Pastoor C. Mennen
e-mail: info@mennenpr.nl
cui resistite
home

liturgie

getijdengebed
preken
voordrachten

vrijmoedig commentaar

ons geloof

documentenDe Catechismus zegt over homoseksualiteit:
Steunend op de Heilige Schrift, die deze betrekkingen voorstelt als een ernstige ontaarding, heeft de Overlevering steeds verklaard dat "homoseksuele daden intrinsiek ongeordend zijn". Ze zijn in strijd met de natuurwet. Homoseksuele handelingen sluiten de seksualiteit af voor de gave van het leven. Ze komen niet voort uit een ware affectieve en seksuele complementariteit. Daarom kunnen ze in geen geval goedgekeurd worden.” (2357)
De Catechismus zegt verder:
“Homoseksuele mensen zijn tot kuisheid geroepen. Door de deugd van zelfbeheersing, die hen tot innerlijke vrijheid opvoedt, eventueel met steun van een belangeloze, vriendschappelijke begeleiding, door het gebed en de genade van de Sacramenten, kunnen en moeten zij geleidelijk en standvastig, voortgang boeken op de weg van de christelijke volmaaktheid.”(2359)

Pater James Martin heeft er een beroep van gemaakt homoseksualiteit te normaliseren. Hier volgen enkele van de meer schandelijke voorbeelden:

1. Pater Martin beweert dat kuisheid geen vereiste is voor homoseksuelen.

* In een interview op 29 augustus met Brandon Ambrosino (een openlijk homoseksuele man, verloofd met zijn mannelijke partner) beweerde pater Martin dat homoseksuelen niet gebonden waren aan de leer van de Kerk rond de kuisheid omdat die leer niet was “aanvaard” door de LHBT-gemeenschap. “Want wil een leer werkelijk gezagvol zijn”, zei hij, “dan wordt verwacht dat die leer aanvaard wordt door het volk van God, door de gelovigen. De leer dat de LHBT-mensen heel hun leven celibatair moeten zijn, is niet aanvaard.
* Dit is een ketterse stelling omdat zij het onfeilbaar leergezag van de katholieke Kerk verwerpt en een dogma afhankelijk maakt van hoe het door het volk wordt “aanvaard”. De leer van de Kerk wordt niet door democratische instemming of door volksraadpleging vastgesteld. Haar waarheden zijn absoluut, en zijn geworteld in de Waarheid zelf, onze Heer Jezus Christus.
* De canonist Ed Peters schrijft: “Martin kan het jammer vinden dat krachtens canon 1055 (die de aard van het huwelijk zelf weergeeft) twee lesbiennes niet met elkaar kunnen trouwen, evenmin twee homoseksuelen, maar als dat onder de klacht ligt omtrent het celibaat dat kennelijk aan dergelijke personen wordt opgelegd moet hij het opnemen met het onfeilbaar leergezag van de Kerk.
* Gregory Brown, die schrijft in First Things, verwerpt de karakterisering van pater Martin en hij schrijft: Het gezag van de leer kan niet getest worden door de innerlijke gevoelens van praktiserende katholieken te raadplegen… Subjectieve zekerheid is geen zekere gids – zelfs geen betrouwbare – of iemands intuïtie werkelijk voortkomt uit de sensus fidei.”

2. Pater Martin zegt dat katholieken respect moeten hebben voor een homo”huwelijk”

* Op een symposium van 5 september 2017 op Fordham University beschreef pater Martin een gelijkgeslachtelijk “huwelijk” als een “liefdesdaad” en zei dat de Kerk dit moet “respecteren”.
* De onveranderlijke leer van de Kerk over het huwelijk is duidelijk: Een “verbond waarin een man en een vrouw met elkaar een levensgemeenschap stichten die van nature gericht is op het welzijn van de echtgenoten en het voortbrengen en opvoeden van kinderen.”

3. Pater Martin steunt transgenderisme bij kinderen

* Op Facebook en Twitter van 2 oktober 2017 plaatste pater Martin commentaren die het recht ondersteunen van een erg jong “transgender” kind om religieus onderwijs te ontvangen in een katholieke parochie waarvan hij zei dat deze de meisje-geworden jongen weigerde. Martin noemde dat “en schandaal”.
* Martin vermeldt niet het feit dat parochie bereid was de jongen onderwijs te geven zolang hij geregistreerd stond met het geslacht dat op zijn doopbewijs stond (zijn biologisch geslacht: een jongen). Zijn moeder weigerde dat en stond erop dat de parochie haar jongen als meisje zou accepteteren en zijn vrouwelijke naam zou gebruiken en vermoedelijk zou toestaan dat hij de meisjes-wc zou gebruiken. De parochie weigerde in overeenstemming met de katholieke leer.
* Begin 2017 zei paus Franciscus tegen bisschop Andreas Launer: “Genderideologie is demonisch.” En in juli 2016 zei paus Franciscus: “Wij maken een tijd mee van de vernietiging van de mens als het beeld van God. Heden ten dage wordt kinderen – kinderen! – op school geleerd dat iedereen zijn of haar geslacht kan kiezen… En dat [is] vreselijk!” Paus Franciscus zei verder: “God schiep man en vrouw; God schiep de wereld op een bepaalde manier en wij doen precies het tegenovergestelde.”
* In september 2017 publiceerde het American College of Pediatricians (ACP) een bijgewerkt document: “Genderideologie schaadt kinderen”. Zij stellen: “Kinderen laten geloven dat een levenslange chemische en chirurgische imitatie van de andere sekse normaal en gezond is, is kindermisbruik.”

4. Pater Martin steunt een dissidente priester die het homo ”huwelijk” en vrouwelijke “priesters” propageert

* Op 2 oktober 2017 retweette pater Martin een post die het feit toejuichte dat het pater Greg Boyle SJ zou worden toegestaan te spreken in de bisdom Orange, Californië en die trouwe katholieken die zich tegen Boyle verzetten karakteriseerde als “missionarissen van de haat”.
* Pater Boyle heeft publiek verklaard voor het homo-”huwelijk” en vrouwelijke “priesters” te zijn en hij beschuldigde degenen die daartegen zijn als bangeriken.

5. Pater Martin maakt publiekelijk katholieken belachelijk die vasthouden aan de leer van de Kerk rond homoseksualiteit en noemt hen “homofoob” en “bekrompen”

* Tijdens zijn optreden van 5 september in Fordham University maakte pater Martin katholieken belachelijk die zich onderwerpen aan de leer van de Kerk rond homoseksualiteit en brandmerkte hen als “homofoob” en “bekrompen”.
* Hier vallen ook onder de vele katholieken onder die zich tot hetzelfde geslacht aan getrokken voelen en die heldhaftig hun kruis aanvaarden en ervoor kiezen te leven volgens de leer van de Kerk.

6. Pater Martin stelt dat voormalige homoseksuelen geen volledig “geïntegreerd leven” leiden

* Opnieuw in het interview van 29 augustus in Villanova beweerde Marin dat duizenden mensen die de homoseksuele manier van leven achter zich gelaten hebben, nu in “conlict” zijn met zichzelf – dat hun levens niet geïntegreerd zijn zoals bij gangbare homo’s. Hij insinueerde dat het niet doenbaar is je vrij te maken van homoseksualiteit en karakteriseerde andere suggesties als “treurig”. In een poging een verklaring te geven voor hen die de homoseksuele levenswijze hebben verlaten, vertelde hij zijn gehoor: Wat gebeurt is dat hun eigen rotzooi van binnen zich naar buiten richt op mensen die echt proberen een meer geïntegreerd leven te leiden”.
* Een veelheid van getuigenissen van vroegere homo’s spreken de beweringen van pater Martin tegen. YouTube is vol met verhalen die bevestigen dat bevrijding mogelijk is; zoeken op “ex-gay” laat een enorm aantal vroegere homo’s zien die zijn doorgegaan een gezonde, heteroseksuele oriëntatie te hernemen. Duizenden mannen en vrouw vertellen dat ze met succes de homoseksuele levenswijze hebben verlaten waarvan velen gaan trouwen en gezinnen stichten. Groepen zoals PFOX (Parents and Friends of EX-Gays) en Voice of Change documenteren dergelijke ervaringen.
* De afwijzing van pater Martin is een klap in het gezicht van hen die er hard aan hebben gewerkt trouw te zijn aan God, die de homoseksuele leefwijze hebben verlaten en heldhaftig hun kruis dragen voor iets wat groter is dan zijzelf. Dergelijke mensen zullen zeggen dat ze nu een meer geïntegreerd leven leiden dan toen zijn actieve homoseksuele waren.

8. Pater Martin beschrijft de veroordeelde pro-gay non, zr Jeannine Gramick als iemand die waardig is om heilig verklaard te worden.

* Tijdens een podcast op 16 juni 2017 zei pater Martin dat zr Jeannine Gramick, een dissidente non en mede-oprichter van het pro-gay New Ways Ministry, heilig verklaard zou moeten worden.
* Pater Martins bewondering voor zr. Gramick komt voort uit haar hardnekkige weigering in te stemmen met de leer van de Kerk en haar niet aflatende rebellie tegen het leergezag. In 1999 werd zr. Gramick door het Vaticaan veroordeeld vanwege haar goedkeuring van homoseksuele praktijken en werd haar bevolen  te stoppen met haar dienst aan homoseksuelen. Zij verliet haar orde. Door te suggereren dat zr. Gramick heilig verklaard kan worden, “zegent” pater Martin haar opstand tegen de kerkelijke leer en propageert hij haar ketterij.

9. Pater Martin suggereert publiekelijk dat God homoseksuelen op die manier geschapen heeft

* Tijdens zijn podcast van 16 juni verwees pater Martin naar ps. 139, 13-14 (Want wat er in mij is hebt Gij geschapen, Gij hebt mij als een weefsel in de moederschoot gevormd. Ik dank U voor het wonder van mijn leven.) om te beweren dat homoseksualiteit een aangeboren en een mooie gesteldheid is, geschapen door God.
* Door te suggereren dat God de bewerker van de homoseksualiteit is verdraait pater Martin de Schrift en lastert hij onze Heer. Hij bevestigt daarmee ook praktiserende homoseksuelen in hun zonde en bestendigt hun geestelijke, spirituele, psychologische en emotionele gebrokenheid en ontneemt hen de gelegenheid tot genezing in Christus.

10. Pater Martin juicht de achting toe voor dissidente, pro-gay-groepen die door de Heilige Stoel veroordeeld zijn

* Op 30 oktober 2016 ontving Martin een onderscheiding van de pro gay groep New Ways Ministry.
* New Ways Ministry  is door de Kerk veroordeeld vanwege het afwijzen van de katholieke leer rond homoseksualiteit. Kardinaal Francis George van het aartsbisdom Chicago veroordeelde de groep en waarschuwde: “Niemand mag zich laten misleiden door de bewering dat New Ways Ministry  een authentieke interpretatie geeft van de katholieke leer en van een authentieke katholieke pastorale praktijk”. Ze zijn veroordeeld en niet erkend door de Kerk.

11. Pater Martin promoot publiekelijk de priesterwijding van homoseksuelen

* In de novemberuitgave van jezuïetenblad America (waarvan hij redacteur is) publiceerde pater Martin een artikel dat de priesterwijding van homoseksuelen verdedigde.
* Door op te komen voor de wijding van homoseksuelen neemt pater Marin openlijk afstand van het standpunt van de Kerk. Volgens de Congregatie voor het katholiek onderwijs:
“Dit dicasterie, in overeenstemming met de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de regeling van de Sacramenten, gelooft dat het noodzakelijk is te stellen dat de Kerk, hoewel zij diep respect heeft voor de personen in kwestie, niet hen tot het seminarie en tot de heilige wijdingen kan toelaten die de homoseksualiteit praktiseren, die diepgewortelde homoseksuele neigingen vertonen of de zogenaamde “gay cultuur” ondersteunen.” Dergelijke personen bevinden zich in een situatie die hen ernstig belemmert op de juiste wijze een relatie aan te gaan met mannen en vrouwen. Men mag op geen enkele wijze voorbijzien aan de negatieve gevolgen die de wijding van dergelijke personen met diepgewortelde homoseksuele neigingen kan hebben.

12. Pater Martin ondersteunt openlijk een wetenschapper die verklaart: “Jezus is homo”.

* In een tweet van 21 september 2017 klaagt pater Martin over het afzeggen van een lezing aan de Madonna University over pro gay schrijver Dr. Shawn Copeland. In haar geschriften citeert Copeland onbeschaamd pro-gay voorstanders; een citaat zegt: “Met Pasen maakt God Jezus homo door zijn solidariteit met ons. Met andere woorden: Jezus ‘kwam uit de kast’ en werd de ‘homo’ Christus… Jezus is homo door zijn solidariteit met de homo’s.”
* Door met Copeland in te stemmen ondersteunt pater Martin haar godslastering.

13. Pater Martin prijst pro gay dissident bisschop Thomas Gumbleton

* In een tweet van 1 november maakt pater Martin reclame voor een film die de dissidente prelaat bejubelt en hem noemt “de grote bisschop Thomas Gumbleton”.
* Gumbleton is een beruchte homo-activist die in 2006 door het Vaticaan gedwongen werd af te treden vanwege zijn openlijk verzet tegen de leer van de Kerk. Gumbleton mag in diverse bisdommen niet spreken op plaatsen die eigendom zijn van het bisdom vanwege zijn pro-homo inzichten.
* In 2013 bijvoorbeeld zei Gumbleton tegen homo’s die in zware zonde leven: “Blijf te communie gaan. Jullie zijn okay.”

14. Pater Martin prijst de gelaïciseerde homoseksuele priester Gregory Baum

* Op 20 oktober tweette pater Martin een lofrede op Gregory Baum bij het overlijden van deze voormalige priester en hij retweette goedkeurend een notitie die hem noemde “een van de aardigste, briljantste en moedige theologen die ik heb gekend.”
* Baum onthulde in zijn biografie dat hij, toen hij dienst deed als adviseur op het Tweede Vaticaans Concilie, een homoseksuele relatie begon met een andere man die hij 30 jaar voortzette, zelfs nadat hij uitgetreden was en getrouwd met een ex-non, Shirley, die deze relatie goedkeurde.
* Baum gaf toe dat hij zijn homoseksualiteit verborgen hield om geen invloed te verliezen in theologische kringen. “Ik kwam niet publiekelijk uit voor mijn eigen homoseksualiteit omdat een dergelijke eerlijke daad mijn invloed als kritisch theoloog zou hebben verminderd”, gaf hij toe en voegde er nog aan toe: “Ik wilde als theoloog graag gehoord worden. Ik vertrouwde op God als salvator mundi (redder van de wereld) en wijdde mij aan sociale gerechtigheid, bevrijdingstheologie en wereldwijde solidariteit.”
* Baum wijdde zijn carrière aan pogingen om de kerkelijke leer over de geboorteregeling af te breken, en staat bekend als hoofdrolspeler achter het beruchte Winnipeg Statement, de afwijzing van de Canadese bisschoppen van Humanae Vitae, de encycliek uit 1968 van paus Paulus VI, die de kerkelijke leer rond contraceptie bevestigde.

15. Pater Martin weigert stelselmatig te antwoorden op de simpele vraag of hij gelooft in de leer van de Kerk dat homo-seks een zonde is.

* Professor Robert P. George van de Princeton University heeft geconstateerd dat pater Martin geen antwoord wil geven op de rechtstreekse vraag hoewel hij anders nooit woorden tekort komt. Maar pater Martin gaf de indruk van het tegenovergestelde toen hij hem als antwoord tweette: “Dank u, pater. Mag ik dit dan beschouwen als een bevestiging van de kerkelijke leer dat het huwelijk de echtelijke band is van man en vrouw, en dat seksuele daden van welke aard ook buiten de huwelijksband immoreel zijn? Als dat zo is, ben ik blij te kunnen corrigeren wat ik gezegd heb.”Als antwoord kreeg ik geen “ja” of “nee”. Pater Martin bleef zwijgen hoewel we zojuist tweets hadden gewisseld. Het blijkt dat hij altijd dergelijke vragen weigert te beantwoorden of degenen aanvalt die ze stellen. Hij weigert simpelweg te zeggen wat de Kerk inderdaad zegt, namelijk dat, al moeten we hen liefhebben die gelijkgeslachtelijke verlangens hebben en er zelfs naar handelen, homoseksuele daden verkeerd en zondig zijn – moreel en geestelijk schadelijk voor hen die er zich mee inlaten.

16. Pater Martin verwijst publiekelijk naar de Heilige Geest als “Zij”.

* In een Facebookbericht van 19 september 2017 klaagde pater Martin over de aanvallen op zijn ketterse opvattingen van groepen als Church Militant. Hij spoorde zijn aanhangers aan “te hopen op de Heilige Geest. De dingen kunnen altijd beter worden. En de Heilige Geest weet wat Zij doet.”
* Hoewel het idee dat de Heilige Geest de Bruidegom van Maria is, niet letterlijk genomen moet worden, duidt de uitdrukking op een soort geestelijke huwelijk tussen Onze Lieve Vrouw en de Heilige Geest, een gelijksoortig huwelijk als dat van een religieuze die zichzelf beschouwt als “bruid” van Jezus. In beide gevallen is het een duidelijk geestelijke man-vrouw verbintenis die zichtbaar wordt in het huwelijk van man en vrouw. De opzettelijke verwijzing van Martin naar de Heilige Geest als “Zij” houdt in dat Onze Lieve Vrouw gehuwd was met een vrouwelijk wezen, een vrouw-vrouw (lesbische) verbintenis.
* Sommigen beweren dat de Heilige Geest vrouwelijk genoemd moet worden omdat het oorspronkelijke Hebreeuwse woord in het Oude Testament, ruach, een vrouwelijk woord is. Maar in taal is het grammaticale geslacht niet relevant voor het feitelijk geslacht van het zelfstandig naamwoord. Het onzijdige woord “pneuma” wordt gebruikt voor “geest” in het Nieuwe Testament, en in het Latijn (de officiële taal van de Kerk) wordt het mannelijke “spiritus” gebruikt. Onze Heer noemde de Heilige Geest de “parakleet”. Hij gebruikte het Griekse woord “parakletos”, een mannelijk woord. Bovendien St.-Jan gebruikt het mannelijk voornaamwoord met betrekking tot de Heilige Geest, zelfs al wijst het terug naar het Griekse onzijdige “preuma” en geeft daarmee aan dat hij weloverwogen kiest om naar de Heilige Geest te verwijzen als “Hij” en niet naar “Het”. Kortom er is geen schriftuurlijk of historisch voorbeeld van een verwijzing naar de Heilige Geest als naar een “Zij”.

Samenvattend:

Pater Martin betrekt Christus bij zijn pogingen de homoseksualiteit in de Kerk te normaliseren. Martin is bekritiseerd door diverse prelaten. Bisschop Thomas Paprocki van Springfield, Illinois, heeft hem bekritiseerd omdat hij de gay lobby in de Kerk te ondersteunt. En aartsbisschop José Ignacio Munilla van San Sebastian in Spanje heeft de bewering van Martin onderuit gehaald dat de leer van de Kerk pas dogmatisch is, als zij door het volk “aanvaard” is.
Kardinaal Robert Sarah, prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, uitte een publieke berisping aan het adres van Martin, met name omdat hij in zijn boek “Een brug bouwen” de noodzaak tot kuisheid niet vermeldt. “Zij die in naam van de Kerk spreken moeten trouw zijn aan de onveranderlijke leer van Christus”, zei Sarah, “want als we leven in overeenstemming met het scheppingsplan van God, vinden we diepe en blijvende vervulling.” Sarah herinnerde zijn gehoor aan een belangrijk feit dat uit het boek van Martin was weggelaten: homoseksuele handelingen zijn “zwaar zondig en verschrikkelijk schadelijk voor het welzijn van hen die er zich mee inlaten.” “Mensen die zich beschouwen als leden van de LHBT-gemeenschap hebben recht op deze waarheid in liefde,” aldus Sarah, “met name van de geestelijkheid die in naam van de Kerk spreekt over dit gecompliceerde en moeilijke onderwerp.”

In een video waarin zijn boek “Een brug bouwen” presenteert, doet pater Martin alsof Christus de zondaars en hun zondige levensstijl accepteert. “In zijn openbaar leven probeerde Jezus altijd mensen in te sluiten en Hij wilde met name zij hand uitstrekken naar de mensen die zich aan de kant gezet voelden,” zegt Martin, “want voor Jezus was er niemand die anders was. Voor Jezus was er geen wij en zij; er is alleen maar wij.”
Dit is niet waar. Christus toonde barmhartigheid aan de zondaars maar Hij spoorde hen ook aan zich van hun zonden af te keren. In Joh. 8, 11 zegt Jezus tegen de vrouw die gevangen genomen was vanwege echtbreuk: “Ook Ik veroordeel u niet. Ga heen en zondig niet meer.”

Pater Martin doet juist het tegenovergestelde. Hij bevestigt de homoseksuelen in hun zonde en zegt eigenlijk: “Ook ik veroordeel u niet. Ga heen en zondig verder.”


Vertaling C. Mennen pr

Wie is pater James Martin SJ?
naar aanleiding van de vertaling van zijn boek

"Een brug bouwen"

"Hoe de katholieke Kerk en de LHBT-gemeenschap
kunnen bouwen aan de relatie van respect, begrip en fijngevoeligheid"
Maria Tersteeg heeft pater James Martins boek "Building a bridge" in het Nederlands vertaald. Het is de bedoeling van pater Martin om in de Kerk meer begrip te kweken voor de LHBT-medemens. Op zich een nobel streven ware het niet dat pater Martin op gespannen voet staat met de leer van de Kerk en zodoende bepaald niet de leer van de Kerk aan genoemde gemeenschap duidelijk en invoelbaar maakt.
Onderstaand stuk wil de mogelijke lezer van "Een brug bouwen" een beeld schetsen van wie pater Martin is. Het is verschenen op de katholieke Amerikaase website "Church militant".
Tot mijn verbazing stelt de parochie in Schaijk het boek gratis ter beschikking aan belangstellenden, misschien een voorschot op de gesprekken die de bisschop in het bisdom over homoseksualiteit gaat voeren.