de Kerk
God kiest geen individuen naast elkaar. Hij roept ze in een gemeenschap, Dat is allereerst de mensengemeenschap. Als dat door zonde fout loopt en als de mensheid sinds de toren van Babel uiteengevallen is, kiest hij een speciaal volk om de verlossing voor te bereiden: het volk van Israël. Dat volk had in de zonen van Israël twaalf stamvaders. Sindsdien is het getal twaalf het getal van de volheid van het volk van God. Als Jezus de mensheid daadwerkelijk verlost, kiest hij zich een nieuw volk uit, een nieuw Israël waar je niet bijhoort door je geboorte maar door geloof en doopsel.

Als stamvaders van dat nieuwe Israël kiest hij zijn twaalf apostelen met aan het hoofd Petrus. Aan hen geeft hij de taak zijn werk voort te zetten, het evangelie te verkondigen tot aan de uiteinden der aarde en de mensen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Zo ontstaat het nieuwe volk van God, dat vanaf het begin Kerk genoemd. Het woord Kerk (Kirche, Church) in de Germaanse talen is afgeleid van het Griekse Kyriake en dat betekent (gemeenschap) van de Heer. In de Romaanse talen ( église, ecclesia, iglesia, chiesa) komt van het Griekse ecclesia en dat betekent weggeroepen (uit de wereld).

De Kerk is wezenlijk een gemeenschap rond Christus. En Christus wordt na zijn dood, verrijzenis en hemelvaart met autoriteit vertegenwoordigd door de apostelen en later door hun opvolgerd de bisschoppen. Zo wordt nu de plaatselijke kerk van Jezus Christus gevormd rond de eigen bisschop. Die bisschop wordt door ondergeschikte ambtsdragers bijgestaan: priesters en diakens. De bisschop stuurt priesters naar de parochies om daar in zijn naam leiding te geven aan de Kerk. Diakens helpen daarbij. Er zijn vele plaatselijke kerken. In ons land zeven: Utrecht, Haarlem, Groningen, Rotterdam, Breda, 's-Hertogenbosch en Roermond, waarbij de bisschop Utrecht de landelijke leider is: de aartsbisschop.
Alle plaatselijke kerken leven in eenheid met de Kerk van Rome en haar bisschop, de opvolger van Petrus. De paus van Rome geeft leiding aan de wereldkerk en heeft de dienst van de eenheid.

Wat is betekenis van de Kerk?
Door de Kerkgemeenschap blijft Jezus Christus tastbaar in de wereld aanwezig. Als je naar Jezus wilt luisteren, moet je luisteren naar zijn katholieke Kerk. Als je met Jezus verbonden wilt leven, moet je in de eenheid van der katholieke Kerk blijven.

De Kerk is dus niet zomaar een toevallige vereniging van christenen omdat je dingen samen wilt doen. Nee, het is het instrument van heil. Zonder Kerk vervluchtigt het contact met Christus. Via de zijn Kerk krijgt het handen en voeten.

Iemand die zegt: "ik geloof wel in Jezus maar niet in de Kerk" is niet katholiek, Het geloof in de ene, katholieke en apostolische Kerk hoort tot de kern van het katholieke geloof. (Geloofsbelijdenis) De Kerk is zijn Lichaam in deze wereld. Hijzelf is het hemelse Hoofd en de heilige Geest is de ziel van de Kerk

Pastoor C. Mennen
e-mail: info@mennenpr.nl
cui resistite
home

God

verlossing

openbaring

de uitersten

de Kerk

de sacramenten

het communiceren

de moraal

katholiek zijn

katholiek worden