verlossing
Het katholieke geloof leert ons dat God de mens en de wereld goed geschapen heeft, maar tegelijkertijd dat de mens tegen God in opstand is gekomen. In het allereerste begin heeft de mens tegen God gezondigd. Daardoor heeft de mens de toegang tot God en het eeuwig leven verloren. Hij leeft voortaan in een gebroken wereld, in een gebroken bestaan, dat getekend is door dood en zonde. De menselijke verhoudingen zijn verstoord. De mens is uit zichzelf tot het kwade geneigd. Hij is alleen met de grootste inspanning met Gods genade in staat iets goed tot stand te brengen  In Adam heeft de mens gezondigd, in Adam moet de mens sterven. 

Het geloof leert ons dat God zelf de gevallen mens wil verlossen. Hij stuurt ons een nieuwe stamvader, een nieuwe Adam. En dat is zijn eigen Zoon die mens wordt: de Godmens Jezus Christus. Hij is de eerstgeborene van een nieuwe schepping. In een gebroken wereld, onderhevig aan bekoringen zoals alle mensen, is Jezus trouw geweest aan God zijn Vader. De nieuwe Adam heeft niet gezondigd. Hij is in de liefde gebleven. Hij heeft integendeel zichzelf als zoenoffer voor de zonden van de mensheid aan de Vader aangeboden. Zo heeft Hij al wat fout was goedgemaakt, de band tussen God en mens hersteld. Dat wordt duidelijk met Pasen als Jezus uit het graf opstaat en als eerste van een nieuwe schepping voortaan zit aan de rechterhand van God in de hemel.

Wij belijden Jezus als onze Verlosser en Heiland. Door zijn kruisoffer heeft Hij ons met de Vader verzoend. In Hem heeft God ons als zijn kinderen aangenomen. Als we met Jezus verbonden leven, zijn wij een nieuwe schepping; dan zij wij kinderen van God; dan zijn wij op weg naar de hemel.  Een centrale uitspraak van Jezus is: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven." Dat betekent dat wij in en door de persoon van Jezus de weg naar de hemel kunnen gaan. Dat we de waarheid omtrent God en omtrent onszelf alleen maar vinden in de persoon van Jezus. Dat het echte leven, het eeuwige leven, het leven met God alleen maar te vinden is in Jezus. 

Niet katholiek zijn de volgende uitspraken: 

- iemand kan buiten Jezus om in de hemel komen. Dat is onmogelijk. Hij alleen is de weg. Het veiligste is die weg zelf te gaan. Maar als mensen buiten hun schuld Jezus niet kennen maar wel leven volgens hun geweten, kan is toch het toch alleen Jezus die hen tot de Vader kan brengen. 

- wij zijn niet verlost door de kruisdood, door het lichaam en bloed van Christus, want God heeft geen behoefte aan het offer van zijn Zoon; dit is volledig in tegenspraak met de openbaring die ons leert dat wij door het offer van Christus verlost zijn.
Pastoor C. Mennen
e-mail: info@mennenpr.nl
cui resistite
home

God

verlossing

openbaring

de uitersten

de Kerk

de sacramenten

het communiceren

de moraal

katholiek zijn

katholiek worden