bij: Hand. 2, 1-11 en 1 Kor. 12, 3b-7.12-13

Wie is de heilige Geest, die als vrucht van het paasmysterie, als bezegeling van de verlossing, vandaag op het Pinksterfeest over de apostelen en de leerlingen wordt uitgestort?

Het is de goddelijke persoon die binnen het mysterie van de Drie-ene God de eenmakende liefdesband is tussen Vader en Zoon. Het is de persoonlijke, krachtdadige liefde van God, die Maria overschaduwde bij de menswording van Gods Zoon waardoor die menswording plaats vond. Het is de kracht Gods, die zichtbaar over Jezus neerdaalde in het water van de Jordaan aan het begin van zijn openbare leven, als het ware om aan te geven dat Jezus vol is van die kracht Gods, gezalfd met de heilige Geest. En dat betekent dan ook Christus: Messias: gezalfd en vol van Gods Geestkracht. In de kracht van die Geest, die Hem op volmaakte wijze met de hemelse Vader verbindt, heeft Jezus zijn opdracht vervuld, heeft Hij geleden, is Hij gestorven. In de kracht van die Geest is Hij ook opgestaan uit de doden.

En die krachtdadige, levengevende liefde van God wordt vandaag over de mensen uitgestort. Die heilige Geest wil wonen in de harten van de mensen. En daarmee worden de mensen in wie die Geest woont opgenomen in het mysterie van de Drie-ene God. Zij worden kinderen van God, gedoopt met zijn Geest. In sterfelijke mensen woont nu God zelf en daarmee ontvangen ze het eeuwige leven dat sterker is dan de dood. Wij delen in het Paasmysterie, wij zijn met Christus overwinnaars van de dood, omdat wij de heilige Geest, die levend maakt en ons met God verbindt ontvangen hebben. Als de Geest in ons leeft, kan niets en niemand ons scheiden van de liefde van Christus, van de gemeenschap met de hemelse Vader.

Er is echter ook een maar. Immers naast de Pinkstergeest die ons geschonken is, zijn er in dit ondermaanse ook nog andere geesten actief: de geest van egoïsme, de geest van macht, de boze geest in al zijn facetten. En die boze geest weet zich soms goed te vermommen, doet zich soms voor als de heilige Geest. Om werkelijke te leven in de heilige Geest en Hem volledig in ons leven toe te laten, moeten we dus de geesten kunnen onderscheiden. En daarbij is een belangrijk hulpmiddel het feit dat Christus zijn Geest op Pinksteren geschonken heeft aan zijn Kerk. Dat het de heilige Geest is die de Kerk bezielt. Dat het de heilige Geest is, die de leer van de Kerk garandeert, Hij zal ons immers alles in herinnering brengen wat Jezus ons geleerd heeft. Het is de heilige Geest, waardoor de sacramenten geen louter menselijke tekenen zijn, maar vervuld zijn met Goddelijke kracht. Het is de heilige Geest waardoor de bisschoppen van de Kerk in gemeenschap met de opvolger van Petrus worden bijgestaan in het bestuur van de Kerk. Ieder concilie van de Kerk is zich daarvan bewust geweest. Het zijn geen louter menselijke bijeenkomsten. Het is het werk van de Geest door mensen: de heilige Geest en wij hebben besloten. In de grote gemeenschap van de katholieke en apostolische Kerk vinden we de garantie van de Geest. En als wij ons beroepen op de Geest die in ons leeft, dan is dat alleen gewettigd in eenheid met de Kerk, geleid door paus en bisschoppen. Niet dat de Geest niet buiten paus en bisschoppen in afzonderlijke gelovigen of in groepen van gelovigen werkt. Grote heiligen en grote bewegingen in de geschiedenis van de Kerk zijn daar het bewijs van. Maar de Geest werkt niet tegen de Kerk in. Als de Kerk nadrukkelijk bepaalde opvattingen en praktijken afwijst als strijdig met de Geest, dan kun je je niet beroepen op de heilige Geest die in je leeft. Immers de heilige Geest is een Geest van eenheid, is een Geest van de hele Kerk, is de ziel van het Lichaam van Christus. Het is dan ook de Kerk die Geest doorgeeft in sacramenten van doop en vormsel. Los van en tegen de Kerk in kan er geen sprake zijn van heilige Geest. Het zou goed zijn, dat we in onze dagen daar meer van bewust waren. Vele groepen in de kerk bedreigen de eenheid van de Kerk met een beroep op de Geest.

De ware Geest van Pinksteren, de heilige Geest is een geest van eenheid en vrede in het lichaam van Christus; is een geest die aanzet tot gehoorzaamheid, zoals Hij Jezus bezielde tot gehoorzaamheid aan de Vader tot op het kruis. Stellen we ons open voor die Geest, de geest van eenheid en liefde, de geest van onbaatzuchtigheid en verbondenheid met heel de Kerk, met alle gelovigen rond hun herders. Amen.