discriminatie?
Ik heb een kapelaan met de Vietnamese nationaliteit. Hij is al 14 jaar in Nederland. Hij heeft gestudeerd aan het St-Janscentrum. Hij is priester gewijd voor het bisdom Den Bosch en in dit bisdom geïncardineerd, dat wil o.a. zeggen dat de bisschop van Den Bosch zich verplicht heeft deze priester te onderhouden. Hij spreekt de Nederlandse taal en is in de Nederlandse samenleving geïntegreerd. Hij oefent zijn priesterschap niet uit voor de Vietnamezen in ons land maar voor autochtone Nederlandse katholieken. Hij heeft echter nog steeds een tijdelijke verblijfsvergunning. Deze kan wel telkens verlengd worden naar dit brengt nodeloos hoge kosten met zich mee. Je vraagt je af: waarom kan deze tijdelijke verblijfsvergunning niet omgezet worden in een permanente? Dat zou ook geen probleem zijn als mijn kapelaan geen priester maar arts of leraar was. Onze overheid heeft het zo geregeld dat buitenlandse priesters geen permanente verblijfsvergunning kunnen krijgen. Dit heeft ook tot gevolg dat een buitenlandse priester nooit de Nederlandse nationaliteit kan krijgen. Dat kan iedere Turkse of Russische bruid die legaal ons land binnenkomt na een aantal jaren wel en ook boven genoemde arts of leraar.

Ja, u dacht dat onze regering alle mensen gelijk behandelt? Ja, dat doet ze in zekere zin ook. Namelijk geen enkele godsdienstige voorganger uit het buitenland krijgt hier een permanente verblijfsvergunning. Geen enkele religieuze ambtsdrager kan Nederlander worden. Het zijn niet alleen katholieke priesters maar ook de dominees, de pandits en ja zeker de imams.

Zou bovenstaande regeling misschien getroffen zijn vanwege de imams? In deze groep plegen soms wel eens figuren voor te komen die extremistische opvattingen koesteren en zodoende een gevaar vormen voor de openbare orde in Nederland. Zou men misschien deze imams willen weren en voorkomen dat ze Nederlander worden?  Maar moet men dan een regeling maken  waar alle godsdienstige voorgangers onder vallen? Hebt u al ooit gehoord dat een Afrikaanse dominee of een Surinaamse pandit moeilijkheden hebben veroorzaakt of de fundamenten van onze samenleving hehbben aangetast? Als er al problemen zijn, dan is dat met sommige imams. Zou men dan niet beter strengere regels kunnen maken voor imams?

Als we ervan uitgaan dat het christendom een van de belangrijkere constituerende factoren van onze Nederlandse samenleving is geweest; als we ons realiseren dat de normen en waarden van onze samenleving in hoge mate christelijk zijn, dan is het vreemd dat representanten van het christelijke geloof bij de toelating in Nederland gediscrimineerd worden. De katholieke Kerk is een wereldkerk. Hoewel ieder land zijn eigen gewoonten en tradities heeft, verbinden het katholieke geloof en de katholieke waarden en normen alle gelovigen over heel de wereld. Dat betekent vanzelf dat buitenlandse katholieke priesters de normen en waarden van onze samenleving kennen en deze op dezelfde manier aanvaarden als de Nederlandse katholieken. Dat dit anders kan liggen bij de vertegenwoordigers van godsdiensten die vreemd zijn aan onze cultuur, is evident.

Iedereen die je erover spreekt, vindt het vreemd dat mijn kapelaan geen permanente verblijfsvergunning kan krijgen en geen Nederlander kan worden. Dat hij veroordeeld is “eeuwig” zijn verblijfsvergunning tegen hoge kosten te laten verlengen. Wie onderneemt hier iets?

C. Mennen, pastoor
5 juli 2012
Pastoor C. Mennen
e-mail: info@mennenpr.nl
cui resistite
home

liturgie

getijdengebed
preken
voordrachten

vrijmoedig commentaar

ons geloof

documenten