Vierentwintigste zondag door het jaar b

Als je aan de gemiddelde mens in onze tijd vraag: “Geloof je?”, dan zal hij hoogstwaarschijnlijk antwoorden: “ja, ik geloof wel dat er iets is”. Maar is aan de ene kant heel mager, want wat betekent nou dat “iets” waar ze in geloven? Wat houdt dat in? Ik ben bang: niet zo veel. En dat…

Drieëntwintigste zondag door het jaar b

Er zijn genoeg blinden in de wereld, mensen die niet kunnen zien. Maar wat nog erger is: er zijn nog veel meer mensen die hun ogen gesloten houden voor waar het werkelijk om gaat in het leven, die hun ogen geheel of grotendeels gesloten houden voor God en voor hun naaste. Er zijn veel doven…

Tweeëntwintigste zondag door het jaar b

Een kind voelt zich veilig bij de voorschriften en de regels, die het van zijn ouders ontvangt of die het op school krijgt. Als aan die regels de hand gehouden wordt, kan het kind binnen dat stramien gelukkig zijn. Het merkt dat zijn ouders of de onderwijzer op school tevreden zijn. Binnen die regels voelt…

Eenentwintigste zondag door het jaar b

Als er iets is waar mensen tegenwoordig moeite mee hebben, dan is het met het maken van een echte keuze. Want door een keuze moet je je ergens aan binden, moet je de consequenties van die keuze aanvaarden, ook al zijn die niet altijd gemakkelijk. Mensen zijn steeds meer geneigd de dingen alleen maar te…

Twintigste zondag door het jaar b

Eten en drinken zijn basisbehoeften voor de mens, basisbehoeften voor zijn lichamelijk leven. Maar eten en drinken zijn tegelijk symbolen van de diepere levensbehoeften, van de geestelijke dingen, want de mens heeft die even hard nodig en als het erop komt misschien zelfs nog wel harder dan dat lichamelijk eten en drinken. Want die geestelijke…

Negentiende zondag door het jaar b

Het was één tegen allen bij de profeet Elia. Hij was de enige die aan God had vastgehouden. Achab, de koning, en heel het volk van Israël waren een makkelijker een aantrekkelijker god achternagelopen: Baäl. En Elia had de strijd van één tegen allen aangedurfd. Op de berg Karmel had hij de koning en het…

Achttiende zondag door het jaar b

Brood en spelen, medechristenen, daar kun je mensen mee rustig houden. Dat wisten de oude Romeinse keizers al. Als je de mensen maar volop te eten geeft en je geeft ze vermaak, dan zijn ze tevreden. Dan komt er geen opstand. Dan vragen ze gewoonweg niet verder. Het omgekeerde zien we daar in de woestijn…

Zeventiende zondag door het jaar b

Op deze zondag en op de vier volgende zondagen horen we in de eucharistie het 6de hoofdstuk van het Johannesevangelie. Vandaag begon het met het verhaal van wonderbare broodvermenigvuldiging. Het gaat in heel het zesde hoofdstuk over brood. En dat woord brood heeft bij Johannes verschillende niveaus. Ik denk dat het goed is om even…

Zestiende zondag door het jaar b

Om de weg naar het geluk te vinden hebben mensen herders nodig; herders die de weg kennen en die weg kunnen wijzen. Uit zichzelf kan de mens die weg niet kennen. Uit zichzelf vindt hij het antwoord op alle vragen die het leven hem stelt, niet. Waar komen we vandaan? Waartoe zijn we bestemd? Hoe…

Vijftiende zondag door het jaar b

De eerste lezing voert ons terug naar de achtste eeuw voor Christus, toen het land der Joden verdeeld was in twee rijken, Israël en Juda. Het Noordrijk Israël is welvarend. Het gaat economisch goed. Op geestelijk gebied is men ruimdenkend geworden. Naast de verering van Jahweh gaat men ook andere goden vereren, met name de…

Veertiende zondag door het jaar b

Profeet zijn is geen gemakkelijke opgave. Echt profeet zijn, dat betekent immers Gods boodschap, Gods wil aan de mensen verkondigen, doorgeven. En Gods wil staat vaak haaks op wat mensen willen, op hun gemakzucht, op gemakkelijk toegeven aan slechte neigingen en gewoontes. God zegt het zelf tot Ezechiël in de eerste lezing van deze zondag:…

Dertiende zondag door het jaar b

Als de bijbel over dood spreekt, wordt daar op de eerste plaats mee bedoeld: dood voor God. Iemand die geen band met God heeft, die zich van God heeft afgekeerd, hij heeft zich afgekeerd van de bron van het leven. Hij is dood. Hij kan zich nog zo groot voordoen in deze wereld, hij kan…

Twaalfde zondag door het jaar b

Hoe vaak kom ik niet mensen tegen, die in moeilijke omstandigheden, bij ziekte, bij verlies van een dierbare, in het zicht van de naderende dood verzuchten: waaraan heb ik dat nou verdiend? Hoe kan God mij dit nu laten overkomen? Eigenlijk wil men God dan om rekenschap vragen. Soms doet men dat ook uitdrukkelijk en…

Elfde zondag door het jaar b

Hoe moet het met de kerk in de toekomst, vragen veel mensen zich af. Heeft de kerk nog wel toekomst. Steeds minder mensen interesseren zich voor haar boodschap. Veel mensen die gedoopt zijn en officieel katholiek willen heten, hebben nauwelijks of geen boodschap aan de kerk. Kinderen groeien op zonder gebed, zonder kerkelijke praktijk. Je…

Tiende zondag door het jaar b

Vandaag wil even stil staan bij dat kleine zinnetje uit het evangelie van deze zondag: “Toen zijn verwanten dit hoorden trokken zij erop uit om Hem mee te nemen, want men zei, dat Hij niet meer bij zijn verstand was.” Jezus’ familie dacht dat Hij niet meer bij zijn verstand was. En dan kun je…

Negende zondag door het jaar b

Onze maatschappij lijkt steeds meer door de economie te worden beheerst. Steeds meer dingen worden afgemeten aan het economisch nut. Nu heeft de economie altijd noodzakelijker wijs een grote invloed om mens en samenleving gehad. Immers de economie bepaalt of wij in het leven materieel vooruit kunnen. Tegelijk is het zo dat, als je aan…

Achtste zondag door het jaar b

Bij de profeten in het oude testament wordt de verhouding tussen God en zijn volk heel vaak beschreven in huwelijkstermen. Zo ook in de eerste lezing van deze zondag. God noemt zichzelf de bruidegom en zijn volk, Israël noemt Hij de bruid. Die huwelijksrelatie tussen God en zijn volk is begonnen bij de uittocht uit…

Zevende zondag door het jaar b

Als we bij eerlijk naar onszelf en rondom ons heen kijken, zien we dat er een heleboel fout gaat, in relaties, in de kerk, in de wereld, in de buurt. En tegelijk hebben we hebben nog nooit zoveel mensen gehad, die helemaal vrijgesteld zijn om problemen op te lossen en om fouten te eerstellen, die…

Zesde zondag door het jaar b

Ik wil vandaag even stilstaan bij de tweede lezing uit de eerste Korintiërsbrief, waar Paulus ons een hele praktische en heel belangrijke leefregel meegeeft als christen. Paulus geeft in dat kleine stukje dat we gehoord hebben antwoord op een vraag die hem uit de gemeente van Korinte gesteld werd: Mogen wij vlees eten, dat aan…

Vijfde zondag door het jaar b

Marcus schildert ons in het evangelie van deze zondag een doorsnee dag uit het openbare leven van Jezus. En dan zien we een evenwicht in een drukke dagorde waarvan wij kunnen leren. ’s Morgens, staat er, komt Jezus uit de synagoge. De synagoge is de plaats waar de Schrift gelezen wordt, waar in Gods wijsheid…