LITURGISCHE TEKSTEN VAN KATHOLIEKE KERK

In de liturgie oefent Christus blijvend zijn hogepriesterlijke taak uit. Een hogepriester - in het Latijn "Pontifex - is letterlijk een bruggenbouwer. En wel een bruggenbouwer tussen de mensen en God en tussen God en mensen.
Zo brengt Christus, onze hogepriester, de volmaakte eredienst aan God zijn Vader. En tegelijk deelt Hij zijn heil mee aan zijn volk. In de persoon van Christus kent de liturgie dus een dubbele beweging. Van de ene kant een beweging van beneden naar boven (eredienst) en een beweging van boven naar beneden (de heiliging van de mens).

Deze hogepriesterlijke taak vervult Christus als hoofd van zijn lichaam de Kerk. Liturgie is dus altijd een handeling van Christus én zijn Kerk.

De teksten en riten van de liturgie, bijzonder die van de liturgie van de sacramenten zijn dus heilig. Alleen de Kerk zelf kan met inachtneming van haar traditie wijzigingen in de liturgie aanbrengen. Alleen het apostolisch gezag in de kerk is daartoe bevoegd. Dat betekent in het algemeen de paus en op bepaalde terreinen de bisschoppenconferenties en afzonderlijke bisschoppen.

Het Tweede Vaticaanse Concilie heeft in haar Constitutie over de Liturgie Sacrosanctum Concilium dan ook uitdrukkelijk verboden dat iemand, zelfs al is hij priester, iets toevoegt of weglaat van de liturgische teksten en riten.

Dit gebod van het Concilie wordt door veel priesters en gelovigen geschonden. Met maakt vieringen met fantasieteksten die men weer van elkaar overschrijft. Dit geldt met name voor gelegenheidsvieringen. Daarmee doet men afbreuk aan de liturgie die in veel gevallen verwordt van eredienst tot mensendienst. Niet meer God en zijn grote daden aan de mensen staan centraal maar de mens in zijn droefheid of blijdschap.

Wil men christelijke eredienst vieren, is het van het grootste belang dat men vasthoudt aan de echte teksten en riten van de Kerk. Deze teksten vindt u voor doop, huwelijk en uitvaart als u hiernaast een van de kopjes aanklikt.

Tevens vinden diakens onder het betreffende kopje welke de handelingen zijn die zij in de liturgie dienen te verrichten.

Sinds het motu proprio "Summorum Pontificum" van 7 juli 2007 heeft de Latijnse Ritus een gewone en buitengewone vorm. De buitengewone vorm volgt het missaal van 1962

Ad salutem animarum et ad maiorem Dei gloriam.


Pastoor C. Mennen
e-mail: info@mennenpr.nl
cui resistite
home

LITURGISCHE TEKSTEN
doopsel

huwelijk

uitvaartLITURGISCHE ONDERWERPEN

de diaken in de liturgie

rubrieken missaal 1962

voorwerpen in de liturgie