Liturgie van het huwelijk

Bij de viering van het huwelijk zijn de volgende onderdelen: Inleidende vragen Trouwbelofte Bevestiging van het huwelijk Lofprijzing Zegening van de ringen Overreiking van de ringen Danklied Voorbede Voor elk van deze onderdelen vindt u hierna de keuzemogelijkheden. Zorg dat u alle onderdelen in uw boekje opneemt. Inleidende vragen 1 N. en N., jullie zijn…

Liturgie van het Woord

In de Liturgie van het Woord kan men kiezen voor twee of drie lezingen. Minstens één van de lezingen moet uitdrukkelijk over het huwelijk handelen. Die staan hieronder met een * aangegeven. Men dient dus minstens één lezing met een * te kiezen. Er zijn twee mogelijke schema’s: A. Met twee lezingen  – Eerste lezing…

Openingsriten

Het inleidende gedeelte van de viering noemen we de openingsriten. Bij de samenstelling van een boekje, dient men rekening te houden met de volgende kopjes. Hieronder vindt men dan bij iedere kopje de mogelijkheden waaruit men kan kiezen. OPENINGSRITEN Welkom aan bruid en bruidegom In het portaal begroet de priester bruid en bruidegom en heet…

Inleiding op Huwelijk met eucharistie

Deze werkmap is verdeeld in 5 hoofddelen: 1. openingsritus 2. dienst van het woord 3. de huwelijksviering 4.de heilige eucharistie 5 de slotritus. Elke van die hoofddelen heeft enkele vaste onderdelen. Voor de meeste van die onderdelen zijn verschillende keuzemogelijkheden aangegeven. Met behulp van deze map kunt u bij ieder van de onderdelen uw eigen…

Inleiding op het huwelijk

Het huwelijk tussen twee gedoopten is volgens de leer van de katholieke Kerk en ook van de Oosters orthodoxe kerken een sacrament.  Een huwelijk kan wanneer een van de partijen katholiek is alleen geldig gesloten worden voor de pastoor van de parochie waar men elkaar het jawoord geeft én twee getuigen.  De betreffende pastoor kan…

Slotriten

De indeling is als volgt: Het Gebed des Heren Zegen en wegzending Toewijding aan Maria. Gebed des Heren Allen trekken nu naar het altaar, tenzij de doop in de altaarruimte wordt toegediend. Staande voor het altaar zegt de celebrant: Beste ouders, peter en meter, uw kinderen zijn door het doopsel herboren, ze zijn kinderen van…

Verklarende riten

De indeling is als volgt: Zalving met chrisma Het doopkleed De doopkaars Effetaritus Zalving met chrisma De almachtige God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die jullie heeft bevrijd uit de zonde en het nieuwe leven heeft gegeven uit het water en de heilige Geest, heeft jullie opgenomen in zijn volk. Hij zalft jullie…

De viering van het Doopsel

In de eigenlijke viering van het doopsel kunnen we de volgende onderdelen onderscheiden: Zegening of aanroeping van God over het water Afzwering en geloofsbelijdenis Doopsel Die onderdelen komen hierna met hun keuzemogelijkheden aan bod. Zegening of aanroeping van God over het water Alleen in de paastijd wordt het doopwater gebruikt dat in de paasnacht gezegend…

Deel 2: Liturgie van het Woord

De onderdelen van dit deel zijn: Lezingen uit de Heilige Schrift Homilie Voorbede Aanroeping van de heiligen Exorcismegebed Zalving met de olie van de geloofsleerlingen Lezingen uit de Heilige Schrift Voor de viering van de liturgie van het Woord zijn er verschillende mogelijkheden. Het minimale is één lezing uit de heilige Schrift. Maar men kan…

Deel 1: Ontvangst van de kinderen

De priester/diaken gaat naar de ingang van de kerk waar de ouders, peter en meter met de dopeling wachten. De priester/diaken verwelkomt hen. Daarna vraagt hij aan de ouders: Welke naam hebt u aan uw kind gegeven? De ouders noemen de naam van het kind. Moge deze namen geschreven staan in het boek des levens…

Inleiding op het doopsel

U vindt hier de officiële teksten en riten voor de kinderdoop in de katholieke Kerk. Er circuleren soms nog vreemde teksten die door een particuliere werkgroep of een individuele priester zijn samengesteld. Zij hebben echter geen enkele autoriteit en doen afbreuk aan de eenheid van sacramentenbediening in de Kerk. Iedere gelovige heeft het recht van…

Gedaanteverandering des Heren b

De geschiedenis van de mensheid, de geschiedenis van de kerk en ook onze eigen levensgeschiedenis verloopt niet altijd gladjes. Het kwaad is onze wereld volop aanwezig en veroorzaakt soms grote dieptepunten. Op bepaalde momenten in de wereldgeschiedenis denken grote groepen mensen: het zal niet lang meer duren. De wereld is verloren. Het einde is nabij.…

Maria Lichtmis b

Het gebeuren dat vandaag in het evangelie beschreven wordt, is eigenlijk op zich niets bijzonders. Talloze Joodse ouders brachten hun eerstgeboren zoon naar de tempel om hem aan God op te dragen. dat was voorschrift van de Wet van Mozes. En Maria en Jozef waren wetsgetrouwe mensen. Het bijzondere aan de gebeurtenis kunnen we alleen…

Kerkwijding St.-Jan van Lateranen

Het is het diepe besef van het oude testament, dat God de verhevene, de eeuwige, de almachtige, de totaal andere is en tegelijk toch ook de nabije God, wiens Naam Jahweh is, dat betekent “Ik ben die bij jullie ben”. Daarmee correspondeert het besef dat God zijn wo­ning in de hoogste hemelen heeft, maar tegelijkertijd…

Maria Tenhemelopneming

Het centrale geheim van Maria is, dat zij de Moeder van God is. Zij heeft immers Gods eigen Zoon, God uit God, licht uit Licht, ware God uit de ware God, ter wereld gebracht. Bij de menswording van God, bij het begin van onze verlossing waardoor Christus ons maakte tot kinderen van God, speelt Maria…

Sacramentsdag b

Och, als je maar goed bent voor elkaar, dat is het belangrijkste. Dan ben je een goed christen. Dan hoef niet je per se zondags naar de mis. Dat is een geluid, medechristenen, dat we in onze dagen nogal eens horen. Maar die uitspraak is, waarschijnlijk onbedoeld, niet zo heel erg christelijk. Want als je…

Heilige Drie-eenheid b

Er zijn nogal wat mensen die zeggen: ik geloof, dat er wel iets is, dat er wel iets bestaat dat groter is dan wij. Dat is voor ons. christenen te weinig, veel te weinig: wij geloven in de Vader de Zoon en de Geest. God is een persoonlijke God, niet zomaar iets, een of andere…

Christus Koning b

Aan het eind van het kerkelijk jaar richt de Kerk onze ogen op Christus die na zijn verlossingswerk volbracht te hebben als Koning heerst over heel de schepping. Christus Pantokrator, de Albeheerser, zoals Hij zo treffend is uitgebeeld inde koepel van iedere oosterse kerk. In deze Christus geloven wij. Die Christus verwachten wij op de…

Pinksteren

Je zou kunnen zeggen, zusters en broeders, Pinksteren is het feest van de praktijk. Met kerstmis hebben we de liefde van God mogen zien voor de mensen, die gestalte rijgt in de geboorte van zijn Zoon te midden van de mensen. 1n het Paasmysterie hebben we de enorme kracht van die liefde gezien: die Christus…

Zevende zondag van Pasen b

Er wordt nogal eens gezegd: de Kerk gaat te weinig met haar tijd mee. Ze houdt vast aan dingen die de meeste mensen al lang achter zich gelaten hebben. De Kerk prijst zich uit de markt als ze aan al die dingen vasthoudt. Men snapt niet dat de Kerk zich niet aanpast aan de opvattingen…