Zesde zondag door het jaar a

bij: Sir. 15, 15-20 en 1 Kor. 2, 6-10 en Mt. 5,17-37 Zoals u misschien weet, publiceer ik nog wel eens iets op het internet als er vreemde dingen over het katholieke geloof worden beweerd door zogenaamde katholieken. Ik krijg dan steevast van allerlei kanten het verwijt: u bent iemand van regeltjes, net als de…

Vijfde zondag door het jaar a

bij: Jes. 58, 7-10 en 1 Kor. 2, 1-5 en Mt. 5, 134-16 Mensen zijn over het algemeen kuddedieren, meelopers. Ze volgen gemakkelijk en vrij kritiekloos de meerderheid of de tijdgeest. Het is nu in de mode politiek tamelijk rechts, individualistisch en materialistisch te zijn. De meeste mensen gaan daar min of meer in mee.…

Vierde zondag door het jaar a

bij: Sef. 2, 3; 3, 12-13 en1 Kor. 1, 26-31 De profeet Sefanja leefde in een tijd, dat grote gedeelten van het volk, en met name de vooraanstaanden en de rijken, zich niet zo erg hielden aan Gods geboden. Er werden vreemde goden vereerd, vreemde zeden en gewoonten waren het volk binnengedrongen. Grote gedeelten van…

Derde zondag door het jaar a

bij: Jes. 8, 23b-9, 3 en 1 Kor. 1, 10-13.17 en Mt. 4, 12-23 Het doel van Jezus’ komst in deze wereld is de prediking en de vestiging van wat in het evangelie genoemd wordt het Rijk der hemelen of het Rijk Gods. Dat is het rijk van vrede en gerechtigheid, omdat in dat rijk…

Tweede zondag door het jaar a

bij: Jes. 49, 3.5-6 en 1 Kor. 1, 1-3 en Joh. 1, 29-34 We zijn vertrouwd met het beeld van Lam Gods. Het is een veel gebruikt motief in de religieuze kunst. Het beeld wordt ons vóór de communie in iedere eucharistie voorgehouden. Maar spreekt het beeld ook tot ons? Klinkt er alles in mee,…

Pinksteren

bij: Hand. 2, 1-11 en 1 Kor. 12, 3b-7.12-13 Wie is de heilige Geest, die als vrucht van het paasmysterie, als bezegeling van de verlossing, vandaag op het Pinksterfeest over de apostelen en de leerlingen wordt uitgestort? Het is de goddelijke persoon die binnen het mysterie van de Drie-ene God de eenmakende liefdesband is tussen…

Zevende zondag van Pasen a

bij: Hand.  1, 12-14 en 1 Petr. 4, 13-16 en Joh. 17, 1-11a Voordat de apostelen op Pinksteren de heilige Geest ontvangen en gedreven door die Geest Jezus gaan verkondigen, het werk van de evangelisatie van de wereld ter hand gaan nemen, zijn ze negen dagen in gebed. Er staat zelfs: ze volhardden in het…

Hemelvaart van de Heer a

bij: Hand. 1, 1-11 en Ef. 17-23 en Mt. 28, 16-20 Het Paasmysterie van onze Heer is eigenlijk één groot, ondeelbaar gebeuren. Maar omdat wij de verschillende facetten als het ware niet ineens kunnen vatten, vieren we die verschillende aspecten op afzonderlijke dagen. Zo vieren we vandaag, dat de verrezen Heer ten hemel is opgestegen…

Zesde zondag van Pasen a

bij: Hand. 8, 5-8 en 1 Petr. 3, 15-18 en Joh. 14, 15-21 “Heiligt in uw hart Christus als de Heer”, zegt Petrus in zijn eerste brief. “Zorgt dat uw geweten zuiver is”. En Jezus zelf zegt in zijn afscheidsrede: “Als ge Mij lief hebt, zult ge mijn geboden onderhouden.” Voor een christen is moreel…

Vijfde zondag van Pasen a

bij: Hand. 6, 1-7 en 1 Petr. 2, 4-9 en Joh, 1-12 Het evangelie dat we zojuist hebben horen voorlezen bevat in het kort heel de Blijde Boodschap van Jezus Christus. Mag ik enkele punten met u langs lopen. De vraag van Filippus: “Heer, laat ons de Vader eens zien”, is ons eigenlijk allemaal uit…

Vierde zondag van Pasen a

bij: Hand. 2, 14a.36-41 en 1 Petr. 2, 20b-25 Ik weet niet of U ooit een kudde schapen hebt gézien. Maar als U ze ooit gezien hebt, dan zult U het met mij eens zijn, dat het een stelletje stomme beesten zijn. Ze zijn eigenlijk alleen maar veilig in een grote groep bij elkaar. Alleen…

Derde zondag van Pasen a

bij:  Hand. 2, 14.22-28 en 1 Petr, 1, 17-21 en Lc. 24, 13-35 Het evangelie van de Emmaüsgangers is een beetje het verhaal van onszelf. Het verhaal van alle mensen na Pasen, die soms moeilijkheden hebben met geloven, aan wie de twijfel blijft knagen of die het misschien helemaal niet meer zien zitten. Allereerst valt…

Tweede zondag van Pasen a

bij: Hand 2,42-47 en 1 Petr. 1, 3-9 en Joh. 20, 19-31 Zalig, die niet gezien en toch geloofd hebben. Deze zaligspreking van Jezus richt zich tot de gelovigen van alle tijden, tot ons, die geloven op het getuigenis van de apostelen, die zeggen: wij hebben de Heer gezien, zonder dat we zelf met eigen…

Paaszondag a

bij: Hand. 10, 34a.37-43 en Kol. 3, 1-4 en Joh. 20, 1-9 De Kerk jubelt het vandaag in alle toonaarden uit: de Heer is waarlijk verrezen, alleluja. Het is het feest der feesten; want zonder de verrijzenis van de Heer zou er geen Kerk bestaan; zou er geen reden voor ons zijn ons christen te…

Paaswake a

bij: Gen. 1, 26-31a en Ex. 14, 15-15, 1 en Ez. 36, 16-17a.18-28 en Rom. 6, 3-11 en Mt. 28, 1-10 Dit is de heiligste en meest hoopvolle nacht van het jaar, een nacht die zijn alleluja’s nog vijftig dagen lang tot aan Pinksteren zal doen weerklinken in onze kerken, een nacht die we ook…

Witte Donderdag

bij: Ex. 12, 1-8.11-14 en 1 Kor. 11, 23-26 en Joh. 13, 1-15 Op de avond voor zijn lijden, zich ten volle bewust van zijn naderende dood geeft Jezus ons zijn testament. Hij vat zijn leven en zijn werk samen en geeft het aan ons als een blijvende gedachtenis: “doet dit tot mijn gedachtenis”. Nu…

Vijfde zondag Veertigdagentijd a

bij: Ez. 37, 12-14 en Rom. 8, 8-11 en Joh. 11, 1-45 Evenals de genezing van de blindgeborene, die we vorige week hoorden, is het wonder van de opwekking van Lazarus een teken. Zoals de evangelist het vertelt, stuurt Jezus heel duidelijk op dat teken aan. Als hij van de ziekte van Lazarus hoort, treuzelt…

Vierde zondag Veertigdagentijd a

bij: 1 Sam. 16, 1b. 6-7, 10-13a en Ef. 5, 8-14 en Joh. 9, 1-41 Toen de evangelist Johannes het evangelie van deze zondag neerschreef, had hij niet alleen maar de bedoeling een wonderverhaal te vertellen, dat je zomaar als een stukje geschiedenis over Jezus kunt opvatten, voor kennisgeving kunt aannemen. Johannes heeft heel duidelijk…

Derde zondag Veertigdagentijd a

bij: Ex. 17, 3-7 en Rom. 5, 1-2.5-8 en Joh. 4, 5-42 Wij zouden het bijna vergeten in onze waterrijke landje met naar onze zin vaak te veel regen: maar water is onze voornaamste levensbron. Zonder water is er geen leven, ook geen menselijk leven mogelijk. Water is daarmee het natuurlijke symbool geworden van het…

Tweede zondag Veertigdagentijd a

bij: Gen. 12, 1-4a en2 Tim. 1, 8b-10 en Mt. 17, 1-9 Het staat daar zo heel nuchter in de eerste lezing, broeders en zusters: trek weg uit je land, je stam, je familie naar het land dat Ik je zal aanwijzen. Toen trok Abraham weg, zoals de Heer hem had opgedragen. Maar dat Abraham…