Twaalfde zondag door het jaar c

Het lijkt wel een soort enquête die Jezus houdt: “wat denken de mensen nou van Mij?” Hij heeft een tijdje gewerkt; Hij heeft gepreekt over het koninkrijk Gods, Hij heeft mensen genezen, duivels uitgedreven, bepaalde groepen zoals de farizeeën de les gelezen. En dan vraagt Hij: “wie denken de mensen dat Ik ben?” En dan…

Elfde zondag door het jaar c

Het gaat vandaag in de lezingen over zonde en vergeving, een thema dat centraal staat in het evangelie: de zondigheid van heel het menselijk geslacht en van iedere mens afzonderlijk en de vergeving die God ons in Christus aanbiedt. Hij is immer gestorven voor onze zonden. Zijn bloed is vergoten voor onze verzoening met God.…

Tiende zondag door het jaar c

1.            Het hart van het christelijk geloof is het geloof in het eeuwig  leven en dan niet het eeuwig leven als iets vanzelfsprekend, maar  als iets wat ons geschonken wordt in Jezus Christus. Hij is de  weg de waarheid en het leven. Eeuwig leven gebonden aan de persoon  van Jezus Christus. Eeuwig leven dat je…

Achtste zondag door het jaar c

Zoals al enkele zondagen hebben we ook vandaag in het evangelie gelezen uit de zogenaamde Veldrede van Lukas, de parallel van de Bergrede bij Matteüs. Het zijn min of meer losse uitspraken van Jezus, die door de evangelist aan elkaar geregen zijn tot een soort toespraak. De samenhang is niet altijd even duidelijk, maar ieder…

Zevende zondag door het jaar c

Als je christen wilt zijn, moet je een keuze maken, en wel een heel duidelijke keuze; want de gevolgen van die keuze zijn beslissend voor je leven. U hebt gehoord wat de profeet Jeremia zei in de eerste lezing: “Vervloekt is hij die op mensen vertrouwt, die zijn leven bouwt op een schepsel.” Dat betekent:…

Zesde zondag door het jaar c

Als je christen wilt zijn, moet je een keuze maken, en wel een heel duidelijke keuze; want de gevolgen van die keuze zijn beslissend voor je leven. U hebt gehoord wat de profeet Jeremia zei in de eerste lezing: “Vervloekt is hij die op mensen vertrouwt, die zijn leven bouwt op een schepsel.” Dat betekent:…

Vierde zondag door het jaar c

Profeten, mensen die in de naam van God spreken, hebben het niet gemakkelijk. Dat is het thema van de lezingen van deze zondag. Maar echte profeten mogen zich daardoor niet laten ontmoedigen. Want het is blijkbaar van het begin af aan zo, dat mensen zich door God niet willen laten gezeggen. Een van de eerste…

Vijfde zondag door het jaar c

Belangrijke dingen in het leven, medechristenen, de dingen die ons leven de moeite waard maken, komen niet op de eerste plaats voort uit redeneringen. Als iemand je vraagt: hoe komt het dat je nu juist bevriend bent met die of die, dan kun je dat meestal niet beredeneren. Je kunt er wel van alles over…

Derde zondag door het jaar c

Als ik me aan de regels van de Kerk wil houden en mensen zijn het daar niet mee eens, dan krijg ik nogal eens het verwijt: u bent wettisch; u houdt van wetten en regeltjes. Ik ben daar niet zo erg van onder de indruk omdat het gewoon een domme opmerking is. Ze hebben namelijk…

Tweede zondag door het jaar c

Het wijnwonder van Kana wordt ons door de evangelist Johannes niet verteld om te 1aten zien hoe Jezus de mensen op dat feest in Kana een plezier deed en uit de nood hielp. Het wordt genoemd: het begin van de tekenen en de openbaring van zijn heerlijkheid. Het gebeuren is een teken. Door Jezus wordt…

Doop des Heren c

Een jongetje bracht me eens naar een hok achter in het schuurtje. Hij vroeg: “weet u wie dat is. Ik zei gewoon wat ik dacht te zien: een konijn. “nee”, zei het jongetje, “dat is mijn vriendje”. En hij had gelijk: het was zijn vriendje, maar kon ik dat weten. Totdat hij het mij openbaarde,…

Openbaring des Heren

Vierden we met Kerstmis, dat Gods mens werd, geboren uit de maagd Maria, vandaag vieren we, dat de Godmens zich openbaart, dat Hij zich als zodanig doet kennen. Christus openbaart zich aan heel de wereld; niet alleen aan de Joden, die we al bij de stal gezien in de herders van Bethlehem, maar ook aan…

Kerstmis Dagmis

De gelovige mens weet uit de heilige geschriften van de bijbel, dat God sinds onheuglijke tijden met de mens bezig is geweest. En dat bezig zijn met de mensen wordt uitgedrukt in Gods spreken. Het spreken van God is verre van loos gepraat. Het woord van God is tegelijk zijn werken; zijn woorden zijn zijn…

Kerstmis nachtmis

Het is donker op de velden rond Betlehem. En duisternis is altijd koud en beangstigend. Huiverend schuiven de herders dichter bij elkaar, steun en warmte zoekend in elkaars nabijheid. Maar de kille duisternis is groter en machtiger dan dat kleine groepje mensen. Ze voelen zich verloren in de nacht. Herkent u ze: de herders? Herkent…

Vierde zondag Advent c

“Brandoffers en zoenoffers hebt Gij niet gewild, maar Gij hebt mij een lichaam bereid. Toen zei Ik: hier ben Ik; Ik ben gekomen God om uw wil te doen.” Zo vat de Hebreeënbrief vandaag de verlossende komst van Jezus samen. Hij is in de wereld gekomen om de wil te doen van de Vader. Daartoe…

Derde zondag Advent c

De advent is een ernstige tijd. Dat wordt onderstreept door het paars in de liturgie. Er wordt geen gloria gezongen. En midden in die advent staat daar Johannes de Doper, die ernstige profeet uit de woestijn in zijn ruige, kameelharen kleed en hij roept mensen op tot een ander leve. Immers het koninkrijk Gods staat…

Tweede zondag Advent c

Bij iedere mens leeft het verlangen naar echt geluk, naar wat wij in de kerk heil noemen. Iedere mens zou eigenlijk die heelheid willen, die volheid van menszijn, die we eigenlijk maar moeilijk onder woorden kunnen brengen, omdat we hem in de praktijk niet kennen, alleen maar in onze dromen kunnen vermoeden. Heil is nog…

Eerste zondag Advent c

Het grote smeekgebed van de oergemeente was: Maranatha; dat is Aramees voor: kom, Heer Jezus. Maranatha, het staat aan het einde van de eerste Korintiërsbrief. Het staat ook aan het einde van heel nieuwe testament, aan het eind van het boek Openbaring van de apostel Johannes. Kom, Heer Jezus, kom. Zo eindigt de Bijbel. Het…

Wie ben ik?

Mijn naam is Cor Mennen. Ik ben geboren te Liessel in de Peel op 12 maart 1945. Ik heb van 1957 tot 1967 het kleinseminarie en het grootseminarie van het bisdom Den Bosch gevolgd. Van 1967 tot 1969 studies aan de theologische faculteit in Tilburg. Later eind jaren tachtig heb ik in opdracht van Mgr.…