Er is een zekere dubbelheid in ons geloof, broeders en zusters. Sinds Pasen geloven wij, dat Jezus verrezen is en zit aan de rechterhand van de Vader en tegelijk geloven wij dat Hij bij ons is en ons niet alleen heeft gelaten. We geloven met Johannes in de tweede lezing in Gods toekomst: in de totaal nieuwe stad van God, het hemelse Jeruzalem, dat niet hier op aarde is, maar dat pas achter deze wereld, achter de grens van de dood zichtbaar wordt. En tegelijk geloven we met Johannes, dat die nieuwe stad van God, die nieuwe wereld, dat Rijk God toch ook al hier aanwezig is in de kerkgemeenschap. Immers die nieuwe stad van Gods toekomst heeft hele aardse fundamenten, de twaalf apostelen van het Lam. Hoe kan  dat? Hoe kan Jezus in de hemel en tegelijk bij zijn kerk, bij ons zijn? Hoe kan de kerk, die nog allerlei tekenen van onvolmaaktheid vertoont wezenlijk verbonden zijn met Gods heerlijke toekomst. Daarbij is de sleutelfiguur: de heilige Geest. Christus die bij de Vader in de hemel is werkt sinds Pasen en Pinksteren in deze wereld door de heilige Geest, die Hij gestuurd heeft. Die onzichtbare Goddelijke kracht die mensen en dingen omvormt. Kijken we naar het evangelie van vandaag: Jezus zegt: als .je van Mij houdt en mijn geboden onderhoudt, zullen de Vader en Ik die in de hemel zijn bij jou wonen. Je zult opgenomen zijn in onze liefde door de kracht van de heilige Geest. Kijken we naar de sacramenten: het water van het doopsel, de olie van de ziekenzalving en het vormsel, het brood en de wijn van de eucharistie. Uiterlijk is er niets bijzonders aan te zien. Maar Jezus vormt ze om in de kracht van Gods Geest zodat ze geestelijk kunnen werken. Jezus werkt daardoor in de kracht van de heilige Geest: het doopsel wast de zondigheid af, de ziekenzalving geneest en geeft kracht, het brood en de wijn worden omgevormd tot zijn Lichaam en Bloed door de kracht van de Geest van God.  Door de heilige Geest is de verrezen Christus werkzaam bij ons aanwezig. En we kunnen de verrezen Christus niet rechtstreeks zien. Hij is bij ons door de heilige Geest en de tekenen, de sacramenten die door de heilige Geest bezield tot werkzame tekenen van Christus zelf worden. Zo, door die sacramenten, met name van de doop en de eucharistie, bouwt Christus door de Geest een gemeenschap op een volk, dat van Hem is. Een volk van verloste mensen, dip het eeuwig leven al in zich hebben, in wie de heilige Geest al woont. Dat volk leeft nog in deze wereld, met ziekte en pijn, met oorlog en tegenslag. Het leeft nog in de onvolmaaktheid. Maar het is al het volk van God dat op weg is naar de volmaakte toekomst bij God. De Kerk heeft hier en nu nog te leiden van vervolging, en soms ook van innerlijke ruzie en onenigheid. Maar ook daar geeft de heilige Geest kracht en leiding. Aan de apostelen en hun opvolgers heeft Christus op een bijzondere manier de heilige Geest beloofd. Door hen namelijk leidt Hij zijn Kerk onfeilbaar. Door het sacrament van de bisschopswijding, door het college van de bisschoppen onder leiding van Petrus, de paus, leidt Christus zijn Kerk in de heilige Geest. Zij vormen de fundamenten en de steunpilaren van de ie eeuwige stad van God. De leiders van de Kerk zijn zich van die bijzondere bijstand van de heilige Geest vanaf het begin bewust geweest. We hoorden het in de handelingen van  apostelen. Toen er moeilijkheden waren, werd de zaak aan de apostelen voorgelegd. Zij namen de beslissing: de heilige Geest en wij hebben besloten. Het waas geen menselijke beslissing: het is de beslissing van Christus zelf die door Geest door hen handelt en zijn Kerk leidt. Zo is het ook nu nog. Christus leidt zijn Kerk en is in zijn Kerk aanwezig door de heilige Geest: in de leiders van de kerk, in de sacramenten en in ieder van ons als wij Hem liefhebben en zijn geboden onderhouden. Amen.