gewenst:
een paus die vooral niet of in ieder geval
minder katholiek is!

Natuurlijk wordt er rond en na het aftreden van paus Benedictus gespeculeerd over zijn opvolger. Er circuleren in de media wensenlijstjes betreffende de eigenschappen die de nieuwe paus zou moeten bezitten en hoe hij zou moeten optreden. Dat is op zich niet vreemd. Maar je zou daarbij toch mogen verwachten dat die eisen en verwachtingen zich bewegen binnen de parameters van de katholieke Kerk. Je kunt in redelijkheid van een nieuwe Dalai Lama toch niet verwachten dat hij gaat trouwen, het celibaat voor de monniken afschaft en Boeddha aan de kant schuift of van een nieuwe Opperrabbijn van Jeruzalem dat hij de besnijdenis afschaft of zegt dat varkensvlees eten niet zo erg is. Het merkwaardige is dat men dat van de Opperherder van de katholieke Kerk wel schijnt te verwachten.
In het artikel “Boodschappen uit Brabant” geeft het Brabants Dagblad van vrijdag 1 maart het verlanglijstje van Brabant voor de nieuwe paus door.

De voorzitter van de Stichting Roze Maandag stelt dat het katholieke geloof mensen in “hokjes” indeelt. Hij hoopt dat er een paus komt die geen onderscheid maakt naar seksuele geaardheid van personen. Is het de voorzitter ontgaan dat de vorige pausen iedere discriminatie op grond van ras, huidskleur of geaardheid steeds met nadruk hebben afgewezen? Dus niemand mag op grond van zijn of haar heterofiele, homofiele of pedofiele geaardheid gediscrimineerd worden. Daar is de Kerk heel duidelijk in. Maar dat wil niet zeggen dat de Kerk alle daden van heterofielen, homofielen en pedofielen moreel goedkeurt. De seksuele moraal van de Kerk die steunt op de natuurwet die God met de schepping gegeven heeft, en op de Bijbel, houdt aan de wereld objectieve normen voor die het handelen van de mens moeten bepalen. Dat heeft niets met discriminatie te maken. Dat de Kerk iedereen als mens principieel accepteert en beschermt, zelfs al heeft men nog zo’n verschrikkelijke dingen gedaan, kun je bijv. zien bij een Michelle Dutroux. Het is de Kerk, in de Clarissen van Namen, die haar in huis opnemen, niet omdat ze haar daden niet verafschuwen maar omdat ook Michelle Dutroux een mens is met een gelijke waardigheid als wij allemaal.  Het is hier de wereld en de publieke opinie die gemakkelijk discrimineert.

Volgens de zichzelf heidens noemende cabarettière Katinka “raaskalt” de paus over homo’s. Zij houdt van: “Zelf nadenken…, niet klakkeloos overnemen wat een oud mannetje roept”. Uit deze woorden spreekt een elementair gebrek aan fatsoen en respect waarin de meeste cabaretiers in onze tijd uitblinken. Echt nadenken is meestal ook niet hun sterkste kant: het is veelal goedkoop scoren met platheden die het in de publieke opinie goed doen. Het is ronduit zielig als je denken verwart met het uiten van “shockerende” platitudes en als je een van de meest erudiete denkers van onze tijd die paus Benedictus toch is, afdoet met “raaskallen” en het “roepen van een oud mannetje”. Heidenen hoeven het niet met de paus eens te zijn maar je zou toch fatsoen, redelijkheid en argumenten verwachten.

Toos van de San Salvator wil een paus met passie voor christelijke waarden maar dan wel zonder regels voor de concrete manier waarop die moeten worden nagestreefd. Bovendien moet hij ruimte geven aan de eigen invulling van de waarden. Kunt u het nog volgen? Bij die waarden horen blijkbaar niet het christelijke huwelijk, eerbied voor het leven en christelijke geboorteregeling want daar moet volgens Toos veel meer kunnen dan traditioneel bij de christelijke waarden hoort. Wat zouden toch die christelijke waarden van Toos zijn? Zijn het in de praktijk misschien toch meer “toselijke” waarden dan christelijke?

Zr. Antoine van Erp meent dat de laatste paus de deurtjes van de modernisering die Johannes XXIII had opgezet, weer dicht heeft gedaan. Nee, zuster, de paus stond ten volle achter Vaticanum II en heeft de teksten en maatregelen van het Concilie steeds verdedigd. Hij was inderdaad niet erg gelukkig met bepaalde ontwikkelingen die zich sinds de jaren zestig hebben voorgedaan maar die zeker niet van het Concilie kwamen hoewel veel mensen dat hardnekkig tegen beter weten in blijven beweren. Die niet-conciliaire ontwikkelingen, in de liturgie en het kerkelijk leven, hebben de Kerk alleen maar schade toegebracht. Kijk maar naar de Kerk van Nederland! Daar kregen deze ontwikkelingen in vele communiteiten en parochies volop de kans, tegen paus en bisschoppen in (Achtmeibeweging, Septuagint, wilde kloosterlingen). We liepen daarin voorop. Waar heeft het toe geleid? Tot bijna volledige leegloop van diezelfde kloosters en parochies. Daarin lopen we nu in de wereld voorop. Willen jongeren zich nu echt engageren met de Kerk, dan sluiten ze zich zeker niet aan bij de congregatie van zuster van Erp of bij een progressieve parochie. Integendeel zij zoeken de orthodoxie en de gezonde traditie. In die zin moet er nog steeds op een gezonde manier worden teruggedraaid. En dan gaat het niet om de legitieme ontwikkelingen in de Kerk die voortkomen uit het Concilie en geleid worden door paus en bisschoppen, maar de eigenmachtige ontwikkelingen, los van de traditie, die er jammer genoeg nog vele zijn en die de Kerk ondermijnen.

Pater Jan van Antwerpen, al 47 jaar werkzaam in Brazilië, oppert de mogelijkheid dat de Kerk in Nederland de verkeerde kant uit is gegroeid. Voorwaar een understatement! In Brazilië willen ze in ieder geval een man als paus die de Kerk verdedigt. Inderdaad de nieuwe paus moet allereerst een man van de Kerk zijn die de profetische stem van de Kerk in de wereld van vandaag laat horen en als een echte profeet niet bang is tegen de verkeerde geest van de tijd in te gaan. Hij moet de wereld, zoals pastoor As zegt, de weg van Christus wijzen opdat mensen die weg kunnen volgen en niet voor eeuwig verloren gaan.

Kortom de paus moet op de eerste plaats onverkort katholiek zijn met alle katholieken in de wereld. Voordat hij leiding kan geven aan die Kerk, moet hij zich met haar Traditie vereenzelvigen. Zijn eerste taak is namelijk het verdedigen en doorgeven van die Traditie in de kracht van de Heilige Geest. En als je de paus iets niet kwalijk kunt nemen, is dat hij katholiek is. En van de mensen die zich katholiek wensen te noemen, mogen we verwachten dat ze dat adjectief “katholiek” waarmaken en zich vereenzelvigen met de katholieke Kerk in plaats van katholiciteit te verwarren met geborneerd postchristelijk Nederlands of Westers denken waarin veel over liefde gesproken wordt maar meestal het “ik” tamelijk centraal staat. En van niet-katholieken zou je minstens respect voor de katholieke Kerk mogen verwachten. Zonder haar normen en waarden zou onze wereld met haar sociale voorzieningen en de huidige positie van de vrouw volkomen ondenkbaar zijn. Het is de christelijke beschaving die dat opgeleverd heeft. Kijk anders maar eens naar alle andere beschavingen voordat ze met de christelijke beschaving in aanraking kwamen. Het publiek respectloze in onze samenleving daarentegen is geen moderne verworvenheid maar een terugval in het heidendom. Het is zeker ook geen vrucht van de vrije meningsuiting al wordt dat met name door kunstenaars nogal eens beweerd.

1 maart 2013

Pastoor C. Mennen
e-mail: info@mennenpr.nl
cui resistite
home

liturgie

getijdengebed
preken
voordrachten

vrijmoedig commentaar

ons geloof

documenten