Pastoor C. Mennen
e-mail: info@mennenpr.nl
cui resistite
home

liturgie

getijdengebed
preken
voordrachten

vrijmoedig commentaar

ons geloof

documenten


Excellentie, hoe is de synode voor u verlopen?

Ik denk dat de synode erg goed verloopt. Het is mijn eerste synode. Ik heb de rijkdom gezien van de Kerk die komt van alle vijf de continenten – verschillende ideeën, verschillende achtergronden laten zien hoe rijk de Kerk is. En al deze ideeën samenvoegen en er met iets voor onze jeugd uitkomen, dat is, denk ik, erg belangrijk.
Ten tweede, er zijn bepaalde zaken die tegen de jeugd in het algemeen gezegd moeten worden maar er zijn andere zaken die tegen de jeugd gezegd moeten worden aangepast aan hun continent en achtergrond. Bijvoorbeeld, toen ik mijn voordracht hield, heb ik gesproken over de aanwezigheid van de jeugd in de Kerk. In het Westen zijn de kerken leeg. In mijn bisdom zijn de kerken bastensvol.

Waarom is dat, denkt u?

Er zijn twee redenen. De eerste reden is dat de waarden van het evangelie nog steeds overeenkomen met de waarden van Afrika, de culturele waarden. Dus, zij identificeren zich cultureel met wat het evangelie zegt. Dat is het eerste, Het tweede is dat technologie en weelde ons niet overmeesterd hebben omdat wij een ontwikkelingskerk in een ontwikkelingsland zijn. Wij leven nog binnen de grenzen dat we onszelf kunnen beheersen, dingen kunnen oplossen en proberen vooruitgang te boeken met de hulp van God. Ik ben er zeker van  dat wanneer wij het stadium hebben bereikt waarin we alles hebben wat we nodig hebben; dat dan velen zullen beginnen te denken dat ze God niet nodig hebben. Zo kijk ik er naar.

Welke dingen kan het Westen van Afrika leren, denkt u, van de Kerk in Afrika? Wat kunnen jonge mensen in het Westen leren van jonge mensen in Afrika?

Ik denk dat er een sterke solidariteit is, een beweging, in Afrika. De Afrikanen hebben nog deze houding van samen optrekken, van gemeenschap. En dat is wat naar onze mening het Westen mist, dat het individualisme in het Westen meer en meer groeit. Daartegenover bewaren wij In Afrika nog steeds het gemeenschapsaspect.

Er wordt gezegd dat de geluiden uit Afrika overstemd worden, dat, al laten jullie je stem horen in de kleine groepen in de synode en in de algemene vergaderingen, er weinig van doorklinkt in de rapporten. Is dat iets wat u hebt gehoord?

Wel, in mijn groep hebben we hard gewerkt om gehoord te worden en als we het niet terugzien in het verslag, dan gaan we terug naar de groep.  Wij hebben met nadruk onze punten naar voren gebracht en we hebben hard genoeg geroepen om gehoord te worden. Daarover kan ik niet klagen.

Hoe staat het met uw andere broeders bisschoppen uit Afrika?

Wel, zij zijn niet bezorgd dat ze niet gehoord worden. Zij maken er zich druko  over dat, wanneer het op stemmen aankomt, een van hun meningen erdoor zal komen. Dat is meer hun bezorgdheid. Natuurlijk maken zij hun punt, maar alles draait erom of je de meerderheid haalt.

U hebt elkaar twee keer per week ontmoet – geeft u dat een zeker kracht als groep, als blok?

Ons doel was niet een pressiegroep vormen, of een soort vakbond vanuit Afrika die schreeuwt om rechten. Maar het is de context van onze eigen cultuur die zijn weerslag heeft op de synode om ervoor te zorgen dat we als we naar huis gaan niet gestenigd worden. Wij willen niet dat er hier besluiten genomen worden die onze gemeenschappen niet kunnen accepteren.

Kardinaal Napier en anderen hebben gezegd dat de synode tamelijk eurocentrisch lijkt te zijn, gericht op het Westen in die zin dat het soort onderwerpen dat ingebracht wordt vooral gaat over digitale technologie en ook homoseksualiteit. Is het onderwerp homoseksualiteit eigenlijk dikwijls naar voren gebracht?

Het is tamelijk dikwijls naar voren gebracht en ik denk dat het een hot issue van de synode is.

Verzet u zich daartegen?

Wij verzetten ons er sterk tegen. En de reden is dat het niet zo is dat de universele Kerk is samengekomen om Amerika en Europa te helpen hun problemen met de jeugd op te lossen. Wij willen in het algemeen nadenken over de jeugd. En ongelukkigerwijs vindt dat nadenken plaats tegen de achtergrond van de seksschandalen die de Kerk schokken. Daarom wil iedereen de synode gebruiken om dat probleem op te lossen maar daarvoor is de synode niet bijeengeroepen. En daarom proberen we de synode weer in perspectief te plaatsen. Wat geven wij positief gesproken aan onze jeugd, om hen op te voeden? Niet dat wij komen en zeggen: “Oh, kijk, tegen de achtergrond van het seksueel misbruik spreken wij onze verontschuldigingen uit”. Nee, wat hebben wij gebracht om de Kerk verder te brengen?
Het probleem dat ik heb in Afrika is: waar moet de jeugd heen, als de kerk uit is? Ze hebben geen werk. Ze hebben geen goede huizen, ze hebben geen goed onderwijs, zij willen allemaal migreren. Dat zij de problemen die ik heb. Mijn probleem is niet dat mijn kerken leeg zijn.

Het is een kwestie van overleven.

Het is een kwestie van overleven. En daarom heb ik bij mijn interventie gezegd: “De Kerk moet zijn visie verbreden naar sociale ontwikkeling, sociaalwelzijn en ontwikkeling”. want als we dat doen, creëren we werkgelegenheid voor de jeugd. We geven hen een reden om te blijven waar ze zijn.

Raken u en de Afrikaanse bisschoppen gefrustreerd door deze focus op ‘LGBT’ kwestie omdat het geen onderwerp is in Afrika of wel?

Het is nu geen onderwerp. Als ik terugga naar Kameroen en ik kondig aan dat “wij pastorale zorg moeten hebben voor LGBT”,  dan zal 99 % van de jeugd mij vragen: wat is dat? Laten we niets in de Kerk legitimeren wat geen universeel probleem is.

Het is ook tegen de morele leer van de Kerk.

Ja. Dus laten we dat niet doen. De Kerk moet niet bang zijn voor de waarheid. Of het naar de zin is van de jeugd, of naar de zin van de journalisten, of het is naar de zin van de machthebbers, de Kerk moet nooit bang zijn voor de waarheid. En dit is het punt waar het mij om gaat.
Ik denk niet dat er één bisschop uit Afrika voor een paragraaf zal stemmen waarin LGBT staat. Wij stemmen er niet voor. In onze groep hebben we gezegd: als je wilt praten over homoseksualiteit, verwijs dan naar het betreffende nummer van de Catechismus van de katholieke Kerk.

Kardinaal Robert Sarah heeft gezegd dat de leer van de Kerk niet afgezwakt mag worden. Mensen hebben op de synode geklaagd dat de taal die gebruikt wordt niet helder maar dubbelzinnig is; ze spreekt niet echt de waarheid, de authentieke waarheid zoals het zou moeten. Wat zegt u daarvan?

Toen ik de synode toesprak, ging de laatste paragraaf van mijn toespraak hierover. Ik kom uit een cultuur waar traditie wordt doorgegeven van de ene generatie op de andere, onvervalst, zuiver. En daarom raken jongeren echt in de war als de ouderen een onduidelijke taal spreken. Zij willen duidelijk zijn. De kwestie van het afzwakken van de waarheid werkt niet in Afrika…. Op het moment dat wij onduidelijke taal spreken, raakt de jeugd in de war en raken zij uit de koers. We zullen ervoor moeten zorgen dat het de waarheid is die wij doorgeven, anders zal de synode zorgen voor meer jeugd die in de war is dan voor jeugd die zich met het kerkelijk leven inlaat.

En hebt u gehoord of deze visie vaak werd geuit, dit verlangen om geen onduidelijkheid te hebben, dat het allemaal duidelijk is? Of komt het alleen maar van de kant van de Afrikanen?

Vrijwel. Het is in het algemeen een sterk Afrikaans punt en je hebt mensen van andere plaatsen die ook die visie ondersteunen.

De jeugd heeft in hun presynodaal document gezegd dat ze geen afgezwakte formuleringen willen; zij willen de waarheid.

Maar ziet u, ik ben van één ding bang, vooral met betrekking tot de Kerk in het Westen. Het lijkt erop alsof iedere bisschop erg gevoelig is voor wat de media over hem zeggen in de synode. En daardoor willen ze geen vijanden maken voor ze naar huis gaan. Zij willen wat onduidelijke posities innemen zodat ze applaus krijgen van de media. Maar we zijn hier niet gekomen om standpunten te verdedigen. Wij zijn hier gekomen om te kijken naar wat de waarheid van het evangelie is. Dus, als we compromissen moeten sluiten over de waarheid, dan had de synode geen zin, dan hadden we niet hoeven te komen.

Wat denkt u dat de uitkomst van deze synode zal zijn? Welke resultaten? Zullen er aanbevelingen zijn?

Een van de bisschoppen uit Afrika heeft in de zaal heel duidelijk gezegd in aanwezigheid van de heilige vader, dat het instrumentum laboris (het werkdocument) als een zaad is dat moet sterven zodat het slotdocument kan ontkiemen en groeien. We hopen dus allemaal dat het instrumentum laboris zal sterven

Wat gebeurt er als een heleboel zorgen vanuit Afrika hun weg niet vinden in het slotdocument?

Dan zullen we niet stemmen. Ik zal niet stemmen voor iets dat tegengesteld is aan het evangelie.

Dus als blok zou u zich heel sterk kunnen maken en er voor zorgen dat een paragraaf geen tweederde meerderheid krijgt?

Ja, als wij als blok een standpunt innemen, met name wat betreft de aspecten die tegengesteld zijn aan het evangelie, dan halen ze de tweederde meerderheid niet.

U bent er natuurlijk ook op gespitst dat het onderwerp van de ideologische kolonisatie – dat wil zeggen hulp afhankelijk maken van Westerse seculiere en vaak antichristelijke waarden – wordt behandeld?

Ja. Wij zeggen dat regeringen, of bisschoppenconferenties van die landen, deze regeringspolitiek ten opzicht van Afrika zouden moeten afwijzen. Zodat we als Kerk één zijn. Er zijn hier landen die Afrika praktisch controleren. En sommige van de problemen die wij hebben, oorlogen en hongersnood enz. worden door deze politiek veroorzaakt. Zij zouden uit solidariteit deze politiek moeten afwijzen; want als we eerlijke handel voor onze grondstoffen krijgen, dan komen we niet naar Europa. Als ze ons maar een eerlijk deel voor onze grondstoffen zouden geven die ze uit Afrika weghalen, dat zouden we Afrika niet hoeven te verlaten en niet naar Europa hoeven te komen.

Het onderwerp van geboorteregeling en van de lage geboortecijfer in Europa, is dat ter sprake gekomen?

Nee, het is niet ter sprake gekomen.

En toch is het een belangrijke kwestie voor de jeugd.

Het is een erg grote kwestie. En ik durf te zeggen, met name vanuit de achtergrond van de islamitische invasie, als je de geschiedenis overziet: waar de Kerk sliep, wegraakte van het evangelie, daar profiteerde de islam en kwam binnen. Dat is wat we zien in Europa: de Kerk slaapt en de islam sluipt binnen. Heel binnenkort zullen sommige bisdommen titulaire bisdommen worden, en zij zullen aan hulpbisschoppen worden gegeven. Zij bestonden lang geleden maar nu zijn ze verdwenen. Europa is bezig geïslamiseerd te worden en dat zal zijn effecten hebben voor Afrika.

vertaling: C. Mennen pr
27 oktober 2018
Afrikaanse bisschop bezorgd
over de synodevaders
die de media willen plezieren.

Bisschop Andrew Nkea Fuanya, een synodevader uit Kameroen, zegt dat sommige bisschoppen bepaalde “erg vloeiende (onduidelijke) standpunten” innemen zodat zij terug thuis geprezen kunnen worden.

interview door Edward Pentin

Er waren nogal wat signalen vanuit de organisatoren van de Synode en van de synodevaders die door de paus speciaal waren uitgenodigd, dat er in het slotdocument op een of ander manier een opening zou komen naar acceptatie van homoseksualiteit in de Kerk, min of meer op dezelfde manier als bij de communie voor hertrouwd gescheidenen bij de vorige synodes. Natuurlijk is hier nogal wat tegenstand tegen, met name ook vanuit Afrika, zoals onderstaan interview laat zien. Volgens hen moet de waarheid van het evangelie duidelijk en niet versluierd verkondigd worden. Ondertussen is duidelijk geworden o.a. door plotselinge verwijzingen van kardinaal Cupich naar de Catechismus als het over homoseksualiteit gaan, dat de paus zelf er de rem op gezet heeft. Er zal niet over LGBT gesproken worden in het slotdocument, waaraschijnlijk mede dank zij de Afrikaanse bisschoppen. (CM)