geachte mevr. van der Burgt
Op 31 oktober ontving ik een brief van mevr. Ans van der Burgt uit Berghem. Zij heeft die brief ook gestuurd naar het Brabants Dagblad dat aan de "kwestie Berghem" op 7 november opnieuw een hele pagina wijdde. Het gaat over avondwakes zonder kerkelijke uitvaart. De krant heeft bij het Bisdom geïnformeerd wat het standpunt van de Kerk was. De woordvoerder heeft doorverwezen naar de website, naar het "Liturgisch Vademecum" waarin duidelijk staat dat dit niet is toegestaan. De krant kiest ervoor om daar niet naar te verwijzen maar wel een dissidente pastoor aan het woord te laten die ervoor kiest zich van de kerkelijke voorschriften niet alles aan te trekken.

Ik heb mevr. v.d. Burgt op  november uitvoerig geantwoord.

Om degenen die juist geïnformeerd willen zijn tegemoet te komen plaats ik hieronder de brief aan mevr. v.d. Burgt.
Om deze te begrijpen is het goed eerst haar brief te lezen. Dat kan als u hier klikt.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mevr. A. van der Burgt
Kerkstraat 26
5351 EB BERGHEM


Oss 3 november 2013
Geachte mevr. van der Burgt,

U blaast wel erg hoog van toren, mevrouw, zonder dat u precies weet waarover u spreekt. Maar dat komt in onze tijd helaas wel meer voor.

Allereerst heb ik de indruk dat u meent dat de parochie een clubje mensen is die op eigen houtje kan uitmaken wat kan en wat niet kan. Maar dat kan in geen enkele organisatie, ook niet in de parochie. De parochie Berghem is een onderdeel van het bisdom ’s-Hertogenbosch waaraan leiding wordt gegeven door de bisschop van ’s-Hertogenbosch. Hij doet dat niet willekeurig. Hij doet dat volgens de documenten die daarvoor in de algemene (=katholieke) Kerk op een wettige manier zijn vastgesteld. Belangrijk daarbij zijn de liturgische boeken waarin staat hoe de Mis gevierd moeten worden en de andere sacramenten moeten worden bediend. Belangrijk is ook het wetboek van Canoniek Recht waarin ieders verantwoordelijkheden, ook ten opzichte van elkaar staan omschreven. Het is de verantwoordelijkheid van de pastoor van een parochie de parochie te leiden volgens die regels en voorschriften en te zorgen dat een parochie katholiek blijft. Dat wil zeggen, dat die parochie deel uit blijft maken die wereldwijde gemeenschap rond de paus. Al eeuwen lang (ook het laatste Concilie) spreekt men in de Kerk van drie dingen die noodzakelijk zijn om katholiek te blijven: trouw blijven aan hetzelfde geloof (geen afwijkingen van de katholieke leer), eenheid in het vieren van dezelfde sacramenten (geen vieringen “op eigen houtje”), eenheid in het bestuur (gehoorzaam aan bisschop en paus).

Nu is het de laatste veertig jaar, met name in Nederland voorgekomen, dat er priesters (pastoors) waren die op een van de drie bovengenoemde punten afweken van de katholieke Kerk, soms zelfs op alle drie de punten. De meeste gelovigen namen dat langzamerhand over en raakten met de pastoor van “het katholieke padje” af. De gelovigen die het in de gaten hadden, gingen meestal naar parochies waar het wel goed was. De bisschoppen hebben in het verleden vaak verzuimd daartegen harde maatregelen te nemen. Ze schreven wel brieven maar daar trok men zich veelal niets van aan.
Als er in een dergelijke parochie na jaren weer een pastoor komt, die doet wat hij moet doet en daar niet van afwijkt, dus probeert de parochie weer in het katholieke spoor te krijgen, dan krijgt hij tegenstand en brieven zoals u die schrijft.

Ik zal pogen uw brief op onderdelen te beantwoorden. Die antwoorden kunnen u alleen maar overtuigen als u het gezag van de katholieke Kerk, en dat wil zeggen het gezag van de bisschop, in eenheid met het wereldepiscopaat en paus wilt aanvaarden. U kunt mijn antwoorden nalezen in alle betreffende documenten. Als u alleen maar denkt “ik vind” of “wij in Berghem vinden”, dan kunt u beter de rest van de brief niet meer lezen. Wat volgt is namelijk niet iets wat zomaar toevallig iemand of toevallig een groepje mensen vinden. Het is wat de katholieke Kerk vindt en preekt. Dezelfde katholieke Kerk die de heilige Willibrordus, de patroon van de Berghemse parochie, hier heeft gepreekt en waarmee hij, zo blijkt uit zijn leven, zo innig verbonden was. Niet voor niets ging hij een paar keer in zijn leven naar Rome om er zich van de overtuigen of hij alles deed in eenheid met heel de katholieke Kerk.

Het christelijk afscheid van een gelovige vindt in een kerkelijk uitvaart plaats die in de parochiekerk plaats vindt. Een avondwake is een gebedstonde als voorbereiding op de kerkelijke uitvaart waarvoor men eventueel kan kiezen. Is er echter geen kerkelijke uitvaart, wijst men die dus bewust af, dan is het onmogelijk een avondwake te houden.  Wij wijzen dus geen avondwake af. Wij wijzen erop dat het enige wat noodzakelijk is, een kerkelijke uitvaart is. Een voorbereiding op iets wat niet komt, is kerkelijk gezien onzinnig. Het is dus dwaas om te zeggen dat mensen niet in hun vertrouwde omgeving afscheid kunnen nemen. Dat kunnen ze wel maar dan op een kerkelijk gepaste manier, dus volgens de katholieke regels.

Wij weren niemand uit de kerk. Iedereen is in de kerk van harte welkom als men zich aan de regels en de gewoontes van de katholieke Kerk houdt.

De parochiekerk van Berghem is gebouwd en bedoeld als een katholieke Kerk. Als er geen katholieken meer komen om de genademiddelen van de Kerk te vragen en om te bidden op de manier van de katholieke Kerk, dan gaat ze inderdaad dicht. Dan heeft ook de kerk in Berghem zijn zin en betekenis als katholieke kerk verloren. Ik hoop dat het niet zo ver komt maar als het zover komt, ligt het aan de Bergenaren zelf. Ik vind het wel degelijk erg als er geen mensen meer komen maar ik ben niet bereid het katholieke geloof of de katholieke voorschriften te veranderen om incidenteel wat mensen in de kerk te krijgen.

Wat echt treurig is - maar daarin is Berghem geen uitzondering - dat er zondags maar zo weinig mensen aan de eucharistie deel nemen; dat de ouders hun kinderen niet leren bidden en hen niet voorgaan in het geloof; wat ook heel erg is dat veel van de door u zo geroemde vrijwilligers ook zondags niet aan de eucharistie deelnemen. Dat maakt een parochie kapot. Want volgens alle documenten van de Kerk is de zondagse eucharistie het hart van het leven van een parochie en van iedere individuele gelovige. Om een verantwoordelijke vrijwilligerstaak in de parochie te kunnen waarnemen, is het nodig dat hij/zij zijn kerkelijke plichten vervult (zondags naar de kerk gaat en publiek leeft volgens de leer van de Kerk). Wij hebben daar nog niemand naar gevraagd. Maar het is zaak je daar eens druk over te maken. Je weer eens op je geloof te bezinnen en je wellicht te bekeren in plaats van door steeds meer heidense gewoontes in de parochie over te nemen, de zaak te laten afglijden tot het niets meer voorstelt.

Onze Lieve Heer is inderdaad voor iedereen gekomen maar in zijn missieopdracht aan de apostelen zegt Hij: “en leert hun te onderhouden alles wat Ik u geboden heb”. Ik probeer naar Hem te luisteren en naar wat Hij ons door zijn katholieke Kerk leert. Uw verwijt dat ik op mijn eentje zou handelen, is volkomen onjuist. U roept maar wat (in gemeenschap met anderen) maar met wat Jezus en zijn Kerk van ons vraagt, heeft het helemaal niets te maken.

U stelt nog wat vragen onder het kopje “de Kerk”.
U had daar antwoorden op maar of dat de juiste antwoorden waren, betwijfel ik. Ik geef u hieronder de juiste antwoorden. Die heb ik niet verzonnen. Ze zijn zo en liggen vervat in de documenten van de katholieke Kerk.

De “Kerk” is de Rooms Katholieke Kerk die gestalte krijgt in de plaatselijke Kerk van ’s-Hertogenbosch. De verantwoordelijke herder voor de katholiek gedoopten aldaar is de bisschop. Hij bezit ten dienste van hen de volheid van bestuursmacht, leerbevoegdheid en heiligingsmacht. Hij bewaart de eenheid met de andere plaatselijke kerken onder leiding van de paus. Een parochie is geen “Kerk” in de theologische zin van het woord. Het is een onderdeel van het bisdom waarin de pastoor de bestuursmacht, de leeropdracht en de heiligingsmacht uitoefent onder verantwoordelijkheid van de bisschop. Als mensen zeggen “wij zijn toch kerk”, dan is dat in zoverre waar als men zich invoegt in de Kerk van Den Bosch onder leiding van de bisschop, gehoorzaam is aan wat hij leert, en de sacramenten viert zoals hij het geregeld heeft.

De parochiekerk is van de rechtspersoon de parochie, die bestuurd wordt door het kerkbestuur dat als ambtelijk voorzitter de pastoor heeft. Het kerkbestuur wordt door de bisschop benoemd en eventueel ontslagen als het zijn taak niet volgens de regels vervult.
De taak van het kerkbestuur is te zorgen voor het materiële van de parochie (geld, gebouwen etc). Daarin heeft het bevoegdheid. Op het terrein van de pastoraal heeft het geen enkele bevoegdheid maar kan het de pastoor adviseren. De pastoor heeft de opdracht onder supervisie van de bisschop en volgens diens richtlijnen het kerkelijk leven in de parochie gestalte te geven. Hij dient daar gelovigen bij te betrekken die loyaal willen meewerken aan wat de Kerk vraagt en wat de pastoor nodig vindt.

Het zijn alleen de parochianen die de kerk financieel onderhouden. Zij zijn daartoe vanuit hun geloof verplicht (naar draagkracht). Het kerkbestuur organiseert dat. Komt er onvoldoende geld binnen, dan kan men moeilijk anders dan de kerk sluiten en de parochie opheffen. De overgebleven gelovigen zullen dan voor de sacramenten verder weg moeten.

Nogmaals, ik jaag geen vrijwilligers weg. Ik wil wel dat ze katholiek zijn en zich zo gedragen. Alleen maar zeggen: dat deden we altijd zo en dat willen we blijven doen, is voor mij geen argument.

Wat u suggereert over die strippenkaart is om meerdere reden onzin. Niemand heeft ooit gezegd dat ook in Berghem in te voeren maar het klinkt wel leuk om er in de krant belachelijk over te doen en u neemt dat weer over. Erger is dat u zich hierover druk maakt maar niet over het feit dat de kinderen vóór en na de eerste communie niet in de kerk komen: dat ze niet weten wat er in de kerk wezenlijk gebeurt. Dat u het ons kwalijk neemt dat wij dat graag wat zouden verbeteren!

We hebben cijfers ook van de tijd voor dat wij er kwamen en die tonen aan dat het kerkbezoek toen niet beter was.

Iedereen is welkom voor een kerkelijke uitvaart maar dan wel een normale kerkelijk uitvaart zoals die in de kerkelijke boeken staat en volgens de richtlijnen van de bisschop van Den Bosch.
Wie dat per se niet wil, hoort niet in de kerk thuis. Dat vind ik jammer maar dat is de keuze van de mensen zelf, net zoals het hun keuze is zondags niet naar de kerk te komen, hun kinderen niet meer te laten dopen, niet meer te trouwen of niet meer voor de kerk te trouwen. Dat alles vind ik jammer, met name voor de mensen zelf die daarin breken met de katholieke traditie die in Berghem vanaf de tijd van Willibrord levend was.

met vriendelijke groet


C. Mennen,
waarnemend pastoorPastoor C. Mennen
e-mail: info@mennenpr.nl
cui resistite
home

liturgie

getijdengebed
preken
voordrachten

vrijmoedig commentaar

ons geloof

documenten