Derde zondag Veertigdagentijd b

bij: Ex. 20, 1-17 en 1 Kor. 1, 22-25 en Joh. 2, 13-25 De tempel in Jeruzalem was voor de Joden de plaats van ontmoeting met God. In de tempel woonde God te midden van zijn volk. En in de tempeldienst met zijn vele dagelijkse offers kon men God eren en verzoening vinden voor zijn…

Tweede zondag Veertigdagentijd b

bij: Gen. 22, 1-2.9a.10-13.15-18 en Rom. 8, 31b-34 en Mc. 9, 2-10 God stelde Abraham op de proef. God beproefde het geloof van Abraham en niet zo’n klein beetje ook. Hij had uiteindelijk na lang wachten op hoge leeftijd een zoon gekregen, de zoon van de belofte waarop hij heel zijn toekomst had gebouwd. En…

Eerste zondag Veertigdagentijd b

bij: Gen. 8, 8-15 en 1 Petr. 3, 18-22 en Mc. 1, 12-15 Satan, de grote tegenstrever van God, probeert altijd en overal de mens in zijn invloedsfeer te trekken en hem van God af te houden. Hij doet dat sluw en geslepen. In grote lijnen wordt zijn werkwijze in het boek Genesis geschilderd. De…

Doop des Heren b

Het feest van vandaag voert ons naar het begin van Jezus openbare leven. Jezus komt van Nazaret waar Hij dertig jaar in het verborgene geleefd had naar de Jordaan waar Johannes preekt. De Johannes is man van harde en strenge woorden, die ervan overtuigd is dat het oordeel van God dichtbij is. Hij neemt geen…

Openbaring des Heren

bij: Jes. 60, 1-6 en Ef. 3, 2-3a.5-6 en Mt. 2. 1-12 Vierden we met Kerstmis, dat Gods mens werd, geboren uit de maagd Maria, vandaag vieren we, dat de Godmens zich openbaart, dat Hij zich als zodanig doet kennen. Christus openbaart zich aan heel de wereld; niet alleen aan de Joden, die we al…

Feest van de Heilige Familie b

bij: Sir. 3, 2-6.12-14 en Kol. 3, 12-21 en Lc. 2, 22-40 Er staat eigenlijk weinig of niets in de Bijbel over het gezinsleven van de heilige Familie in Nazaret. We moeten dus voorzichtig zijn met het trekken van conclusies voor het christelijk gezinsleven van onze tijd. Maar één ding is zeker, zelfs al staat…

Kerstmis Dagmis

bij Jes. 52, 7-10 en Hebr. 1, 1-6 en Joh. 1, 1-18 Kerstmis is het feest van de grote woorden; woorden van de kerstboodschappen over vrede en gerechtigheid; woorden van de wensen naar elkaar toe van gezondheid, geluk en zaligheid. En die woorden menen we ook allemaal, maar toch – en dat is vaak het…

Kerstmis Nachtmis

bij: Jes. 9, 1-3.5-6 en Tit. 2, 11-14 en Lc. 2, 1-14 Want er was voor hen geen plaats in de herberg. Als Gods liefde zijn toppunt bereikt in de menswording van zijn Zoon is er voor Hem geen plaats in de herberg. Hij wordt geboren, buitenaf, in een grot,, in een stal die voor…

Vierde zondag Advent b

Bij: 2 Sam. 7, 1-5.8b-11.16 en Rom. 16, 25-27 en  Lc. 1, 26-38 Wij willen vaak van alles doen. Als we gelovige mensen zijn willen we van alles voor God doen. Dat wil David ook. Na de uittocht uit Egypte stond de ark van God nog steeds onder tentdoek, terwijl de Israëlieten allang in mooie…

Derde zondag Advent b

Bij: Jes. 61, 1-2a.10-11 en 1 Tess. 5, 16-24 en Joh. 1, 6-8, 19-28 Ik wil jubelen en juichen in de Heer, mijn ziel wil zich verheugen in mijn God. Deze woorden van de profeet Jesaja uit de eerste lezing geven het karakter aan dat van oudsher de derde zondag van de advent tekent. Het…

Tweede zondag Advent

bij: Jes. 40, 1-5.9-11 en 2 Petr. 3, 8-14 en Mc. 1, 1-8 Consolamini, consolamini, popule meus, cito veniet salus tua, zingen we telkens weer in de advent: troost, troost u, mijn volk, uw heil zal spoedig komen. Het is Gods belofte, die zich in de loop van de heilsgeschiedenis op tweeërlei wijze vervult. Allereerst…

Eerste zondag Advent b

bij: Jes. 63, 16b-17.19b; 64 3b-7 en 1 Kor. 1, 3-9 en Mc. 13, 33-37 De overgang van het ene kerkelijke jaar naar het andere gaat bijna geruisloos. De laatste zondag van het kerkelijke jaar, Christus Koning vorige week, richtte in het evangelie van de bokken en de schapen onze aandacht op de laatste komst…

Drieëndertigste zondag door het jaar b

Ik ben thuis de oudste en mijn moeder vertelde altijd, dat zij, toen ik pas geboren was, telkens als ik niet huilde maar rustig lag te slapen, eventjes op haar tenen ging kijken of ik nog wel in leven was. Zo gauw er leven is, bestaat er ook de angst om het te verliezen. Die…

Tweeëndertigste zondag door het jaar b

De vraag, de gewetensvraag die de lezingen van vandaag ons stellen is: is ons geloof echt, durven wij ons aan God en aan zijn beloften toe te vertrouwen, durven we daar ons leven van alledag op in te richten in de wetenschap dat Hij voor ons zorgt? Twee weduwen worden ons ten voorbeeld gesteld. En…

Eenendertigste zondag door het jaar b

“Vrees de Heer uw God door al zijn voorschriften en geboden na te komen”. Veel mensen in onze tijd zullen moeite hebben met deze zin uit de eerste lezing. Vrees voor God hebben doet denken aan de tijd dat God voor velen een boeman, alleen maar een straffende God was. Die tijd en dat beeld…

Dertigste zondag door het jaar b

Het verhaal van de blinde Bartimeüs is niet zomaar een genezingsverhaal, een illustratie van de goddelijke macht van Jezus. Het is verhaal is veel meer. De evangelist Marcus klemt het verhaal in tussen de onderwijzing aan de leerlingen over de werkelijke navolging: “wie onder u de grootste wil zijn moet de dienaar van allen wezen”,…

Negenentwintigste zondag door het jaar b

Ik wil de grootste zijn. Als kinderen dat zeggen, vinden we dat normaal. Maar als volwassenen zo praten, dan fronsen we toch wel onze wenkbrauwen. Ik wil de eerste zijn. In de sport mag het en ook in de politiek. Maar als een politicus ook nog zegt, dat hij op macht uit is, dan klinkt…

Achtentwintigste zondag door het jaar b

“Geld maakt niet gelukkig”, zegt het spreekwoord, en hoe dikwijls nemen dit spreekwoord niet in de mond: “Geld maakt niet gelukkig”. En terwijl we dat zeggen, kunnen we tegelijk twee dingen constateren. Ten eerste dat ondanks de wijsheid van het spreekwoord de meeste mensen er niet naar handelen. De meeste mensen getroosten zich erg veel…

Zevenentwintigste zondag door het jaar b

Nog steeds iedere dag, broeders en zusters, ervaren jonge mensen de verheven waarheid van het verhaal uit genesis, dat we hoorden in de eerste lezing. Op wonderlijke en onverklaarbare wijze voelen man en vrouw zich tot elkaar aangetrokken en zeggen: ja, hij is het; zij is het; die hulp die bij mij past. Met hem,…

Zesentwintigste zondag door het jaar b

Johannes denkt, dat hij van Jezus wel een complimentje en bijval zal krijgen: Meester, het is toch ongepermitteerd, we hebben iemand die niet bij ons hoort in uw naam duivels uit zien drijven. We hebben gezegd dat dat niet mocht. Maar ze deden het toch. Dat lijkt nergens op. Volgens Johannes kon er eigenlijk niets…