidden:

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Bidden wij de Heer voor onze familieleden en vrienden die door de dood van ons gescheiden zijn, om rust en licht voor hen en voor alle overledenen. Laat ons bidden:

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Bidden wij de Heer voor onze eigen geloofsgemeenschap, voor de kerk, Gods heilig volk, en in het bijzonder voor eenheid onder alle christenen. Laat ons bidden:

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Heer Jezus Christus, Gij zijt midden onder ons aanwezig, nu wij getuigen mogen zijn van de belofte van trouw waarmee N. en N. hun eenheid bezegelen. Blijf ons dan nabij, hoor ons gebed en schenk ons uw Geest. Gij die leeft en heerst in eeuwigheid.

Amen.

3.

Broeders en zusters, laten wij bidden voor deze pasgehuwden, voor alle gehuwden en ongehuwden, voor hun noden en verlangens.

Laat ons de Heer bidden voor N. en N. die zo juist hun trouwbelofte hebben uitgesproken, dat de Heer hun samenzijn zegent en dat hun leven gedragen wordt door een waarachtige christelijke liefde. Laat ons bidden:

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Bidden wij voor hen die al eerder in het huwelijk zijn getreden, dat zij elkaar trouw mogen blijven, dat hun geloof in elkaar nooit mag verkillen of verschralen. Laat ons bidden:

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Bidden wij voor hen die het moeilijke besluit namen van elkaar te scheiden, dat zij in deze crisis niet verbitterd raken, maar nieuwe wegen gaan en kracht vinden in Gods blijvende liefde. Laat ons bidden:

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Bidden wij voor hen die hun man of vrouw verloren hebben, zodat zij alleen achterbleven, soms ook met de zorg voor de kinderen, dat zij in hun verdriet troost vinden, in vertrouwen op Gods nooit aflatende hulp. Laat ons bidden:

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Bidden wij voor hen die ongehuwd zijn omwille van het rijk van God, dat zij niet vereenzamen en voor zichzelf leven maar hun aandacht richten op de noden van hun medemensen. Laat ons bidden:

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Bidden wij voor hen die geen partner op hun levensweg ontmoeten, dat zij openstaan voor het goede in mensen tot heil en zegen van allen die zij ontmoeten. Laat ons bidden:

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Heer onze God, laat steeds uw ogen rusten op dit bruidspaar en op allen die vragen om uw hulp, zodat mensen elkaar mogen vinden in geloof en twijfel, in sterkte en zwakheid en eenmaal met U mogen deelhebben aan het hemels bruiloftsmaal. Door Christus onze Heer.

Amen.

4.

Broeders en zusters, bidden wij tot God onze Vader, dat Hij zijn zegen in overvloed laat neerdalen over hen die zich in het huwelijk met elkaar verbonden hebben.

Vader houd uw beschermende hand boven het leven van dit bruidspaar, zodat zij elkaar liefhebben en waarderen.

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Neem hen beiden onder uw bescherming en leid hen in vrede door het leven, zodat zij samen gelukkig worden.

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Laat hun wensen in vervulling gaan en schenk hun vreugde in gezonde kinderen, zodat zij dankbaar uw zegen ervaren.

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Bewaar in uw vaderlijke goedheid alle gehuwden en ongehuwden die hier aanwezig zijn, zodat zij uw liefde ondervinden.

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Schenk het eeuwig leven aan de overleden familieleden van dit bruidspaar, zodat zij rusten mogen in vrede.

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

God onze Vader, Gij hebt ons uw belofte gegeven in een verbond van trouw. Zo blijft Gij bij ons en leert Gij ons U lief te hebben. Verhoor onze beden, behoed ons leven en bewaar ons in uw liefde, zodat wij uw Naam zullen prijzen. Door Christus onze Heer.

Amen.

We gaan verder met de “De eucharistie”