Tweeëndertigste zondag door het jaar c

De heldhaftigheid van de zeven Makkabese broers waarover wij lazen is, denk ik, voor een groot stuk terug te voeren op  hun moeder  en de opvoeding die zijn haar hadden gekregen. Over die moeder worden hartverwarmende dingen gezegd, die niet zijn opgenomen in de passage, die U gehoord heeft. Terwijl de broers gemarteld worden moedigen…

Eenendertigste zondag door het jaar c

Het verhaal van Zacheüs is overbekend. Maar wat betekent het voor ons? Wie is Zacheüs? Ben ik dat zelf misschien? Zacheüs wil Jezus zien. Dat wil ik toch ook. Ik wil Jezus zien en door Hem in contact komen met God. Ik verwacht van Jezus, dat Hij mij de weg ten leven, de weg naar…

Dertigste zondag door het jaar c

We hebben de neiging, zusters en broeders, nogal eens tevreden te zijn met ons zelf en we spiegelen ons dan vaak aan de vele andere mensen, die zich om God noch gebod bekommeren en maar raak leven. Die niet naar de kerk gaan, die het gebed vergeten, die hun kinderen niet meer in het geloof…

Negenentwintigste zondag door het jaar c

De kracht van het gebed kennen alleen de gelovige, volhardende, vertrouwvolle bidders. Zij weten en ervaren dat God luistert, verhoort en met zijn voorzienigheid ten goede leidt, als je maar bidt en vertrouwen hebt. Veel gelovige mensen hebben mij hun ervaringen in dezen verteld. Van vele heiligen zijn in deze spectaculaire dingen bekend. De heilige…

Achtentwintigste zondag door het jaar c

Ik heb wel eens van iemand, die op latere leeftijd, na veel zoeken en onzekerheid, katholiek geworden was en zich had laten dopen gehoord, dat hij ontzettend blij was met de zekerheid die het geloof hem geschonken had; dankbaar voor het doopsel dat hem had opgenomen in de liefde van Christus. En hij stond er…

Zevenentwintigste zondag door het jaar c

“Heer, geef ons meer geloof”. Die vraag van de apostelen aan Jezus is ons uit het hart gegrepen. We leven in een tijd waarin het voor velen moeilijk is te geloven. De ouderen onder ons herinneren zich nog wel de tijd waarin iedereen geloofde, waarin geloof misschien daarom ook zo vanzelfsprekend leek. Die vanzelfsprekendheid is…

Zesentwintigste zondag door het jaar c

Het begrippenpaar arm en rijk spelen een grote rol in de bijbel. Ze gaan uit van de maatschappelijke situatie waarin mensen verkeren. Aan de ene kant de armen die buiten hun schuld niets hebben, ellende moeten verduren en aan de rand van samenleving leven. En anderzijds de rijken, die alles hebben wat hun hartje begeert…

Vijfentwintigste zondag door het jaar c

Er zijn veel mensen, die moeite hebben met het evangelie van vandaag. Hoe kan het nou dat Jezus zo’n onrechtvaardige rentmeester, die alles doet wat God verboden heeft, zo prijst en in de bloemetjes zet? Daar deugt toch niets van, zou je zeggen. Je zou eerder verwachten   en dan was het ook veel begrijpelijker   dat…

Vierentwintigste zondag door het jaar c

Als ik bij een bediening vraag: wilt u nog biechten?, dan krijg je heel vaak het antwoord: “nee, ik heb eigenlijk niks verkeerds gedaan, ik heb altijd wel goed geleefd”, ofwel “och, onze Lieve Heer begrijpt het wel.” Nee, zelfs in het zicht van het nabije oordeel, wijst men het sacrament van boete en vergeving…

Drieëntwintigste zondag door het jaar c

Er zijn nogal eens keer  mensen, die tegen mij zeggen: je doet nogal duidelijke uitspraken over huwelijk en samenwonen, over naar de kerk gaan, over zonde en straf. Dat klinkt soms zo hard en onbarmhartig. Je hebt misschien wel gelijk, maar je kunt toch beter vliegen vangen met stroop. Zo stoot je misschien mensen af.…

Eenentwintigste zondag door het jaar c

Van de ene kant, zusters en broeders, is er bij veel mensen twijfel of er nog wel iets is na de dood en van de andere kant heerst ook de wat naïeve gedachte, dat iedereen wel goed terecht zal komen. Als je christen wil zijn, doe je er, denk ik, goed aan, die persoonlijke bespiegelingen…

Twintigste zondag door het jaar c

Als de Kerk in onze dagen haar stem verheft tegen bepaalde praktijken en ze als immoreel veroordeelt of als ze theorieën van bepaalde theologen als niet overeenstemming met de door God geopenbaarde waarheid afwijst, dan wordt ze dikwijls als hard en liefdeloos bestempeld. Liefde wordt dan zo’n beetje gelijk gesteld met het bewaren van de…

Negentiende zondag door het jaar c

Als je om je heen kijkt in de wereld van vandaag, dan lijkt alsof het merendeel van de gelovigen zich nauwelijks onderscheidt van hen die niet geloven. Recente onderzoeken tonen aan dat de meeste katholieken er dezelfde moraal op nahouden als de niet-gelovigen. Het leven wordt veelal niet bepaald door wat God of de kerk…

Achttiende zondag door het jaar c

Het is een nog steeds actuele scene, die Lukas ons aan  het begin van het evangelie van vandaag schildert. Ruzies over erfenissen zijn evenals toen ook nu nog aan de orde van de dag. En die ruzies komen allemaal voort uit hebzucht. En tegen die hebzucht waarschuwt Jezus dan. Want hebzucht leidt tot niets. Wat…

Zeventiende zondag door het jaar c

Mensen hebben met elkaar contact door woorden. In woorden laten ze zien we ze zijn, wat ze voelen. In woorden beantwoorden ze de gevoelens van anderen. Natuurlijk moeten die woorden ondersteund worden door daden om ze geloofwaardig te laten zijn, maar het woord is primair. Als twee mensen verliefd zijn, kunnen ze van alles voor…

Zestiende zondag door het jaar c

Als Jezus voor Pilatus staat, zegt Hij: “Ik ben in de wereld gekomen om te getuigen van de waarheid en al wie uit de waarheid is, luistert naar mijn stem”. En dan antwoordt Pilatus: “Wat is waarheid?” En die vraag van Pilatus wordt door veel mensen in onze tijd overgenomen, zelfs door veel christenen: “Wat…

Vijftiende zondag door het jaar c

De wetgeleerde in het evangelie stelt een vraag, die een zeer wezenlijke vaag voor de mens is, de belangrijkste vraag: wat moet ik doen om in de hemel te komen. Wat moet ik doen om mijn eeuwige bestemming bij God te bereiken. Het antwoord is heel eenvoudig: het staat in Gods Wet. En die wet…

Veertiende zondag door het jaar c

Het evangelie is dikwijls nogal zwart-wit en radicaal. Jezus doet vaak heel forse uitspraken. En als je daar dan over preekt en die uitspraken van Jezus naar deze tijd vertaalt, dan vinden veel mensen dat niet aangenaam. Dat is hard en weinig liefdevol, vindt men. De mensen nu lijken voornamelijk geïnteresseerd in schouderklopjes. Ze willen…

Dertiende zondag door het jaar c

Het gaat Jezus in het evangelie om het kijk Gods. Dat kondigt Hij aan. Dat begint in Hem en het zal eens in alle heerlijkheid doorbreken. Het Rijk Gods: dat is de volledige heerschappij van God, niet aangetast en gehinderd door de machten van het kwaad. Van dat Rijk Gods is in deze wereld nog…