Hemelvaart des Heren b

De betekenis van het feest van vandaag maakt dat heel duidelijk: staat heel duidelijk verwoord in de prefatie van dit feest: “Hij  (Christus) is ons Hoofd, wij vormen zijn lichaam. Waarheen Hij ons is voorgegaan zullen wij eenmaal volgen.” Het doel van de gelovige christen ligt niet op deze aarde, het ligt in de hemel.…

Zesde zondag van Pasen b

Het is algemeen bekend, zusters en broeders, dat een kind, dat van jongs af aan te weinig aandacht en liefde heeft gehad, veel moeilijker in staat in staat is zelf lief te hebben en zijn richting in het leven te vinden. Lief hebben, geborgenheid geven is voor een mens pas mogelijk als je liefde en…

Vijfde zondag van Pasen b

Het evangelie van vandaag maakt ons duidelijk, dat christen-zijn wezenlijk en ten diepste een persoonlijke relatie is met Christus, een delen in zijn leven. Christus navolgen, je door Hem laten inspireren, naar zijn woorden luisteren is niet genoeg: je moet in Christus zijn en Hij moet in jou zijn. Je moet persoonlijk in open verbinding…

Vierde zondag van Pasen b

Het beeld van de herder en de schapen, toegepast op mensen, is voor de moderne mens niet bepaald een aantrekkelijk beeld. De moderne mens wil zich niet graag geleid zien als een onnozel schaap. De moderne mens is mondig. Hij weet zelf zijn weg wel te bepalen. Niemand hoeft hem iets te vertellen of voor…

Derde zondag van Pasen b

Te beginnen met Jeruzalem moet gij van dit alles getuigen. Dat is de opdracht die de verrezen Heer aan zijn leerlingen meegeeft. Eenmaal tot geloof gekomen, moeten zij getuigen zijn van Christus en zijn verlossingswerk. En die opdracht gaat door en die geldt ook ons. Als we op grond van het getuigenis van de Schriften,…

Tweede zondag van Pasen b

Als je theologische literatuur leest, kun je de meest gekke dingen tegenkomen. Niet het bijbels getuigenis, niet het geloof van de Kerk is dan de leidraad maar eerder de vooropgezette mening dat er geen wonderen kunnen gebeuren. Dat alles moet verlopen zoals het meestal verloopt. Dit soort redeneringen zijn de vrucht van het zogenaamde Verlichtingsdenken.…

Paaszondag

“Gij zijt met Christus ten leven gewekt”, zegt Paulus in de tweede lezing en “Gij zijt immers gestorven en uw leven is nu met Christus verborgen in God.” Wat betekent dat? In de liturgie van de paasnacht hoorden we ongeveer hetzelfde: “Wij zijn met Christus begraven door de doop in zijn dood en zoals Christus…

Paaswake

En God zag, dat het heel goed was. Zo begon de schepping van de wereld, de schepping van de mens. En de mens werd geschapen als beeld van God, als kroon van de schepping. Hij had toegang tot de boom des levens. De mens was bestemd tot vriendschap met God en tot eeuwig leven. Een…

Witte Donderdag

“Wij roemen in ‘t kruis van de Heer Jezus Christus. In Hem is ons heil, ons leven en verrijzenis.” Zo zijn we zingend met de woorden van de apostel Paulus uit de Galatenbrief aan deze viering en daarmee aan de viering van de grote heilige drie dagen van ons geloof. “Wij roemen in ‘t kruis…

Vijfde zondag Veertigdagentijd b

De scène uit het evangelie begint heel gewoon. Een paar geïnteresseerde Grieken, buitenlanders die vanwege het Paasfeest in Jeruzalem waren en van die rabbi Jezus hadden gehoord, wilden Hem iets vragen. Ze durfden Hem blijkbaar niet rechtstreeks te benaderen maar doen dat via de apostelen, via Filippus en Andreas. Maar toch wel ongewoon is, dat…

Vierde zondag Veertigdagentijd b

Een verkeersbord: kijk uit, gevaar: en onmiddellijk daarachter een bord: einde van alle verboden. Een dergelijke situatie is op onze wegen niet helemaal onmogelijk maar wel erg verwarrend. Nog verwarrender en raadselachtiger zou het zijn, als er één bord stond, dat allebei de betekenissen tegelijk zou hebben. Mozes richt in de woestijn een dergelijk dubbelzinnig…

Derde zondag Veertigdagentijd b

bij: Ex. 20, 1-17 en 1 Kor. 1, 22-25 en Joh. 2, 13-25 De tempel in Jeruzalem was voor de Joden de plaats van ontmoeting met God. In de tempel woonde God te midden van zijn volk. En in de tempeldienst met zijn vele dagelijkse offers kon men God eren en verzoening vinden voor zijn…

Tweede zondag Veertigdagentijd b

bij: Gen. 22, 1-2.9a.10-13.15-18 en Rom. 8, 31b-34 en Mc. 9, 2-10 God stelde Abraham op de proef. God beproefde het geloof van Abraham en niet zo’n klein beetje ook. Hij had uiteindelijk na lang wachten op hoge leeftijd een zoon gekregen, de zoon van de belofte waarop hij heel zijn toekomst had gebouwd. En…

Eerste zondag Veertigdagentijd b

bij: Gen. 8, 8-15 en 1 Petr. 3, 18-22 en Mc. 1, 12-15 Satan, de grote tegenstrever van God, probeert altijd en overal de mens in zijn invloedsfeer te trekken en hem van God af te houden. Hij doet dat sluw en geslepen. In grote lijnen wordt zijn werkwijze in het boek Genesis geschilderd. De…

Doop des Heren b

Het feest van vandaag voert ons naar het begin van Jezus openbare leven. Jezus komt van Nazaret waar Hij dertig jaar in het verborgene geleefd had naar de Jordaan waar Johannes preekt. De Johannes is man van harde en strenge woorden, die ervan overtuigd is dat het oordeel van God dichtbij is. Hij neemt geen…

Openbaring des Heren

bij: Jes. 60, 1-6 en Ef. 3, 2-3a.5-6 en Mt. 2. 1-12 Vierden we met Kerstmis, dat Gods mens werd, geboren uit de maagd Maria, vandaag vieren we, dat de Godmens zich openbaart, dat Hij zich als zodanig doet kennen. Christus openbaart zich aan heel de wereld; niet alleen aan de Joden, die we al…

Feest van de Heilige Familie b

bij: Sir. 3, 2-6.12-14 en Kol. 3, 12-21 en Lc. 2, 22-40 Er staat eigenlijk weinig of niets in de Bijbel over het gezinsleven van de heilige Familie in Nazaret. We moeten dus voorzichtig zijn met het trekken van conclusies voor het christelijk gezinsleven van onze tijd. Maar één ding is zeker, zelfs al staat…

Kerstmis Dagmis

bij Jes. 52, 7-10 en Hebr. 1, 1-6 en Joh. 1, 1-18 Kerstmis is het feest van de grote woorden; woorden van de kerstboodschappen over vrede en gerechtigheid; woorden van de wensen naar elkaar toe van gezondheid, geluk en zaligheid. En die woorden menen we ook allemaal, maar toch – en dat is vaak het…

Kerstmis Nachtmis

bij: Jes. 9, 1-3.5-6 en Tit. 2, 11-14 en Lc. 2, 1-14 Want er was voor hen geen plaats in de herberg. Als Gods liefde zijn toppunt bereikt in de menswording van zijn Zoon is er voor Hem geen plaats in de herberg. Hij wordt geboren, buitenaf, in een grot,, in een stal die voor…

Vierde zondag Advent b

Bij: 2 Sam. 7, 1-5.8b-11.16 en Rom. 16, 25-27 en  Lc. 1, 26-38 Wij willen vaak van alles doen. Als we gelovige mensen zijn willen we van alles voor God doen. Dat wil David ook. Na de uittocht uit Egypte stond de ark van God nog steeds onder tentdoek, terwijl de Israëlieten allang in mooie…